Promotic

Objekt PmaAdo (ADO databáze)

Popis:
Viz: PmaAdo - Podrobný popis objektu, PmaAdo - Praktické příklady

Tento objekt realizuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Tento objekt představuje připojení k jedné databázi a dále může obsahovat současně více objektů AdoRecordset (zpřístupňující data ve fyzických databázových tabulkách). Pomocí objektu PmaAdo mohou být data čtena/zapisována z/do fyzické tabulky databáze a také mohou být vykonávány SQL příkazy nad připojenou databázi.
Objekt PmaAdo zpřístupňuje přímo objekty a metody z technologie ADO. Zejména objekt AdoRecordset (množina záznamů) jako výsledek SQL příkazu SELECT. Tím je zajištěna maximální otevřenost a všechno, co jde pomocí technologie ADO udělat, se dá použít i v systému PROMOTIC.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaAdo vyžaduje zakoupení licence "PmDB". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
DbBeginTrans Začíná novou transakci nad připojenou databázi
DbClose Odpojení objektu PmaAdo od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset
DbCommitTrans Potvrzuje transakci nad připojenou databázi
DbConnectionParams Dodatečné parametry připojení k databázi
DbConnectionString Parametry připojení k databázi
DbExecute Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
DbIsOpen Test, zda objekt PmaAdo je připojen k databázi
DbOpen Připojení objektu PmaAdo k databázi
DbRollbackTrans Ruší transakci nad připojenou databázi
LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
RsClose Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsGet Vrací zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen
RsIsOpen Test, zda existuje objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsOpen Provede SQL dotaz SELECT, výsledná data jsou v podobě objektu AdoRecordset (množina záznamů)
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
ADO Základní nastavení pro přístup k databázi pomocí ADO
Metody Definice metody projektanta objektu
Související objekty:
AdoField(ADO Field) Objekt ADO Field obsahuje informaci o sloupci
AdoRecord(ADO Record) Objekt ADO Record představuje jeden záznam
AdoRecordset(ADO Recordset) Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAdo -> PmaAdo
Pm8.03.22: Zobecnění metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.
Pokud se u těchto metod v parametru zadá "return:map;", pak metody vracejí podrobnější informace o výsledku volání.
Pm8.03.09: nové metody pro podporu transakcí: DbBeginTrans, DbCommitTrans a DbRollbackTrans.
Pm8.01.03: Některé metody Microsoft objektů AdoRecordset nevracely příznak, zda se vykonaly správně. Proto Promotic do tohoto objektu přidává vlastnosti (Pm_LastErr a Pm_LastTextErr), pomocí kterých lze toto zjistit.
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice