Promotic

FireBird

FireBird - databázový SQL server

Pro potřeby menších databázových aplikací se systémem PROMOTIC lze použít i zdarma šiřitelnou verzi SQL databáze FireBird. Tento komunitní projekt vznikl odštěpením z komerčního produktu InterBase od firmy Borland. Jedná se o open-source produkt se značně volnou licencí, která umožňuje s aplikací dodávat i instalační program SQL serveru a klientských nástrojů. Licence umožňuje i nasazení v komerční sféře (na rozdíl od databáze MySQL). Důležité je, že FireBird nemá žádné umělé omezení funkčnosti nebo sníženou funkčnost (například MS SQL Express Edition omezením velikosti databáze, využití paměti, procesoru, atd.).
Produkt je ke stažení na strankách projektu http://sourceforge.net/projects/firebird. Problematice databází FireBird a InterBase jsou věnovány stránky http://www.ibphoenix.com, kde jsou odkazy (sekce Downloads) jak na vlastní instalační programy FireBird, tak odkazy na velké množství pomocných nástrojů (placených i zdarma).
Součástí FireBird je vždy i správcovská textová konzola ISQL.EXE s příkazovým řádkem, která umožňuje správu z příkazového řádku a také umožňuje spouštět SQL skripty z disku. Pomocí další textové konzole GSEC.EXE lze spravovat uživatele SQL databáze. Popis instalace databáze FireBird a její základní konfigurace včetně přístupu k datům v tabulkách je popsán v příručce Quick Start Guide, která je součástí instalace a je přístupná z menu Start v OS Windows.
Ke konfiguraci SQL serveru je nicméně rychlejší, výhodnější a hlavně snadnější použít některý z grafických správcovských nástrojů. Asi nejběžněji se k tomuto účelu užívá nástroje IBOConsole, který je rovněz zdarma. Instalační program grafického správcovského nástroje IBOConsole lze také stáhnout z dříve uvedených stránek nebo přímo z Web stránek jeho autora http://www.mengoni.it/Downloads/IBOConsoleSetup.exe. Součástí IBOConsole je i seznam a popis SQL příkazů v podobě nápovědy.

Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database FireBird cyclic
- objektem PmaAdo
- objektem PmaDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj

Charakteristika FireBird

Výhody použití FireBird v systému PROMOTIC:
1) Za jeho použití není potřeba platit žádné poplatky.
2) Funkčnost produktu není žádným způsobem uměle omezena.
3) Výkonný, stabilní a technologicky vyspělý produkt.
4) Konfiguračně i funkčně se jedná jednodušší produkt než například MS SQL Server.
5) Každá databáze je v jediném samostatném souboru, který může být umístěn kdekoliv na disku.
6) Snadná instalace s podporou na většině operačních systémů (OS Windows a Linux).
7) Snadné zálohování, omezení přístupovými právy, transakční zpracování, replikace, atd.
8) Síťový přístup bez nutnosti souborového sdílení.
9) Využítí vnitřního jazyka SQL k naprogramování různých kontrol dat, přepočtů, filtrů přímo do SQL Serveru.
10) Běží buď jako služba Windows (běží, i když není k počítači přihlášený žádný uživatel) nebo jako spuštěný program (ikona v tray).
11) Lze nastavit, aby i některé komponenty systému PROMOTIC zapisovaly svá data do FireBird (např. trendy).


Nevýhody a omezení FireBird:
1) Jedná se o komunitní projekt, který je bez oficiální podpory výrobce. Případné problémy si musí řešit projektant sám. S tím souvisí i menší množství někdy mírně zastaralé dokumentace.

