Promotic

Objekt PmaTimer (Časovač)

Popis:
Objekt hlídá uplynutí časové periody. S danou periodou je vyvolána událost onTick. Objekt je zejména vhodný pro periodické provádění skriptu nebo provádění skriptu v zadaném denním čase. Lze provádět i větší funkčnosti, jako například opožděné provádení skriptu (viz metoda StartEx). Obecnější způsoby časového řízení je však lépe provádět objektem PmaSequencer.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Periody vyvolání události onTick lze průběžně měnit (viz vlastnost Period) nebo průběžně zakazovat (viz vlastnost Enabled).
Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Double, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v tomto objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu, protože se tím zatěžuje celá aplikace.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CounterČítač omezující počet spuštění
Emulate()Emulace tiknutí
EnabledPovolení/zákaz časovače
LastTickČas posledního vyvolání události onTick
PeriodPerioda časovače v sekundách
StartEx()Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onTickVyvolá se po každém tiknutí časovače
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ČasovačDefinice podmínek pro spuštění periodického procesu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r.o.