Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaTrendGroup (Grupa trendów)

Opis:
Patrz: PmaTrendGroup - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt zapewnia przechowywanie czasowego przebiegu zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" w pamięci i na dysku komputera. Zapisywanie jest wykonywane w obieralnych przedziałach czasu za pomocą metod Run, RunTime. Do przeglądania zapisanych danych można zastosować obiekt PmgTrendViewer, zarówno w panelu klienckiej aplikacji PROMOTIC jak również w przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
AddFilter Doda filtr wartości
BackupCreate Wytworzy nową kopię zapasową
BackupInfo Zwraca informacje o zapisanych trendowanych danych na dysku
ClearHistory Usunięcie danych z archiwum trendów
Close Zamknięcie archiwum trendów
Count Ilość zmiennych w obiekcie
CreateFilter Wytworzy wartośc filtra przedziału dla kolejnych metod
GetData Zwraca zapisane dane
GetGroupTitle Zwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika
GetPersistInfo Zwraca informacje dotyczące sposobu zapisu na dysk
GetTime Zwraca wymagany czas
GetValueByTime Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
GroupId Identyfikator grupy
Item Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
Open Otwarcie archiwum trendu
Run Zapisanie wartości bieżączych z bieżącym czasem komputera
RunTime Zapis bieżących wartości z określonym czasem
SaveToFile Zapis danych tego obiektu do pliku
SetValueByTime Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.
Zdarzenia:
onAddRecord Jest wywołane przy wymogu zapisu wartości danych
onBackupCreate Jest wywołane przy wymogu wytworzenia nowej kopii zapasowej
onError Jest wywołane przy powstaniu błędu w obiekcie
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dane Definicja danych grupy trendów
Trend Ustawienia podstawowe grupy trendów
Zapisanie Konfiguracja zapisu danych grupy trendów
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtTrend Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaTrendGroup
Patrz również:
- PmgTrendViewer (obiekt)
- PmVar (obiekt)
- ExtTrend (obiekt)

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta odczytu rekordów przy pomocy metod GetValueByTime oraz GetData. Porównywanie nazw było case sensitive.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime nie potrafiła zwrócić jedną wartość dla typu zapisu Database dBase backups.
- Podczas typu zapisu Database Access backups (przestarzałe) podczas każdego uruchamiania do runtime powstawał nowy backup.
Pm8.03.01: Nowy konfigurator "Dodatkowe parametry".
Pm8.02.16: Usunięty błąd: dla typu zapisu "Database Oracle cyclic" nie działało usuwanie starych rekordów.
Pm8.02.07: W konfiguratorach Jednostka oraz Nazwa do wyświetlenia można teraz wprowadzać Makro wyrażenie $.text.
Pm8.02.06: W zmiennej trendu w konfiguratorze "Dodatkowe parametry" znajduje się nowa pozycjaDodatkowe parametry, która umożliwia wpisanie nazwy kolumny w bazie danych.
Pm8.02.00: Wartość tekstowa konfiguratora "Nazwa do wyświetlenia" jest obecnie zlokalizowana w środowisku webowym a także przy przełączeniu aplikacji do innego języka.
Pm8.01.05: Jeżeli był włączony konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu", wtedy w przypadku obciążonej aplikacji mogło dochodzić do próby zapisania czasu z takim samym czasem.
Pm8.01.04: Przyspieszone wczytywanie większej ilośic plików DBF przy uruchamianiu aplikacji.
Pm8.00.05: Usunięty błąd: Podczas zapisu do Database dBase backups można zapisywać z dokładnoscią z dokładnością do tysięcznych sekundy. Jednak podczas odczytu zaokrąglano z dokładnością do sekundy.
Pm8.00.04:
- Period zapisu wartości można teraz określić bezpośrednio w obiekcie - patrz konfigurator "Period zapisu automatycznego [s]". Nie trzeba już wołać metoda Run.
- Nowe rozszerzenie danych ExtTrend. Teraz nie trzeba ustawiać trendowanie danych w obiekcie PmaTrendGroup ale można go ustawić bezpośrednio w zmiennej w obiekcie PmaData.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice