Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaDatabase (Databáze)

Popis:
Tento objekt představuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou být data z tabulky databáze čtena a také do ní zapisována.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaAdo.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaDatabase vyžaduje zakoupení licence "PmDB". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Pro přístup (zápis, čtení věty, vytvoření tabulky) k jednotlivým databazím není nutno mít na počítačí instalován konkrétní databázový systém. PROMOTIC sám instaluje podporu pro přístup k databázím.

S objektem PmaDatabase lze pracovat dvěma způsoby:
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Add Začátek editačního režimu přidání řádku
AddNew Přidá prázdný řádek
BeginTrans Začátek transakce
CancelUpdate Konec editačního režimu, zrušení změn
Close Uzavření databázové tabulky i databáze
CloseTable Uzavření tabulky (databáze zůstává otevřena)
Commit Potvrzení transakce
CompactDatabase Defragmentace databáze Access
Connect Připojení databáze k aplikaci
Create Začátek režimu vytváření tabulky
CreateEnd Konec režimu vytváření tabulky
CreateField Vytvoří sloupec ve struktuře tabulky
CreateIndex Vytvoří index nad sloupcem databázové tabulky
Database Cesta a název databázového souboru
Delete Smaže větu na aktuální pozici v databázové tabulce
DeleteTable Smaže databázovou tabulku
Edit Začátek editačního režimu
Execute Provede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExecuteSQL Provede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExistTable Test na výskyt tabulky v databázi
FindFirst Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od začátku tabulky
FindLast Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od konce tabulky
FindNext Vyhledávání v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu
FindPrev Vyhledávání v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice zpět
GetArray Vytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky
GetFieldCount Vrací počet sloupců databázové tabulky
GetFieldInfo Vrací informace o sloupcích databázové tabulky
GetRecordCount Vrací přibližný počet řádků v tabulce
IsBOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku databázové tabulky
IsConnect Test, zda databáze je připojena
IsEOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci databázové tabulky
IsOpen Test, zda databázová tabulka je otevřená
Move Přesun aktuální pozice o zadaný počet vět
MoveFirst Přesun aktuální pozice na začátek databázové tabulky
MoveLast Přesun aktuální pozice na konec databázové tabulky
MoveNext Přesun aktuální pozice o jednu větu dopředu v tabulce
MovePrev Přesun aktuální pozice o jednu větu zpět v tabulce
MoveTo Přesun aktuální pozice na žádanou větu v tabulce
Open Otevření databázové tabulky
OpenSQL SQL příkaz typu SELECT při otevření
Password Heslo pro přístup k databázím/tabulkám
ReadFieldValue Vrací hodnotu sloupce aktuálního řádku
Requery Znovunačtení obsahu tabulky
RollBack Zrušení transakčního zpracování tabulky
SetLockingMode Nastaví způsob zamykání řádku
SetNullValue Nastaví hodnotu "prázdná hodnota"
SetParam Nastaví parametry objektu PmaDatabase
SetRecordValueNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do položky
SetRecordValuesNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do celé věty
Table Název tabulky
Type Typ databáze
Update Konec editačního režimu, provedení změn
User Jméno uživatele
WriteFieldValue Nastaví hodnotu sloupce aktuálního řádku
Zastaralé vlastnosti a metody:
FieldValues Hodnota sloupce aktuálního řádku
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Databáze Nastavení parametrů pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice