Promotic

Frame - właściwość obiektu PmViewCreator

Opis:
Zwraca obiekt PmMap który zawiera parametry dla ramki (frame) w której zostanie wyświetlona przeglądarka.
Składnia:
PmMap Frame
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do właściwości zwróconego obiektu PmMap można jednak zapisywać i można również dodawać nowe właściwości tego obiektu.

Parametry różnią się w zależności od pojedyńczych typów ramek. Istnieją 3 typy ramek:
- samodzielne okno (target:_blank;)
- ramka w obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace)
- obiekt PmgFrame


Właściwość zwraca obiekt PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sFramePars (w formacie KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Wszystkie w ten sposób początkowo ustawione właściwości obiektu PmMap są typu String. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.

Parametry wspólne dla wszystkich rodzajów ramek:

target:xx; - Określa, w której ramce zostanie przeglądarka otwarta.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie ustawione w następujący sposób:
- jeżeli okno otwiera się jako modalne (jest ustawione "modal:1;"), wtedy zostanie ustawione na "_blank".
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmaPanel, wtedy zostanie ustawione na "_self".
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmaWorkspace, wtedy zostanie ustawione na identyfikator głównej ramki danego obszaru roboczego (określony w konfiguratorze "Ramka domyślna (default frame)").
- jeżeli jest otwierane z obiektu PmgFrame, wtedy przeglądarka zostanie wyświetlona w obiekcie PmgFrame).
frameid - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w obiekcie PmaWorkspace w ramce o identyfikatorze frameid.
_self - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w bieżącym oknie (w ramce) i przeglądarka, nad którą została metoda wywołana, zostanie zamknięta.
_blank - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w nowym oknie.
_blank.blankid - Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze xy.
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
scrollbar:nn; - Określa, czy okno będzie wyświetlone z paskami przewijania i umożliwia w ten sposób przesuwanie zawartości, jeżeli rozmiar panela jest większe niż rozmiar okna, w którym panel jest wyświetlany.
0 - Paski przewijania nie zostaną nigdy wyświetlone a okno nie umożliwi przesuwanie panela.
Takie ustawienie jest dogodne na przykład dla okna rodzaju "paska narzędziowego", kiedy okno powinno być wąskie a paski przewijania byłyby zbędne.
1 (domyślnie) - Okno wyświetli paski przewijania i umożliwia przesunięcie panela, jeżeli rozmiar panela jest większe niż rozmiar okna, w którym panel jest wyświetlony.
refresh:xx; - Tylko dla otwarcia przeglądarki obiektu PmaPanel. Określa, czy panel będzie odświeżany automatycznie według globalnie ustawionego periodu systemowego lub czy będzie mieć własne odświeżanie. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
0 - Panel będzie posiadać własne odświeżanie, tzn. będzie wywoływana metoda PmaPanel.Refresh.
system (domyślnie) - Panel będzie automatycznie odświeżany według globalnie ustawionego periodu systemowego (patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Period odświeżania ekranów").

Parametry tylko dla ramki w samodzielnym oknie:

modal:nn; - Określa, czy okno będzie modalne.
0 (domyślnie) - Okno nie będzie modalne.
1 - Okno będzie modalne.
dependent:nn; - Określa, czy okno będzie zależne od głównego okna aplikacji.
0 - Okno będzie niezależne od głównego okna aplikacji.
1 (domyślnie) - Okno będzie zależne od głównego okna aplikacji i będzie zawsze ponad aplikacją.
caption:nn; - Określa, czy okno będzie posiadać nagłówka okna (tzn. niebieski pasek u góry).
0 - Okno będzie bez nagłówka. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
1 (domyślnie) - Okno będzie posiadać nagłówek.
ontop:nn; - Określa, czy okno będzie "Zawsze na wierzchu".
0 (domyślnie) - Okno nie będzie "Zawsze na wierzchu".
1 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu". Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
state:xx; - Określa stan początkowy okna.
normal (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone normalnie (nie będzie ani zminimalizowane ani zmaksymalizowane).
max - Okno będzie wyświetlone w zmaksymalizowanej postaci. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
pos:xx; - Określa początkową pozycję okna w stanie normalnym.
Pozycja ta jest tylko sugerowana. Jeżeli rozmiar okna nie zmieści się w ekranie, wtedy pozycja ta zostanie przesunięta tak, żeby była widoczna jak największa część tego okna.
top,center (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone w środku aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
top,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
frame,center - Okno będzie wyświetlone na środku okna, z którego jest otwierane.
view,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do zawartości okna, z którego jest nowe okno otwierane.
Pozycja jest określana względem do zawartości okna (view) a nie względem samego okna (frame). W takim przypadku na przykład nowe okno można zamieścić obok Pmg obiektu, z którego okno zostało otwarte. Patrz Przykład do otwarcia panela z jego położeniem względem Pmg obiektu.
screen,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) w absolutnym systemie współrzędnych Windows. Opcja ta nie działa w Webie. Służy do zamieszczenia głównych okien aplikacji (PmaWorkspace lub PmaPanel) na poszczególne monitory. Następne okna aplikacji są zazwyczaj zamieszczane względnie wobec tych okien głównych.
size:xx; - Określa początkową rozmiar okna w stanie normalnym.
content (domyślnie) - Okno zostanie dopasowane wielkością do całego otwartego panela. (tzn. by nie pojawiły się paski przewijania).
Szerokość oraz wysokość panela określa się w edytorze grafiki w obiekcie PmgRoot w karcie "Panel".
To samo znaczenie co wartość content ma przestarzała (ale funkcjonalna) wartość panel.
dx,dy - Okno będzie mieć rozmiar według wprowadzonych współrzędnych dx oraz dy (w pikselach). Wartości te określają zewnętrzny rozmiar okna (tzn. włącznie ramki oraz nagłówka okna).
fixed:xx,yy,..; - Umożliwia zakazanie zmiany stanu, pozycji lub rozmiaru panela. Ma wygląd listy poszczególnych zakazów oddzielonych "przecinek" (,). Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu. Domyślną wartością jest: wszystko jest zezwolone.
state - Zabrania zmianę stanu okna (normalne / maksymalizowane / minimalizowane).
pos - Zabrania zmianę pozycji okna w stanie normalnym.
size - Zabrania zmianę gtwndSize w stanie normalnym.
size2 - Ogranicza zmianę rozmiaru okna w stanie normalnym - okno nie może być większe niż własna wielkość panela.
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.View (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "file:page.htm", "target:_blank;");
var oFrame = oCreator.Frame;
var sTarget = oFrame.target;   // Odczyt z właściwości. Wartość zwrotna jest "_blank".
oFrame.size = "200,80";   // Zapis do właściwości
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.