Update cookies preferences
Promotic

Databázové možnosti v systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC umožňuje přistupovat k databázím uživatelským způsobem objektem PmaAdo a také zastarale objektem PmaDatabase. Tyto objekty obsahují množství metod pro vytváření databází a tabulek, pro přidávání nebo ubírání záznamů v tabulkách, pro zápis a čtení hodnot ve větách, pro hledání a třídění, provádění SQL příkazů, atd. Funkčnost objektů PmaAdo a PmaDatabase je vázána na zakoupení licence PmDB.
Některé komponenty systému PROMOTIC (Trendy a Alarmy a Eventy) také umožňují ukládání dat do databází systémovým způsobem. Funkčnost objektů PmaTrendGroup a PmaAlarmGroup není vázána na zakoupení licence PmDB.

Práce s databází obecně
Není vhodné zadávat názvy sloupců jako Time, Date, No, Desc a podobně, protože tato slova jsou často klíčová slova jednotlivých databázových systémů a při pokusu takové použít jsou vyhlašovány často nic neříkající chyby.
Maximální počet sloupců v tabulce je obvykle omezen konstantou, která se často mění i z přechodu mezi jednotlivými verzemi (obvykle zvyšuje při přechodu na vyšší verzi databáze).
Maximální délka názvu sloupce v tabulce je obvykle omezena konstantou.


Přístup k databázím pomocí technologie ADO
Technologie ADO od firmy Microsoft umožňuje přístup k databázím pomocí dostupných poskytovatelů připojení (ADO Provider) od firmy Microsoft, od výrobců databází, od tzv. třetích stran, použití ADO Provider pro standard ODBC, atd. Vlastní napojení k databázi (databázový server) je realizováno pomocí objektu ADO Connection, definovaného řetězcem ADO ConnectionString. Objekt ADO Connection umožňuje provádět SQL příkazy nad databází. Většina SQL příkazů nevrací žádná data (vytvoření/změna/smazání tabulky, přidání/změna/smazání záznamu v tabulce, atd.). SQL příkaz SELECT vrací požadovaná data v tabulkové podobě jako objekt ADO Recordset.
Technologie ADO je základní technologie ukládaní dat, používanou komponentami PROMOTIC, které produkují data, jejichž historii je nutno uložit (PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup). Technologie ADO je také základní technologie pro práci s daty v databázích uživatelským způsobem (PmaAdo). Důležitý je fakt, že vlastní napojení (ADO Connection) na konkrétní databázi (databázový server), určené pomocí tzv. ADO ConnectionString, je pro všechny komponenty PROMOTIC totožné.

Parametry připojení k databázi: ADO ConnectionString
Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typické parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.).
Například: "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;"
 
viz ADO ConnectionString

Seznam podporovaných databázi:

Další popisy k ovládání databází viz:
© MICROSYS, spol. s r.o.