Promotic

Obiekt PmaTrendGroup (Grupa trendów)

Opis:
Patrz: PmaTrendGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt zapewnia przechowywanie czasowego przebiegu zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" w pamięci i na dysku komputera. Zapisywanie jest wykonywane w obieralnych przedziałach czasu za pomocą metod Run, RunTime. Do przeglądania zapisanych danych można zastosować obiekt PmgTrendViewer, zarówno w panelu klienckiej aplikacji PROMOTIC jak również w przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddFilterDoda filtr wartości
BackupCreateWytworzy nową kopię zapasową
BackupInfoZwraca informacje o zapisanych trendowanych danych na dysku
ClearHistoryUsunięcie danych z archiwum trendów
CloseZamknięcie archiwum trendów
CountIlość zmiennych w obiekcie
CreateFilterWytworzy wartość filtra przedziału dla kolejnych metod
GetDataZwraca zapisane dane
GetGroupTitleZwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika
GetPersistInfoZwraca informacje dotyczące sposobu zapisu na dysk
GetTimeZwraca wymagany czas
GetValueByTimeZwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
GetVarExtensionsTablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
GroupIdIdentyfikator grupy
ItemDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemExDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
OpenOtwarcie archiwum trendów
RunZapisanie wartości bieżączych z bieżącym czasem komputera
RunTimeZapis bieżących wartości z określonym czasem
SaveToFileZapis danych tego obiektu do pliku
SetValueByTimeZapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onAddRecordJest wywołane przy wymogu zapisu wartości zmiennych
onBackupCreateJest wywołane przy wymogu wytworzenia nowej kopii zapasowej
onErrorJest wywołane przy powstaniu błędu w obiekcie
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DaneDefinicja danych grupy trendów
TrendUstawienia podstawowe grupy trendów
ZapisanieKonfiguracja zapisu danych grupy trendów
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtTrendRozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaTrendGroup
Patrz również:
- PmgTrendViewer (obiekt)
- PmVar (obiekt)
- ExtTrend (obiekt)

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta odczytu rekordów przy pomocy metod GetValueByTime oraz GetData. Porównywanie nazw było case sensitive.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime nie potrafiła zwrócić jedną wartość dla typu zapisu Database dBase backups.
- Podczas typu zapisu Database Access backups (przestarzałe) po uruchomieniu aplikacji powstawał nowy backup.
Pm8.03.01: Nowy konfigurator "Dodatkowe parametry".
Pm8.02.16: Usunięty błąd: Dla typu zapisu "Database Oracle cyclic" nie działało usuwanie starych rekordów.
Pm8.02.07: W konfiguratorach Jednostka oraz Wyświetlana nazwa trendu można teraz wprowadzać Makro wyrażenie $.text.
Pm8.02.06: W zmiennej trendu w konfiguratorze "Dodatkowe parametry" znajduje się nowa pozycja Dodatkowe parametry, która umożliwia wprowadzić nazwy kolumny w bazie danych.
Pm8.02.00: Wartość tekstowa konfiguratora "Wyświetlana nazwa trendu" jest obecnie zlokalizowana w Webie a także przy przełączeniu aplikacji do innego języka.
Pm8.01.05: Jeżeli był włączony konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu", wtedy w przypadku obciążonej aplikacji mogło dochodzić do próby zapisania rekordy z takim samym czasem.
Pm8.01.04: Przyspieszone wczytywanie większej ilośic plików DBF przy uruchamianiu aplikacji.
Pm8.00.05: Usunięty błąd: Podczas zapisu do Database dBase backups można zapisywać z dokładnoscią z dokładnością do tysięcznych sekundy. Jednak podczas odczytu zaokrąglano z dokładnością do sekundy.
Pm8.00.04:
- Period zapisu wartości można teraz określić bezpośrednio w obiekcie - patrz konfigurator "Period zapisu automatycznego [s]". Nie trzeba już wołać metoda Run.
- Nowe rozszerzenie danych ExtTrend. Teraz nie trzeba ustawiać trendowanie danych w obiekcie PmaTrendGroup ale można go ustawić bezpośrednio w zmiennej w obiekcie PmaData.
© MICROSYS, spol. s r. o.