Promotic

Możliwości pracy z bazami danych w systemie PROMOTIC

System PROMOTIC umożliwia dostęp do baz danych sposobem użytkownika przy pomocy obiektu PmaAdo oraz przy pomocy obiektu PmaDatabase przestarzałego. Te obiekty zawierają dużą liczbę metod do wytwarzania baz danych i tabel, do dodawania i usuwania rekordów w tabelach, do zapisu i odczytu danych z rekordów, do wyszukiwania i sortowania, wykonywania poleceń SQL, itd. Funkcjonalność obiektów PmaAdo oraz PmaDatabase jest połączona z koniecznością zakupu licencji PmDB.
Niektóre komponenty systemu PROMOTIC (Trendy oraz Alarmy oraz Eventy) również umożliwiają zapis danych do baz danych w systemowy sposób. Funkcjonalność obiektów PmaTrendGroup oraz PmaAlarmGroup nie wymusza zakup licencja PmDB.

Ogólna praca z bazami danych
Jest nie odpowiednie używanie nazw kolumn jak Time, Date, No, Desc i podobnych, ponieważ często są to słowa kluczowe poszczególnych systemów baz danych i podczas próby ich wykorzystania często mogą zostać wyświeltane nic nie mówiące błędy.
Maksymalna ilość kolumn w tabeli jest zazwyczaj ograniczona przez stałą, która często zmienia się również przy przejściu pomiędzy poszczególnymi wersjami (zazwyczaj zwiększa się przy przejściu na nowszą wersję bazy danych).
Maksymalna długość nazwu kolumny w tabeli jest zazwyczaj ograniczone stałą.


Dostęp do baz danych przy pomocy technologii ADO
Technologia ADO od firmy Microsoft umożliwia dostep do baz danych przy pomocy dostępnych usługodawców połączeń (ADO Provider) od firmy Microsoft, od producentów baz danych, od tzw. stron trzecich, zastosowanie ADO Provider dla standardu ODBC, itd. Samo połączenie do bazy danych (serwer bazodanowy) jest realizowane przy pomocy obiektu ADO Connection, zdefiniowanego łańcuchem ADO ConnectionString. Obiekt ADO Connection umożliwia wykonywanie SQL polecenia ponad bazami danych. Większość poleceń SQL nie zwraca żadne dane (wytworzenie/ zmiana/ usunięcie tabeli, dodanie/ zmiana/ usunięcie rekordu w tabeli, itd.). Polecenie SQL SELECT zwraca wymagane dane w postaci tabeli podobnie jak obiekt ADO Recordset.
Technologia ADO to podstawowa technologia zapisywania danych, stosowana komponentami PROMOTIC, które wytwarzają dane, oraz których historię należy zapisać (PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup). Technologia ADO to również podstawowa technologia pracy z danymi w bazach danych w przypadku użytkownika (PmaAdo). Ważnym jest fakt, że samo połączenie (ADO Connection) do konkretnej bazy danych (serwera bazodanowego), określonej przy pomocy tzw. ADO ConnectionString, jest zgodnym dla wszystkich komponent PROMOTIC.

Parametry podłączenia do bazy danych: ADO ConnectionString
Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.).
Na przykład: "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;"
 
patrz ADO ConnectionString

Lista wspieranych baz danych:

Następne opisy dotyczące pracy z bazami danych patrz:
© MICROSYS, spol. s r.o.