Promotic

Otwarcie przeglądarki

Niektóre Pma obiekty posiadają przeglądarki swych zawartości. Rozdział ten opisuje w jaki sposób można w uruchomionej aplikacji (w runtime) te przeglądarki otworzyć.
Przedstawione wskazówki dotyczą metody OpenView, która jest już przestarzała (lecz funkcjonalna) i do otwierania przeglądarek dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView.

Obiekty zawierające przeglądarkę swej zawartości:
- PmaPanel: przeglądarka panela
- PmaReport: przeglądarka dynamicznie wytwarzanego raportu HTML
- PmaWorkspace: przeglądarka obszaru roboczego
- PmaAlarmGroup: przeglądarka stanu i historii alarmów
- PmaEventGroup: przeglądarka historii eventów
- PmaWeb: wyświetlenie stron Webowych oferowanych danym obiektem
- PmaWebDir: wyświetlenie stron Webowych oferowanych danym obiektem
- PmaWebFolder: wyświetlenie stron Webowych oferowanych danym obiektem
- PmaWebLang: wyświetlenie stron Webowych oferowanych danym obiektem


Globalne komponenty, które zawierają przeglądarkę własnej zawartości:
- przeglądarka obiektu PmForm (ścieżka: "/#glob/form")
- przeglądarka stron Webowych (ścieżka: "/#glob/webbrowser")
- przeglądarka dla INFO system (ścieżka: "/#glob/infosystem")


Sposoby otwarcia przeglądarki obiektu:
 
1) Statycznie, w sposób konfiguracyjny:
a) w obiekcie PmaWorkspace (patrz konfigurator "Przeglądarka komponentu" oraz konfigurator "Wartość domyślna Params"). W ten sposób można zapewnić automatyczne początkowe otwarcie dowolnych przeglądarek po uruchomieniu aplikacji w poszczególnych ramkach obiektu PmaWorkspace.
b) w obiekcie PmgFrame (patrz konfigurator "Przeglądarka"). W ten sposób można otworzyć przeglądarkę dowolnego obiektu w obiekcie PmgFrame podczas jego otwarcia.
 
2) Dynamicznie w skrypcie przy pomocy metod OpenView:
Zestaw opisywanych metod umożliwia otwarcie dowolnego obiektu w ramce obiektu PmaWorkspace, w obiekcie PmgFrame lub także jako samodzielne okno. Z powodów praktycznych metoda jest zaimplemetowana w kilku obiektach:
Metoda je asynchroniczna, tzn. metoda tylko uruchomi konstrukcję odpowiedniej przeglądarki (ewentualnie zamknięcie poprzedniej) ale po zakończeniu metody nie musi dojść do rzeczywistego otwarcia przeglądarki.


Wyświetlenie przeglądarki dowolnego obiektu jest wykonywane jednolitym sposobem. Ogólnie jest konieczne wprowadzenie czterech danych (parametrów):

sObjectPath

(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.

Może tu być wprowadzona ścieżka do obiektów: PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebFolder, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebLang.
Obiekt PmaAlarmGroup: Obiekt ten oferuje dwie przeglądarki (stanu bieżącego i historii), dlatego jest tu możliwe dołączenie do właściwej ścieżki do obiektu tekst /#state dla przeglądarki stanu bieżącego lub tekst /#history dla przeglądarki historii. Jeżeli przeglądarka nie jest jawnie określona, wtedy dla alarmów zostanie wyświetlona przeglądarka stanu alarmów, natomiast dla eventów zostanie wyświetlona przeglądarka historii eventów.


lub może tu być ścieżka do globalnych komponent:
"/#glob/form": Otwarcie formularza PmForm, przy pomocy którego można dynamicznie (tzn. przy pomocy skryptu) wytwarzać obiekty, które są przeznaczone do wyświetlania i wprowadzania danych. W tym przypadku należy również ustawić wartość oExtra.ViewObject na wytworzony obiekt PmForm. Patrz Przykład: W obiekcie PmgForm wytworzy pozycje do wprowadzania danych.
"/#glob/webbrowser": Ogólna przeglądarka internetowa stron HTML (w Webie lub na dysku).
W uruchomionej aplikacji zostanie otwarta przeglądarka internetowa, bazująca na InternetExplorerze.
Patrz Przykład otwarcia przeglądarki internetowej.
"/#glob/infosystem": Przeglądarka dla INFO system. Patrz Przykład oraz patrz Jak otworzyć INFO system.

sOptions

(String) Parametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Dla przeglądarek obiektów PmaPanel oraz PmaReport: Statyczne wartości domyślne sOptions można ustawić w konfiguratorze "PmaPanel > Panel > Wartość domyślna sFramePars" lub w konfiguratorze "PmaReport > Raport > Wartość domyślna sFramePars".
W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.

target:xx; - Określa, w której ramce zostanie przeglądarka otwarta.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie ustawione w następujący sposób:
- jeżeli okno otwiera się jako modalne (jest ustawione "modal:1;"), wtedy zostanie ustawione na "_blank".
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmaPanel, wtedy zostanie ustawione na "_self".
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmaWorkspace, wtedy zostanie ustawione na identyfikator głównej ramki danego obszaru roboczego (określony w konfiguratorze "Ramka domyślna (default frame)").
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmgFrame, wtedy przeglądarka zostanie wyświetlona w obiekcie PmgFrame).
frameid - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w obiekcie PmaWorkspace w ramce o identyfikatorze frameid.
_blank - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w nowym oknie.
_blank.blankid - Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze xy.
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
_self - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w bieżącym oknie (w ramce) i przeglądarka, nad którą została metoda wywołana, zostanie zamknięta.
scrollbar:nn; - Określa, czy okno będzie wyświetlone z paskami przewijania i umożliwia w ten sposób przesuwanie zawartości, jeżeli rozmiar panela jest większe niż rozmiar okna, w którym panel jest wyświetlany.
0 - Paski przewijania nie zostaną nigdy wyświetlone a okno nie umożliwi przesuwanie panela.
Takie ustawienie jest dogodne na przykład dla okna rodzaju "paska narzędziowego", kiedy okno powinno być wąskie a paski przewijania byłyby zbędne.
1 (domyślnie) - Okno wyświetli paski przewijania i umożliwia przesunięcie panela, jeżeli rozmiar panela jest większe niż rozmiar okna, w którym panel jest wyświetlony.
refresh:xx; - Tylko dla otwarcia przeglądarki obiektu PmaPanel. Określa, czy panel będzie odświeżany automatycznie według globalnie ustawionego periodu systemowego lub czy będzie mieć własne odświeżanie. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
0 - Panel będzie posiadać własne odświeżanie, tzn. będzie wywoływana metoda PmaPanel.Refresh.
system (domyślnie) - Panel będzie automatycznie odświeżany według globalnie ustawionego periodu systemowego (patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Period odświeżania ekranów").


Następujące wpisy są istotne tylko podczas otwierania w nowym oknie (tzn. z ustawieniem "target:_blank;"):

modal:nn; - Określa, czy okno będzie modalne.
0 (domyślnie) - Okno nie będzie modalne.
1 - Okno będzie modalne.
dependent:nn; - Określa, czy okno będzie zależne od głównego okna aplikacji.
0 - Okno będzie niezależne od głównego okna aplikacji.
1 (domyślnie) - Okno będzie zależne od głównego okna aplikacji i będzie zawsze ponad aplikacją.
caption:nn; - Określa, czy okno będzie posiadać nagłówka okna (tzn. niebieski pasek u góry).
0 - Okno będzie bez nagłówka. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
1 (domyślnie) - Okno będzie posiadać nagłówek.
ontop:nn; - Określa, czy okno będzie "Zawsze na wierzchu".
0 (domyślnie) - Okno nie będzie "Zawsze na wierzchu".
1 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu". Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
state:xx; - Określa stan początkowy okna.
normal (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone normalnie (nie będzie ani zminimalizowane ani zmaksymalizowane).
max - Okno będzie wyświetlone w zmaksymalizowanej postaci. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
pos:xx; - Określa początkową pozycję okna w stanie normalnym.
Pozycja ta jest tylko sugerowana. Jeżeli rozmiar okna nie zmieści się w ekranie, wtedy pozycja ta zostanie przesunięta tak, żeby była widoczna jak największa część tego okna.
top,center (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone w środku aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
top,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
frame,center - Okno będzie wyświetlone na środku okna, z którego jest otwierane.
view,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do zawartości okna, z którego jest nowe okno otwierane.
Pozycja jest określana względem do zawartości okna (view) a nie względem samego okna (frame). W takim przypadku na przykład nowe okno można zamieścić obok Pmg obiektu, z którego okno zostało otwarte. Patrz Przykład do otwarcia panela z jego położeniem względem Pmg obiektu.
screen,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) w absolutnym systemie współrzędnych Windows. Opcja ta nie działa w Webie. Służy do zamieszczenia głównych okien aplikacji (PmaWorkspace lub PmaPanel) na poszczególne monitory. Następne okna aplikacji są zazwyczaj zamieszczane względnie wobec tych okien głównych.
size:xx; - Określa początkową rozmiar okna w stanie normalnym.
content (domyślnie) - Okno zostanie dopasowane wielkością do całego otwartego panela. (tzn. by nie pojawiły się paski przewijania).
Szerokość oraz wysokość panela określa się w edytorze grafiki w obiekcie PmgRoot w karcie "Panel".
To samo znaczenie co wartość content ma przestarzała (ale funkcjonalna) wartość panel.
dx,dy - Okno będzie mieć rozmiar według wprowadzonych współrzędnych dx oraz dy (w pikselach). Wartości te określają zewnętrzny rozmiar okna (tzn. włącznie ramki oraz nagłówka okna).
fixed:xx,yy,..; - Umożliwia zakazanie zmiany stanu, pozycji lub rozmiaru panela. Ma wygląd listy poszczególnych zakazów oddzielonych "przecinek" (,). Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu. Domyślną wartością jest: wszystko jest zezwolone.
state - Zabrania zmianę stanu okna (normalne / maksymalizowane / minimalizowane).
pos - Zabrania zmianę pozycji okna w stanie normalnym.
size - Zabrania zmianę gtwndSize w stanie normalnym.
size2 - Ogranicza zmianę rozmiaru okna w stanie normalnym - okno nie może być większe niż własna wielkość panela.

sParams

(String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Dane te zazwyczaj określają lub filtrują właściwą zawartość wyświetlanego obiektu i są zależne od typu otwieranego obiektu.

PmaPanel: Umożliwia ustawienie wartości parametrów obiektu PmgRoot.
Parametr ten jest potem dostępny w konfiguratorach panela przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Patrz również: Parametry Pmg obiektu.
Statyczne wyjściowe wartości parametrów sParams można ustawić w konfiguratorze "PmaPanel > Panel > Wartość domyślna sViewPars". W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.


PmaReport: Umożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest.
Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Statyczne wyjściowe wartości parametrów sViewPars można ustawić w konfiguratorze "PmaReport > Raport > Wartość domyślna sViewPars". W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.


PmaWorkspace: Nie jest stosowany.


PmaWebDir: "file:xx;" = Plik z rozszerzeniem (np. file:MyPage.htm), który ma zostać wyświetlony. Plik ten musi się znajdować w folderze, który jest oferowany do Webu przez obiekt PmaWebDir (patrz konfigurator "Folder z plikami").
Jeżeli plik znajduje się w podfolderu, wtedy parametr file musi zostać wprowadzony w formie "podfolder/plik".
Jeżeli parametr file nie jest przedstawiony, wtedy zostanie otwarty plik default.htm i jeżeli taki plik w tym miejscu nie istnieje, wtedy zostanie otwarta dynamicznie wytworzona strona HTML z listą plików.


"/#glob/webbrowser": Umożliwia ustawienie adresu strony HTML, która ma zostać wyświetlona. Składnia: "url:https://www.promotic.eu;".
Adres trzeba wprowadzać w pełnej formie włącznie z określeniem protokołu: (http://, https:// lub file://).


"/#glob/form": Nie jest stosowany.
"/#glob/infosystem": Nie jest stosowany.


PmaAlarmGroup, PmaEventGroup: Umożliwia ustawienie tylko łańcucha filtracji lub kompleksowe parametry panela zarejestrowanej przeglądarki alarmów/eventów (włącznie z łańcuchem filtracji) Patrz Przeglądanie alarmów/eventów lub Łańcuch filtra.

oExtra

(Object) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.
Obiekt jest wytworzony przy pomocy metody Pm.CreatePmMap.

Przykład wytworzenia, załadowania oraz korzystania obiektu oExtra:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oExtra = Pm.CreatePmMap();
oExtra.Arguments = 3.14;
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/Kociol/Panel", "target:_blank;", "", oExtra);


Lista właściwości, które można wytworzyć w obiekcie:
oExtra.Arguments (opcjonalne) - (Variant) Wartość przekazywana otwieranej przeglądarce. Wartość ta jest następnie dostępna:
- w zdarzeniu oExtra.onOpen (patrz dalej).
- w obiekcie PmaPanel przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments.

Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).
Określenie tej wartości jest często ważnym na przykład podczas otwierania okna modalnego, które jest przeznaczone do edycji danych.
Wtedy właściwość Arguments jest początkową wartością inicjalizacji (właściwość ReturnValue jako wyjściowa opracowana wartość) - patrz Jak pracować z oknami modalnymi.
oExtra.ViewObject (opcjonalne) - (Variant) Przeglądany obiekt PmForm.
Podczas przeglądania obiektu PmForm (tzn. jeżeli określono sObjectPath="/#glob/form") wtedy wartość ta zostanie ustawiona na dynamicznie wytworzony oraz zkonfigurowany obiekt PmForm. Patrz Przykład: W obiekcie PmgForm wytworzy pozycje do wprowadzania danych.
Dla innych przeglądarek wartość ta nie ma zastosowania.
oExtra.onClose (opcjonalne) - (obiekt typu PmAction) Tu jest określana metoda projektanta, która zostanie wywołana po zamknięciu panela.
Obiekt dla tej właściwości jest wytworzony przy pomocy metody Pm.CreatePmAction.
Ta metoda projektanta musi posiadać dwa parametry:
- oSystem: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia system według tego skąd dana akcja jest wołana. W tym przypadku system ustawia właściwości:
- oSystem.CloseReason: (String) Identyfikator typu zamknięcia okna.
- Podczas przeglądania obiektu PmaPanel określany jest podczas zamykania panela przy pomocy metody PmgRoot.Close(sReason).
- Podczas przeglądania obiektu PmForm wartość identyfikatora jest zależna od tego, jakim przyciskiem przeglądarka została zakończona. Patrz PmForm.SysButtons oraz PmForm.Close.
- Podczas przeglądania innych obiektów właściwość ta nie jest ustawiana.
- oSystem.ReturnValue: (Variant) Wartość wyjściowa przeglądarki.
- Podczas przeglądania obiektu PmaPanel można daną wartość ustawić przy pomocy właściwości PmgRoot.ReturnValue.
- Podczas przeglądania innych obiektów właściwość ta nie jest ustawiana.
- oSystem.ViewObject: (Object) Przeglądany obiekt PmForm.
- Podczas przeglądania innych obiektów właściwość ta nie jest ustawiana.
- oPrivate: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia projektant w obiekcie PmAction.PrivateData. Projektant w tym obiekcie niemusi ustawiać żadnych właściwości. Ustawieniem dowolnej właściwości można osiągnąć na przykład to, iż jedna metoda projektanta może zostać wykorzystana do wielu celów i tylko na podstawie wartości właściwości w PrivateData można w tej metodzie stwierdzić, z którego miejsca została wywołana.
oExtra.onOpen (opcjonalne) - (obiekt typu PmAction) Tu jest określana metoda projektanta, która zostanie wywołana po otwarciu panela. (tzn. jeżeli panel został rzeczywiście wyświetlony i zostały w nim wytworzone wszystkie obiekty graficzne).
Obiekt dla tej właściwości jest wytworzony przy pomocy metody Pm.CreatePmAction.
Ta metoda projektanta musi posiadać dwa parametry:
- oSystem: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia system według tego skąd dana akcja jest wołana. W tym przypadku system ustawia właściwości:
- oSystem.Arguments: (Variant) Wartość wejściowa przeglądarki, którą podczas otwierania metodą OpenView można wprowadzić w pozycji oExtra.Arguments.
- oSystem.ViewObject: (Object) Przeglądany obiekt PmForm. Podczas przeglądania innych obiektów właściwość ta nie jest ustawiana..
- oPrivate: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia projektant w obiekcie PmAction.PrivateData. Projektant w tym obiekcie niemusi ustawiać żadnych właściwości. Ustawieniem dowolnej właściwości można osiągnąć na przykład to, iż jedna metoda projektanta może zostać wykorzystana do wielu celów i tylko na podstawie wartości właściwości w PrivateData można w tej metodzie stwierdzić, z którego miejsca została wywołana.
oExtra.onChange (opcjonalne) - (obiekt typu PmAction) Tu jest określana metoda projektanta, która zostanie wywołana, jeżeli w wyświetlonym obiekcie zostanie zmieniona dowolna pozycja.
Obiekt dla tej właściwości jest wytworzony przy pomocy metody Pm.CreatePmAction.
To działa tylko jeżeli wyświetlany obiekt to PmForm
Ta metoda projektanta musi posiadać dwa parametry:
- oSystem: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia system według tego skąd dana akcja jest wołana. W tym przypadku system ustawia właściwości:
- oSystem.ViewObject: (Object) Przeglądany obiekt PmForm.
- oSystem.ItemId: (String) Typ Pmf obiektu (określa się podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem).
- oSystem.ChangeType: (String) Identyfikator typu zmiany:
- "value": Została zmieniona wartość dowolnego obiektu.
- "push": Niektóra pozycja została naciśnięta. Działa tylko dla obiektu PmfButton.
- oSystem.NewValue: (Variant) Wartość pozycji po zmianie. Ta właściwość jest ustawiona tylko jeżeli ChangeType="value".
- oSystem.OldValue: (Variant) Wartość pozycji przed zmianą. Ta właściwość jest ustawiona tylko jeżeli ChangeType="value".
- oPrivate: Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia projektant w obiekcie PmAction.PrivateData. Projektant w tym obiekcie niemusi ustawiać żadnych właściwości. Ustawieniem dowolnej właściwości można osiągnąć na przykład to, iż jedna metoda projektanta może zostać wykorzystana do wielu celów i tylko na podstawie wartości właściwości w PrivateData można w tej metodzie stwierdzić, z którego miejsca została wywołana.

Historia:
Pm8.03.11: Uogólnienie: w pozycji oExtra.onOpen można ustawić metodę, która zostanie wywołana dopiero po rzeczywistym otwarciu panela.
Pm8.03.06: Znacząco uogólniono otwieranie paneli przy pomocy metod OpenView:
- Do metod OpenView dodano czwarty nieobowiązkowy parametr oExtra, który podczas otwierania umożliwia określić właściwości:
- oExtra.Arguments (obiekt typu PmMap): Wartość, która zostanie przekazana otwieranemu panelowi będzie w panelu dostępna przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments.
- oExtra.onClose (obiekt typu PmAction): Tu można określić metoda projektanta, która zostanie wywołana podczas zamknięcia tego otwieranego panela.
- Tym uogólnieniem zmienia się również sposób tworzenia okien modalnych - tzn. okien, które zablokują dostęp do innych okien na czas wprowadzanie danych.
Metoda OpenViewModal staje się przestarzałą - metoda ta jest "synchroniczna", tzn. podczas wywołania skrypt czeka na zakończenie tego okna a dopiero po jego zamknięciu dalej jest wykonywany. Takie rozwiązanie nie działa poprawnie w niektórych przeglądarkach internetowych i z punktu widzenia wykonywania skryptu jest niekoncepcyjne.
Nowy typ otwierania okna modalnego przy pomocy metody OpenView (z ustawionym wpisem modal:1;) otworzy okno modalnie ale skrypt jest nadal wykonywany. Dopiero po zamknięciu okna modalnego, zostanie wywołana metoda projektanta, która została określona we wpisie oExtra.onClose
Patrz Jak pracować z oknami modalnymi.
W taki sposób otwierane okna modalne już działają poprawnie w przeglądarkach internetowych.
Pm8.03.05: Niepoprawnie obliczano rozmiar oraz pozycję panela otwieranego w samodzielnym oknie (tzn. jeżeli był "target:_blank;").
Nawigacja:
 
 
- OpenView
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.