Promotic

Objekt PmaAdo (ADO databáze)

Popis:
Viz: PmaAdo - Podrobný popis objektu, PmaAdo - Praktické příklady

Tento objekt zajišťuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Tento objekt představuje připojení k jedné databázi a dále může obsahovat současně více objektů AdoRecordset (zpřístupňující data ve fyzických databázových tabulkách). Pomocí objektu PmaAdo mohou být data čtena/zapisována z/do fyzické tabulky databáze a také mohou být vykonávány SQL příkazy nad připojenou databázi.
Objekt PmaAdo zpřístupňuje přímo objekty a metody z technologie ADO. Zejména objekt AdoRecordset (množina záznamů) jako výsledek SQL příkazu SELECT. Tím je zajištěna maximální otevřenost a všechno, co jde pomocí technologie ADO udělat, se dá použít i v systému PROMOTIC.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaAdo vyžaduje zakoupení licence "PmDB". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
DbBeginTrans()Začíná novou transakci nad připojenou databázi
DbClose()Odpojení objektu PmaAdo od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset
DbCommitTrans()Potvrzuje transakci nad připojenou databázi
DbConnectionParamsDodatečné parametry připojení k databázi
DbConnectionStringParametry připojení k databázi
DbExecute()Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
DbIsOpen()Test, zda objekt PmaAdo je připojen k databázi
DbOpen()Připojení objektu PmaAdo k databázi
DbRollbackTrans()Ruší transakci nad připojenou databázi
LastErrČíselný kód chyby výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
LastTextErrTextový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo
RsClose()Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsGet()Vrací zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen
RsIsOpen()Test, zda existuje objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsOpen()Provede SQL dotaz SELECT, výsledná data jsou v podobě objektu AdoRecordset (množina záznamů)
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ADOZákladní nastavení pro přístup k databázi pomocí ADO
MetodyDefinice metody projektanta objektu
Související objekty:
AdoField(ADO Field) Objekt ADO Field obsahuje informaci o sloupci
AdoRecord(ADO Record) Objekt ADO Record představuje jeden záznam
AdoRecordset(ADO Recordset) Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAdo -> PmaAdo
Pm8.03.22: Zobecnění metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.
Pokud se u těchto metod v parametru zadá "return:map;", pak metody vracejí podrobnější informace o výsledku volání.
Pm8.03.09: nové metody pro podporu transakcí: DbBeginTrans, DbCommitTrans a DbRollbackTrans.
Pm8.01.03: Některé metody objektu AdoRecordset nevracely příznak, zda se vykonaly správně. Proto systém PROMOTIC do tohoto objektu přidává vlastnosti (Pm_LastErr a Pm_LastTextErr), pomocí kterých lze toto zjistit.
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.