Promotic

Objekt PmgCanvas (Kreslící plocha)

Popis:
Viz: PmgCanvas - Podrobný popis objektu

Objekt PmgCanvas umožňuje kreslení jednoduchých i složitých animovaných tvarů ve 2D grafice. Kreslí se skriptem (JavaScript) v události onDraw s využitím metod a vlastností kreslící plochy CanvasCtx (případně rozšiřujícím objektem CanvasCtxExt). Umožňuje kreslit jednoduché obrázky (náhrada ikon), ale i složité animované graficky bohaté obrázky (náhrada měřících přístrojů, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CtxReset Nastavení CanvasCtx do neinicializovaného prázdného stavu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Draw Událost onDraw pro kreslení do kreslící plochy CanvasCtx.
Canvas Vlastnosti objektu PmgCanvas.
Viz také:
- CanvasCtx (objekt)
- CanvasCtxExt (objekt)
- Událost onDraw

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiCanvas -> PmgCanvas
Pm8.03.28: Opravená chyba: Přečtená hodnota barvy byla špatná (například vlastnosti strokeStyle).
Pm8.03.13: Opravená chyba: Docházelo k ubývání paměti při špatném (nepárovém) volání metod save a restore.
Pm8.03.08: Pro tento objekt byl vytvořen (zatím jednoduchý) nástroj pro malování, pomocí kterého lze nakreslit obrázek grafickým způsobem a nástroj z toho poté vytvoří skript.
Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.
Nástroj pro malování nyní lze otevřít z následujících míst:
- Vybrat předkonfiguraci / Obrázek / Nakreslení PmgCanvas obrázku nebo
- V kartě "Draw" - při zakládání nové metody vybrat volbu "nakreslit obrázek PmgCanvas" nebo
- V kartě "Draw" - v lokálním menu editoru skriptů vybrat Canvas editor ....
Pm8.03.04:
- V kartě "Draw" lze nyní vytvářet pomocné metody pro kreslení. V události onDraw se již nemusí psát celý skript kreslení ale lze v ní volat pomocné metody. Velmi se tak zpřehlední skript kreslení.
- Nový objekt CanvasCtxExt pro kreslení, který rozšiřuje možnosti kreslení o transformace deformačních otáčení. Objekt je při kreslení přístupný přes parametr pEvent.CtxExt.
Pm8.02.11: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice