Promotic

Obiekt PmaWorkspace (Obszar roboczy)

Opis:
Patrz: PmaWorkspace - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt PmaWorkspace (obszar roboczy aplikacji) tworzy podstawę interfejsu użytkownika aplikacji. Ma formę wspólnego okna (ramki zewnętrznej), w której są wyświetlane pozostałe części interfejsu użytkownika aplikacji (nagłówki, paski narzędziowe, grafika użytkownika, alarmy, eventy, zestawienia).
Służy do uporządkowania przeglądarek Promotic do jednego okna.
W takim oknie można ustawić zarówno jego wygląd zewnętrzny (nagłówek, obrzeża, monitor, pozycja) jak również można ustawić wewnętrzny układ okien (ramek), które tworzą interfejs użytkownika aplikacji.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CloseView Zamknie otwartą przeglądarkę
GetViewInfo Uzyska informację o przeglądarce w określonej ramce.
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu (przestarzałe)
SetActive Metoda uaktywnia określony PmaWorkspace
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Workspace Podstawowe konfiguratory obszaru roboczego
Ramki Rozlokowanie ramek obszaru roboczego
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWorkspace -> PmaWorkspace
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Jeżeli zoom aplikacji był aktywny wtedy czasami dochodziło do niepoprawnego obliczenia szerokość/wysokość pojedyńczych ramek (patrz konfigurator "PmaRoot > Wygląd > Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
Pm8.03.06: Dla każdej ramki (frame) wprowadzono nowy konfigurator "Minimalna szerokość (px)" oraz konfigurator "Minimalna wysokość (px)".
Ustawienie tych konfiguratorów jest ważne wtedy, jeżeli rozmiar ramki nie można zmienić do wartości zerowej. Jest to na przykład ważne w przypadku wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...) kiedy obszar jest wyświetlany w swym minimalnym rozmiarze.
Pm8.03.02: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie w Webie zostało ulepszone zachowanie scrollbarów.
Pm8.00.12: Usunięty błąd: Okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze "Wartość domyślna sFramePars").
Pm8.00.11: Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmaWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmaWorkspace)
Pm8.00.02: w obiekcie PmgFrame można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace, patrz Otwarcie przeglądarki.
© MICROSYS, spol. s r. o.