Promotic

Objekt PmgWEdit (Edit Box)

Popis:
Objekt slouží pro zadání nebo zobrazení hodnoty podobně jako objekt PmgString. Na rozdíl od objektu PmgString umožňuje zadat hodnotu pomocí editace na místě (objekt se přepne například po stisknutí myši do editačního módu, kdy má kurzor). Editaci na místě umožňuje ještě například objekt PmgWTable.
Hodnota objektu je uložena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje zdroj (a cíl), do níž bude hodnota přenášena, a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je zdroj datové vazby měněn i jinými metodami, pak se tato změna promítne do změny hodnoty objektu, tzn. objekt zobrazuje změny této odkazované proměnné (pokud objekt není přepnut do editačního módu).
Objekt není omezen na velikost textu, tzn. lze v něm zobrazovat text velké velikosti (asi má smysl pouze pokud konfigurátor "Víceřádkový text" je zatržen).
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textové hodnoty
Value Zobrazovaná hodnota
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu objektu
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně obsahu objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Edit Vlastnosti objektu PmgWEdit
Atributy Atributy objektu PmgWEdit

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWEdit -> PmgWEdit
Pm8.03.23: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
Pm8.03.22: Opravená chyba: Nastavení "Jen pro čtení" se nebralo v úvahu na Webu. Vždy šlo editovat.
Pm8.03.16: Opravená chyba: Při zadání hodnoty klávesou Enter nebyla vyvolána událost onDataEditAccept.
Pm8.03.10: Opravená chyba: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
Pm8.01.05: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
Pm8.01.01: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice