Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaAdo (ADO databáze)

Popis:
Viz: PmaAdo - Podrobný popis objektu, PmaAdo - Praktické příklady
 
Objekt realizuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Tento objekt představuje připojení k jedné databázi a dále může obsahovat současně více objektů AdoRecordset (zpřístupňující data ve fyzických databázových tabulkách). Pomocí objektu PmaAdo mohou být data čtena/zapisována z/do fyzické tabulky databáze a také mohou být vykonávány SQL příkazy nad připojenou databázi.

Objekt PmaAdo zpřístupňuje přímo objekty a metody z technologie ADO. Zejména objekt AdoRecordset (množina záznamů) jako výsledek SQL příkazu SELECT. Tím je zajištěna maximální otevřenost a všechno, co jde pomocí technologie ADO udělat, se dá použít i v systému PROMOTIC.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmaAdo vyžaduje zakoupení licence PmDB. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
DbBeginTrans Začíná novou transakci nad připojenou databázi
DbClose Odpojení objektu PmaAdo od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset
DbCommitTrans Potvrzuje transakci nad připojenou databázi
DbConnectionParams Dodatečné parametry připojení k databázi.
DbConnectionString Parametry připojení k databázi
DbExecute Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
DbIsOpen Test, zda je objekt PmaAdo připojen k databázi
DbOpen Připojení objektu PmaAdo k databázi
DbRollbackTrans Ruší transakci nad připojenou databázi
LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
RsClose Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsGet Zpřístupní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen
RsIsOpen Test, zda existuje objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsOpen Provede SQL dotaz SELECT, výsledná data jsou v podobě AdoRecordset (množina záznamů)
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
ADO Základní nastavení pro přístup k databázi pomocí ADO
Metody Definování metod projektanta objektu
Související objekty:
AdoField(ADO Field) Objekt ADO Field obsahuje informaci o sloupci
AdoRecord(ADO Record) Objekt ADO Record představuje jeden záznam
AdoRecordset(ADO Recordset) Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAdo -> PmaAdo
Pm8.03.22: Zobecnění metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.

Pokud se u těchto metod v parametru zadá "return:map;", pak metody vracejí podrobnější informace o výsledku volání.

Pm8.03.09: nové metody pro podporu transakcí: DbBeginTrans, DbCommitTrans a DbRollbackTrans.
Pm8.01.03: Některé metody Microsoft objektů AdoRecordset nevracely příznak, zda se vykonaly správně. Proto Promotic do tohoto objektu přidává vlastnosti (Pm_LastErr a Pm_LastTextErr), pomocí kterých lze toto zjistit.
Pm8.01.00: Tento objekt umožňuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Objekt je obecnější a modernější než objekt PmaDatabase (který podporoval technologie DAO a ODBC) a pro přístup k databázím proto nyní doporučujeme používat objekt PmaAdo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice