Promotic

Frame - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Vrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro rám (frame) ve kterém bude zobrazen prohlížeč.
Syntaxe:
PmMap Frame
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Do vlastností vráceného objektu PmMap však zapisovat lze a lze i přidat nové vlastnosti tohoto objektu.

Parametry se liší pro jednotlivé typy rámů. Existují 3 typy rámů:
- samostatné okno (target:_blank;)
- rám v pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace)
- objekt PmgFrame


Vlastnost vrací objekt PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sFramePars (ve formátu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Všechny takto počátečně nastavené vlastnosti objektu PmMap jsou typu String. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Parametry společné pro všechny typy rámů:

target:xx; - Určuje, v kterém rámu se prohlížeč otevře.
Pokud není nastaveno, pak se přednastaví následovně:
- pokud se okno otevírá jako modální (je nastaveno "modal:1;"), pak se nastaví na "_blank".
- pokud se otevírá z objektu PmaPanel, pak se nastaví na "_self".
- pokud se otevírá z objektu PmaWorkspace, pak se nastaví na identifikátor hlavního rámu pracovní plochy (zadaný v konfigurátoru "Implicitní rám (default frame)").
- pokud se otevírá z objektu PmgFrame, pak se prohlížeč zobrazí v objektu PmgFrame).
frameid - Nový prohlížeč se otevře v objektu PmaWorkspace v rámu s identifikátorem frameid.
_self - Nový prohlížeč se otevře ve stávajícím okně (v rámu) a prohlížeč, nad kterým byla metoda volána, se zavře.
_blank - Nový prohlížeč se otevře v novém okně.
_blank.blankid - Identifikátor samostatného nebo modálního okna.
Pokud okno s identifikátorem blankid již existuje, pak se nový prohlížeč otevře ve stávajícím okně, v jiném případě se otevře v novém okně.
 
Význam identifikátoru:
- Zabrání otevírání velkého množství oken se stejným identifikátorem.
- Umožňuje se na toto okno odkázat, například:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zavře okno s identifikátorem xy.
 
Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), mezery a první znak nesmí být číslo.
scrollbar:nn; - Určuje, zda okno bude zobrazovat se scrollbary (s posuvnými lištami) a umožňuje posouvání obsahu, pokud velikost obrazu je větší než velikost okna, ve kterém je obraz zobrazován.
0 - Scrollbary nebudou nikdy zobrazeny a okno neumožní posouvání obrazu.
Je to například vhodné pro okno typu "nástrojová lišta, kdy okno má být úzké a scrollbary by vadily.
1 (přednastaveno) - Okno zobrazí scrollbary a umožňuje posun obrazu, pokud bude velikost obrazu je větší než velikost okna, ve kterém je obraz zobrazován.
refresh:xx; - Pouze pro otevření prohlížeče objektu PmaPanel. Určuje, zda obraz bude mít automatické obnovování podle globálně nastavené systémové periody nebo bude mít vlastní obnovování. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
0 - Obraz bude mít vlastní obnovování, tzn. bude se volat metoda PmaPanel.Refresh.
system (přednastaveno) - Obraz bude mít automatické obnovování podle globálně nastavené systémové periody (viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů").

Parametry pouze pro rám v samostatném okně:

modal:nn; - Určuje, zda okno bude modální.
0 (přednastaveno) - Okno nebude modální.
1 - Okno bude modální.
dependent:nn; - Určuje, zda okno bude závislé na hlavním okně aplikace.
0 - Okno bude nezávislé na hlavním okně aplikace.
1 (přednastaveno) - Okno bude závislé na hlavním okně aplikace a bude vždy nad aplikací.
caption:nn; - Určuje, zda okno bude obsahovat záhlaví okna (tzn. s modrou lištou nahoře).
0 - Okno bude bez záhlaví. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
1 (přednastaveno) - Okno bude se záhlavím.
ontop:nn; - Určuje, zda okno bude "Vždy nahoře".
0 (přednastaveno) - Okno nebude "Vždy nahoře".
1 - Okno bude "Vždy nahoře". Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
state:xx; - Určuje počáteční stav okna.
normal (přednastaveno) - Okno bude zobrazeno normálně (nebude maximalizované ani minimalizované).
max - Okno bude zobrazeno maximalizované. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
pos:xx; - Určuje počáteční pozici okna v normálním stavu.
Tato pozice je jen doporučená. Pokud velikost okna nevejde na obrazovku, pak se tato pozice posune tak, aby byla viditelná co největší část tohoto okna.
top,center (přednastaveno) - Okno bude zobrazeno ve středu aktivního okna aplikace (pracovní plochy).
top,x,y - Okno bude mít levý horní roh na souřadnicích x a y (v pixelech) relativně k aktivnímu oknu aplikace (pracovní plochy).
frame,center - Okno bude zobrazeno ve středu okna, ze kterého je nové okno otevíráno.
view,x,y - Okno bude mít levý horní roh na souřadnicích x a y (v pixelech) relativně k obsahu okna, ze kterého je nové okno otevíráno.
Pozice se zde stanovuje relativně k obsahu okna (view) a ne k oknu samotnému (frame). Lze tak například nové okno umístit vedle Pmg objektu, ze kterého je okno otevíráno. Viz Příklad pro otevření obrazu s umístěním podle Pmg objektu.
screen,x,y - Okno bude mít levý horní roh na souřadnicích x a y (v pixelech) v absolutním souřadném systému Windows. Tato volba není funkční na Webu. Slouží k umístění hlavních oken aplikace (PmaWorkspace nebo PmaPanel) na jednotlivé monitory. Ostatní okna aplikace se již obvykle umísťují relativně k těmto hlavním oknům.
size:xx; - Určuje počáteční velikost okna v normálním stavu.
content (přednastaveno) - Okno bude mít takovou velikost aby se tam vešel celý otevíraný obraz (tzn. aby nevznikly scrollbary).
Šířka a výška obrazu se zadává v editoru grafiky v objektu PmgRoot v kartě "Obraz".
Stejný význam jako hodnota content má zastaralá (ale funkční) hodnota panel.
dx,dy - Okno bude mít velikost podle zadaných hodnot dx a dy (v pixelech). Tyto hodnoty definují vnější velikost okna (tzn. včetně okrajů a záhlaví okna).
fixed:xx,yy,..; - Umožňuje zakázat změnu stavu, pozice nebo velikosti obrazu. Má podobu výčtu jednotlivých zákazů oddělených znakem "čárka" (,). Zatím není funkční při otevření Web obrazu. Výchozí hodnota je: vše je povoleno.
state - Zakazuje měnit stav okna (normální / maximalizovaný / minimalizovaný).
pos - Zakazuje měnit pozici okna v normálním stavu.
size - Zakazuje měnit velikost okna v normálním stavu.
size2 - Omezuje změnu velikosti okna v normálním stavu - okno nemůže být větší než vlastní velikost obrazu.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.View (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "file:page.htm", "target:_blank;");
var oFrame = oCreator.Frame;
var sTarget = oFrame.target;   // Čtení z vlastnosti. Vrácená hodnota je "_blank".
oFrame.size = "200,80";   // Zápis do vlastnosti
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.