Promotic

Panel - karta obiektu PmaPanel

Opis:
Ustawienia podstawowe panela. Można tu zdefiniować tytuł panela, prawa do otwarcia/zamknięcia, wydruk panela, itd.
Konfiguratory:
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Otwórz na klawiszKlawisz lub kombinacja klawiszy, po naciśnięciu których zostanie otwarty dany panel. Klawisz jest konieczne zdefiniować przez naciśnięcie (nie przez edycję).
Ten konfigurator jest przestarzały i jest wyświetlony tylko jeżeli zawiera ważną wartość klawisza lub kombinacji klawiszy.
Wartość domyślna sFrameParsParametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wartości można ustawiać ręcznie, lub je można wytworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie, który otworzy okno dla Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars.

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sFramePars w metodzie CreateView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Wartość domyślna sViewParsParametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sViewPars w metodzie CreateView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.

Umożliwia ustawienie wartości parametrów obiektu PmgRoot.
Parametr ten jest potem dostępny w konfiguratorach panela przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Patrz również: Parametry Pmg obiektu.

Stosunek parametrów Pma obiektu i Pmg obiektu:
Ważnym jest, że można przekazać parametr Pma obiektu do panela jako parametr Pmg obiektu. Zasadą jest, że parametr Pma obiektu nie jest automatycznie przekazywany do środka panelu.
W panelu jest konieczne w obiekcie PmgRoot stworzyć odpowiedni parametr i przy otwarciu panela ustawić go na wartość parametru Pma obiektu. To można osiągnąć przy pomocy Makro wyrażenie $.par, które umożliwia uzyskanie wartości parametrów Pma obiektu w tym konfiguratorze i wytworzenie z nich parametrów obiektu PmgRoot.
Przykład: Istnieją parametry Pma obiektu "name1" oraz "name2" o wartościach "boiler" oraz "temperature". Wartości tych parametrów mają zostać przekazane tak do samo nazwanych parametrów panela przy otwarciu panelu. Makro wyrażenie: $.join("pars:{name1:",$.par("name1"),";name2:",$.par("name2"),";}") zostanie opracowane na: "pars:{name1:boiler;name2:temperature;}". Zatem przez opracowanie makro wyrażenia z wykorzstaniem wartości parametrów Pma obiektu powstała wartość konfiguratora, która ustawia wartości parametrów panela do otwarcia panelu.
Temat pomocy panelaW tym miejscu można wprowadzić identyfikator wewnętrznego dokumentu, który zostanie wyświetlony, jeżeli w panelu (jeżeli jest aktywny) naciśnij klawisz F1. W przypadku pliku CHM wprowadzana powinna być ścieżka (w przypadku HLP pliku - numer) dokumentu wewnętrznego. Na przykład jeżeli chciałbyś wyświetlić opis obiektu PmaData w PromoticPl.chm, wtedy chodziłoby o ścieżkę: /pmdoc/Objects/Promotic/PmaData/Desc.htm. Patrz konfigurator "Ścieżka do pomocy runtime". Patrz również: Jak w aplikacji uruchamiać pomoc aplikacji.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Ustawienia języka skryptowegoUstawia typ zastosowanego języka skryptowego (VBScript lub JavaScript).
vbscript (przestarzałe) - Wszystkie skrypty w zdarzeniach Pmg obiektów w tym panelu będą pisane w języku VBScript.
Taki panel nie można przeglądać jako Web panel, ponieważ przeglądarki internetowe nie wspierają język VBScript.
W tym przypadku następujący konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest widoczny oraz można wprowadzić "full" oraz "client".
javascript - Wszystkie skrypty w zdarzeniach Pmg obiektów w tym panelu będą pisane w języku JavaScript. Umożliwia to funkcjonalność Web paneli dla wszystkich standardowych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).
W tym przypadku następujący konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" nie jest widoczny oraz jest ustawiony tryb "client".
Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnejOkreśla sposób integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej. Zarówno z punktu dostępu do obiektów aplikacji ze skryptów w przeglądarce panela, jak również odwrotnie z punktu dostępu do zawartości otwartej przeglądarki panela w trybie aplikacji lokalnej.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli jest ustawiony język VBScript. Dla języka JavaScript jest ustawiony tryb "client".
full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) - Ze skryptów w przeglądarce paneli jest dostęp do całej lokalnej aplikacji (tzn. do Pma obiektów aplikacji). Również z aplikacji jest możliwy dostęp do zawartości otwartej przeglądarki panela (tzn. do Pmg obiektów). W skryptach w zdarzeniach Pmg obiektów w lokalnej przeglądarce panela można przystępować do całej aplikacji lokalnej tak samo jak w zdarzeniach Pma obiektów. Uwaga! Opcja jest uaktywniona tylko dla języka skryptowego VBScript. Jeżeli panel jest uaktywniony dla Webu, wtedy jest konieczne testowanie, czy przeglądarka jest otwarta lokalnie lub w Web panelu na przykład przy pomocy właściwości PmgRoot.ClientType.
Uwaga! Ustawienie jest ważne tylko w aplikacji lokalnej, w Web panelu jest przeglądarka panela zawsze w trybie "client".
client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm - Ze skryptów w przeglądarce paneli nie ma dostpu do aplikacji lokalnej (tzn. do Pma obiektów), jest możliwy tylko ograniczony dostęp do samego obiektu PmaPanel oraz obiektu Pm, które tworzą interfejs pomiędzy przeglądarką panela i aplikacją. Z aplikacji nie ma żadnego dostępu do zawartości otwartej przeglądarki panela (tzn. do Pmg obiektów). Chodzi o zalecany sposób, kiedy przeglądarka lokalnego i Web panelu ma takie same ograniczenia. Nie trzeba wtedy sprawdzać, czy przeglądarka jest otwarta lokalnie lub w Webie. Jest warunkiem do zapewnienia ewentualnego przyszłego rozszerzania aplikacji o nowe możliwości systemu PROMOTIC. Uwaga! Opcja jest uzktywniona dla języków skryptowych VBScript oraz JavaScript.
Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panelaPo zaznaczeniu można panel otworzyć wielokrotnie jednocześnie. Zalecane przede wszystkim w przypadku paneli z parametrem, kiedy jednocześnie można otworzyć ten sam panel o różnych parametrach.
Uwaga! Opcja jest zezwolona tylko dla paneli, których konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na "client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm".
© MICROSYS, spol. s r.o.