Promotic

Objekt PmaComm (Komunikace)

Popis:
Objekt zajišťuje komunikaci s jinými počítači (obvykle s technologickými počítači typu PLC) přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2,...).

V objektu PmaComm může být více objektů PmaCommMsg nebo PmaCommGroup.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaComm vyžaduje zakoupení licence pro příslušný komunikační ovladač - viz Seznam komunikačních ovladačů.

V aplikaci lze použít objekt PmaComm vícekrát a může být i nakonfigurován vícekrát se stejným protokolem (ovladačem).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Objekt PmaComm určuje, přes který port a jakým protokolem se budou požadovaná data přenášet. Požadovaná data pro přenos se pak definují ve vnořených objektech PmaCommMsg nebo PmaCommGroup.

Porovnání objektu PmaCommMsg a PmaCommGroup:
- Objekt PmaCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se vytvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmaCommMsg, protože daný protokol nepodporuje čtení registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmOpcUaClient, PmS7 a PmOmronFINS.
- Objekt PmaCommGroup:
- Je proti objektu PmaCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestaví do komunikačních zpráv.
- Lze použít pro ovladače: PmOpcUaClient, PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmKNX, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco.
Pro některé ovladače objekt PmaCommGroup nelze použít z principu (např. pro komunikační ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví objektem PmaCommMsg).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ClosePort()Zavření sériového/ethernet portu
GetCount()Vrací počet přenosů
GetProtParam()Vrací některé hodnoty nastavené v konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry"
IsConnectedZjistí, zda je připojen Ethernet nebo sériová linka
OpenPort()Otevření sériového/ethernet portu
SetProtParam()Nastaví hodnoty v některých konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry"
Vlastnosti pouze pro sériovou linku:
BaudRateKomunikační rychlost sériové linky
ByteSizePočet datových bitů sériové linky
DtrHodnota signálu DTR sériové linky
ParityHodnota parity přenosu sériové linky
RtsHodnota signálu RTS sériové linky
StopBitsPočet stopbitů sériové linky
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onConnectVyvolá se po úspěšném navázání spojení
onDisconnectVyvolá se po zavření spojení
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ParametryNastavení komunikačního protokolu a jeho parametrů
Související objekty:
PmaCommGroup(Data komunikace) Definice skupiny dat komunikace
PmaCommMsg(Komunikační zpráva) Definice formátu jedné komunikační zprávy

Historie:
Pm8.00.09: Opravená chyba: Někdy se komunikace zastavila a pro znovuobnovení se buď musela volat metoda OpenPort nebo restarovat aplikaci!
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmComm -> PmaComm
© MICROSYS, spol. s r.o.