Promotic

Objekt PmgRasterImage (Rastrový obrázek)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení obrázků s rastrovou (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) a vektorovou (SVG, WMF) grafikou.
Vektorová SVG grafika je do objektu vykreslena vektorově, ale pak dále se s ní už pracuje stejně jako s grafikou rastrovou. Výhodou vektorové grafiky je, že při zvětšování/zmenšování původního obrázku nedochází k deformacím a obrázek je stále "hezký". Proto všechny obrázky dodávané se systémem PROMOTIC jsou v SVG formátu.
Pro projektanta, který si vytváří své vlastní obrázky přímo na míru je však jednodušší vytvářet obrázky například ve formátu PNG nebo JPG.

Objekt PmgRasterImage umožňuje:
- otáčení (viz konfigurátor "Obrátit")
- nabarvení barvou (viz konfigurátor "Barva světla")
- průsvitnost celého obrázku (viz konfigurátor "Povolit průsvitnost")
- zobrazení výřezu obrázku (viz konfigurátor "Povolit výřez")


Pmg objekt neobsahuje samotná data ze souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorBg Barva pozadí
ColorItem Barva světla
Rotation Otočení a převrácení obrázku
Src Název souboru s cestou k souboru s obrázkem
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Image Vlastnosti obrázku.
Viz také:
- PmgAnimImage (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRasterImage -> PmgRasterImage
Pm8.03.01: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
Pm8.02.16: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
Pm8.02.13: Pokud konfigurátor "Velikost" byl nastaven na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku v PNG formátu.
Pm8.00.05: má nové vlastnosti ColorItem (barva světla) a ColorBg (Barva pozadí).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice