Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaComm (Komunikace)

Popis:
Objekt zajišťuje komunikaci s jinými počítači (většinou s technologickými počítači typu PLC) přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2,...).

V objektu PmaComm může být více objektů PmaCommMsg nebo PmaCommGroup.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaComm vyžaduje zakoupení licence pro příslušný komunikační ovladač - viz Seznam komunikačních ovladačů.

V aplikaci lze použít objekt PmaComm vícekrát a může být i nakonfigurován vícekrát se stejným protokolem (ovladačem).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Objekt PmaComm určuje, přes který port a jakým protokolem se budou požadovaná data přenášet. Požadovaná data pro přenos se pak definují ve vnořených objektech PmaCommMsg nebo PmaCommGroup.

Porovnání objektu PmaCommMsg a PmaCommGroup:
- Objekt PmaCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se vytvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmaCommMsg, protože daný protokol nepodporuje příjem registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmOpcUaClient, PmS7 a PmOmronFINS.
- Objekt PmaCommGroup:
- Je proti objektu PmaCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestavi do komunikačních zpráv.
- Lze použít pro ovladače: PmOpcUaClient, PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmKNX, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco.
Pro některé ovladače objekt PmaCommGroup nelze použít z principu (např. pro komunikační ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví objektem PmaCommMsg).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ClosePort Zavření sériového/ethernet portu
GetCount Vrací počet přenosů
GetProtParam Vrací některé hodnoty nastavené v konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry"
IsConnected Zjistí, zda je připojen Ethernet nebo sériová linka
OpenPort Otevření sériového/ethernet portu
SetProtParam Nastaví hodnoty v některých konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry"
Vlastnosti pouze pro sériovou linku:
BaudRate Komunikační rychlost sériové linky
ByteSize Počet datových bitů sériové linky
Dtr Hodnota signálu DTR sériové linky
Parity Hodnota parity přenosu sériové linky
Rts Hodnota signálu RTS sériové linky
StopBits Počet stopbitů sériové linky
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onConnect Vyvolá se po úspěšném navázání spojení
onDisconnect Vyvolá se po zavření spojení
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Nastavení komunikačního protokolu a jeho parametrů
Související objekty:
PmaCommGroup(Data komunikace) Definice skupiny dat komunikace
PmaCommMsg(Komunikační zpráva) Definice formátu jedné komunikační zprávy

Historie:
Pm8.00.09: Opravená chyba: Někdy se komunikace zastavila a pro znovuobnovení se buď musela volat metoda OpenPort nebo restarovat aplikaci !
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmComm -> PmaComm
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice