Update cookies preferences
Promotic

Datové typy v Firebird

Datový typ Délka Popis
SMALLINT 2 bajty Rozsah od -32 768 do 32 767 (bez znaménka: od 0 do 65 535)
INTEGER 4 bajty Rozsah od -2 147 483 648 do +2 147 483 647 (bez znaménka: od 0 do 4 294 967 295)
BIGINT 8 bajty Rozsah od -9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 372 036 854 775 807 (bez znaménka: od 0 do 18 446 744 073 709 551 615)
DECIMAL(precision,scale)   Rozsah 1-9 INTEGER (32b), 10-18 BIGINT (64b)
NUMERIC(precision,scale)   Rozsah 1-4 SMALLINT (16b, 5-9 INTEGER (32b), 10-18 BIGINT (64b)
FLOAT   Rozsah od 1.175 * 10^-38 do 3.402 * 10^38
DOUBLE PRECISION   Rozsah od 2.225 * 10^-308 do 1.797 * 10^308
DATE '0000-00-00' od 1.1.0001 do 31.12.9999
TIME '00:00:00' od 0:00:00:0000 do 23:59:59:9999
TIMESTAMP(n) '0000-00-00 00:00:00' od 1.1.0001 0:00:00:0000 do 31.12.9999 23:59:59:9999
CHAR(n),CHARACTER(n)   řetězec pevné délky, kde n je počet ukládaných znaků.
VARCHAR(n), CHARACTER VARYING(n)   řetězce proměnlivé délky, kde n je maximální počet znaků v řetězci.
BLOB   rozsáhlá data proměnlivé délky, binární data nebo velmi rozsáhlé texty


precision – (Rozsah) Celkový počet nebo maximální počet platných cifer, významných i desetinných, který sloupec tohoto typu může pojmout. Rozsah je od 1 do 18.
scale – (Přesnost) představuje počet desetinných míst. Přesnost je v rozsahu od 0 až po definovaný rozsah (přesnost musí být menší nebo rovno rozsahu).


Viz http://firebirdsql.org/manual/migration-mssql-data-types.html.
© MICROSYS, spol. s r.o.