Promotic

Obiekt PmaWorkspace (Obszar roboczy)

Opis:
Patrz: PmaWorkspace - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt PmaWorkspace (obszar roboczy aplikacji) tworzy podstawę interfejsu użytkownika aplikacji. Ma formę wspólnego okna (ramki zewnętrznej), w której są wyświetlane pozostałe części interfejsu użytkownika aplikacji (nagłówka okna, paski narzędziowe, grafika użytkownika, alarmy, eventy, raporty).
Służy do uporządkowania przeglądarek Promotic do jednego okna.
W takim oknie można ustawić zarówno jego wygląd zewnętrzny (nagłówka okna, obrzeża, monitor, pozycja) jak również można ustawić wewnętrzny układ okien (ramek), które tworzą interfejs użytkownika aplikacji.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CloseViewZamknie otwartą przeglądarkę
GetViewInfoUzyska informację o przeglądarce w określonej ramce
OpenViewOtworzy przeglądarkę innego obiektu (przestarzałe)
SetActiveMetoda uaktywnia określony PmaWorkspace
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
WorkspacePodstawowe konfiguratory obszaru roboczego
RamkiRozlokowanie ramek obszaru roboczego
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWorkspace -> PmaWorkspace
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Jeżeli zoom aplikacji był aktywny wtedy czasami dochodziło do niepoprawnego obliczenia szerokość/wysokość pojedyńczych ramek (patrz konfigurator "PmaRoot > Wygląd > Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
Pm8.03.06: Dla każdej ramki (frame) wprowadzono nowy konfigurator "Minimalna szerokość (px)" oraz konfigurator "Minimalna wysokość (px)".
Ustawienie tych konfiguratorów jest ważne wtedy, jeżeli rozmiar ramki nie można zmienić do wartości zerowej. Jest to na przykład ważne w przypadku wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...) kiedy obszar jest wyświetlany w swym minimalnym rozmiarze.
Pm8.03.02: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie w Webie zostało ulepszone zachowanie scrollbarów.
Pm8.00.12: Usunięty błąd: Okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze "Wartość domyślna sFramePars").
Pm8.00.11: Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmaWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmaWorkspace)
Pm8.00.02: w obiekcie PmgFrame można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace.
© MICROSYS, spol. s r. o.