Promotic

Objekt PmaTimer (Časovač)

Popis:
Objekt hlídá uplynutí časové periody. S danou periodou je vyvolána událost onTick. Objekt je zejména vhodný pro periodické provádění scriptu nebo provádění skriptu v zadaném denním čase. Lze provádět i větší funkčnosti, jako například opožděné provádení skriptu (viz metoda StartEx). Obecnější způsoby časového řízení je však lépe provádět objektem PmaSequencer.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Periody vyvolání události onTick lze průběžně měnit (viz vlastnost Period) nebo průběžně zakazovat (viz vlastnost Enabled).
Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Double, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v tomto objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu, protože se tím zatěžuje celá aplikace.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Counter Čítač omezující počet spuštění
Emulate Emulace tiknutí
Enabled Povolení/zákaz časovače
LastTick Čas posledního spuštění události onTick
Period Perioda časovače v sekundách
StartEx Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onTick Vyvolá se po každém tiknutí časovače
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Časovač Definice podmínek pro spuštění periodického procesu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice