Promotic

Objekt PmgFrame (Rám pro jiné prohlížeče)

Popis:
V objektu lze zobrazit prohlížeč kteréhokoliv Pma objektu (např. PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace).

Pokud velikost vkládaného prohlížeče je větší než velikost objektu, pak objekt zachová svojí velikost a doplní se scrollbary (posuvné lišty), umožňující zpřístupnit celý prohlížeč v objektu. Která prohlížeč bude zobrazena tímto Pmg objektem, je určeno vlastností Src.
Vložená prohlížeč se chová jako skutečný Pmg objekt a nelze ji samostaně otevřít, zavřít nebo přesouvat interaktivně pomocí myši, ale pouze změnou hodnot vlastností Pmg objektu (ve skriptu, vazbou).
Tento objekt tedy umožňuje rozdělení obrazu (pracovní plochy) na jednotlivé části, tvořené jednotlivými objekty PmgFrame, jejichž obsah může být proměnlivý. Lze tedy například vytvořit obraz, rozdělený verikálně na dvě stejně veliké části (dva objekty PmgFrame) a v každé polovině zobrazit jiný prohlížeč (např. určité agregáty). To, který agregát je právě zobrazen v které polovině, se dá dynamicky měnit (ve skriptu).
 
Upozornění: U většiny Promotic objektů nelze mít v runtime módu prohlížeč otevřený současně vícekrát. Prohlížeč může být otevřen jenom v jediné instanci současně.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu v tomto objektu PmgFrame (zastaralé)
Src Cesta k prohlížeči Promotic objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Frame Vlastnosti objektu PmgFrame.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWFrame -> PmgFrame
Pm8.02.00: V objektu PmgFrame je nová metoda OpenView která umožňuje otevřít prohlížeč s parametrem.
Pm8.00.02: V objektu PmaWorkspace lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace, viz Otevření prohlížeče.
© MICROSYS, spol. s r. o.