Update cookies preferences
Promotic

Typy danych w Firebird

Typ danych Długość Opis
SMALLINT 2 bajty Zakres od -32 768 do 32 767 (bez znaku: od 0 do 65 535)
INTEGER 4 bajty Zakres od -2 147 483 648 do +2 147 483 647 (bez znaku: od 0 do 4 294 967 295)
BIGINT 8 bajty Zakres od -9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 372 036 854 775 807 (bez znaku: od 0 do 18 446 744 073 709 551 615)
DECIMAL(precision,scale)   Zakres 1-9 INTEGER (32b), 10-18 BIGINT (64b)
NUMERIC(precision,scale)   Zakres 1-4 SMALLINT (16b, 5-9 INTEGER (32b), 10-18 BIGINT (64b)
FLOAT   Zakres od 1.175 * 10^-38 do 3.402 * 10^38
DOUBLE PRECISION   Zakres od 2.225 * 10^-308 do 1.797 * 10^308
DATE '0000-00-00' od 1.1.0001 do 31.12.9999
TIME '00:00:00' od 0:00:00:0000 do 23:59:59:9999
TIMESTAMP(n) '0000-00-00 00:00:00' od 1.1.0001 0:00:00:0000 do 31.12.9999 23:59:59:9999
CHAR(n),CHARACTER(n)   łańcuch o stałej długości, gdzie n to ilość zapisywanych znaków.
VARCHAR(n), CHARACTER VARYING(n)   łańcuchy o zmiennej długości, gdzie n to maksymalna ilość znaków w łańcuchu.
BLOB   ogrom danych o zmiennej długości, dane binarne lub bardzo długie teksty


precision – (Zakres) Całkowita ilość lub maksymalna ilość ważnych cyfr, również dziesiętnych, który kolumna danego typu może ogarnąć. Zakres jest od 1 do 18.
scale – (Dokładność) przedstawia ilość miejsc dziesiętnych. Dokładność jest w zakresie od 0 do zdefiniowanego zakresu (dokładność musi być mniejsze lub równe zakresowi).


Patrz http://firebirdsql.org/manual/migration-mssql-data-types.html.
© MICROSYS, spol. s r.o.