Instalace FireBird

Instalace databázového SQL Serveru FireBird. Během instalace je nutno projít několika okny.
1) Okno výběru komponent (Select componets) umožňuje vybrat typ instalace.
a) Plná instalace serveru a vývojových nástrojů (Full installation of Server and development tools). Instalace vlastního SQL serveru FireBird (včetně klientských nástrojů a ODBC ovladače).
b) Minimální klientská instalace (Minimum client install). Instalace ODBC ovladače pro přístup k SQL serveru FireBird na jiném počítači.
2) Okno výběru dodatečných úkolů (Select Additional tasks) umožňuje základní konfiguraci.
a) Použití "hlídače" k ovládání serveru (Use Guardian to control the server).
b) Spuštění serveru FireBird (Run FireBird server as) jako služba Windows nebo jako aplikace (application). Na cílové aplikaci je běžnější spouštět server jako službu Windows. Na vývojovém počítači je výhodné pouštět server jako aplikaci v případě potřeby.
c) Spuštění serveru automaticky při startu počítače (Start FireBird automatically everytime you boot up).
d) Nakopírovat knihovnu klienta FireBird do systémové složky Windows (Copy Firebird client library to system folder). Upozornění: Tuto volbu je nutno zatrhnout, aby správně fungovala grafická správcovská aplikace IBOConsole.

Konfigurace FireBird

Aby se nainstalovaný FireBird mohl začít používat z aplikace PROMOTIC, je nutno provést jeho základní konfiguraci (vytvoření databází a uživatelů s předkonfigurovanými přístupovými právy). Toto lze nejsnadněji provést pomocí instalovaných klientských nástrojů IBOConsole. Pro systém PROMOTIC doporučujeme vytvořit databáze a databázové uživatele podobně, jako v případě MS SQL Serveru (viz: MS SQL Server - popis, instalace a správa).
Upozornění: Administrátorský účet ve FireBird se jmenuje SYSDBA a po instalaci má předgenerované heslo masterkey. Pomocí grafického správcovského nástroje IBOConsole nebo z textové konzole GSEC.EXE je nutno změnit toto implicitní heslo.
Vytvořit dvě databáze:
- 'pm_data' pro uživatelská data přístupná objektem PmaAdo
- 'pm_trend' pro ukládání trendů objektem PmaTrendGroup

Dále vytvořit 3 uživatelské učty:
- 'pm_admin' má nastaveny administrátorská práva
- 'pm_writer' má nastaveny práva pro čtení i zápis a má povoleno zakládat, mazat a měnit strukturu tabulek
- 'pm_reader' má nastaven přístup k tabulkám jen pro čtení

Dále vytvořit ODBC zdroj 'pm_data' pro přístup přes ODBC do databáze 'pm_data', pomocí správce ODBC datových zdrojů (program ODBCAD32.EXE).

Přístup z aplikace PROMOTIC k FireBird

Databáze 'pm_data' je určena pro uživatelská data aplikace PROMOTIC a tato databáze není využívána žádnou komponentou systému PROMOTIC. V této databázi tedy mohou být pouze uživatelská data. Aplikace může pracovat s daty v této databázi přes ODBC rozhraní (zaregistrovaný datový ODBC zdroj 'pm_data') pomocí objektů PmaAdo a PmaDatabase.
V objektu PmaDatabase je nutno nastavit následující konfigurátory:
1) 'Technologie' na 'Přístup přes ODBC'.
2) 'Typ databáze' na 'ODBC; Data source'.
3) 'Databáze (soubor, složka, datový zdroj)' na název zaregistrovaného ODBC zdroje, například na 'pm_data'.
4) 'Tabulka (soubor)' na název tabulky se kterou se bude pracovat (pokud nebude využita možnost SQL příkazu SELECT při otevření tabulky).
5) 'Uživatel' na název uživatele SQL Serveru, například na 'pm_reader'.
6) 'Heslo' na heslo příslušného uživatele SQL Serveru kvůli autentizaci.


Databáze 'pm_trend' je určena pro data trendů aplikace PROMOTIC, tato databáze je využívaná komponentou trendů a projektant by do této databáze neměl provádět žádné zásahy. Pro trendy se využívá objekt PmaTrendGroup.
V tomto objektu je nutno nastavit následující konfigurátory:
1) konfigurátor "Typ uložení" na Database MS SQL server backups (zastaralé) nebo Database MS SQL server cyclic.
2) a v okně "Database FireBird cyclic" je nutno nakonfigurovat položky odkazující databázi, do které se budou zapisovat data.
Tyto jsou předkonfigurovány například takto:
server=localhost, uid=pm_writer, pwd=writer, database=pm_trend
(název serveru localhost se může lišit).

Další popisy k Firebird viz:
© MICROSYS, spol. s r.o.