Promotic

Objekt CanvasCtx (Objekt Canvas Context)

Popis:
Objekt zpřístupňuje kreslící plochu v události onDraw metodou pEvent.GetCtx(state).
 
Popis viz PmgCanvas.
Vlastnosti a metody:
addColorStop Barva a pozice v objektu gradient
arc Vytvoří kruh nebo jeho část
arcTo Vytvoří oblouk mezi dvěma tečnami
beginPath Nastaví počátek kreslení
bezierCurveTo Vytvoří kubickou Bezierovou křivku
clearRect Vymaže plochu danou obdélníkem
clip Ořez kresleného tvaru
closePath Uzavře počáteční a poslední kreslení
createLinearGradient Lineární barevný přechod
createRadialGradient Radiální barevný přechod
fill Vyplní plochu objektu
fillRect Vykreslí plochu obdélníku
fillStyle Barva výplně
fillText Vykreslí výplň textu
font Vlastnosti písma
lineCap Styl ukončení čáry
lineJoin Styl rohu při dotyku dvou čar
lineTo Čára k určenému bodu
lineWidth Šířka čáry
measureText Vrací objekt, který obsahuje šířku zadaného textu
miterLimit Maximální délka rohu úkosu při dotyku dvou čar
moveTo Nastaví pozici počátku kreslení
quadraticCurveTo Vytvoří kvadratickou Bezierovou křivku
rect Vytvoří obdélník
restore Vrací stav uložený metodou save
rotate Otáčí kreslení
save Uloží současný stav kreslení (kontextu)
scale Poměr zvětšení nebo zmenšení kreslení
setTransform Obnoví současnou transformační matici na jinou
stroke Vykreslí okraj (čáru) objektu
strokeRect Obdélník bez plochy
strokeStyle Barvy čáry
strokeText Vykreslí obrys textu
textAlign Horizontální (vodorovné) zarovnání textu
textBaseline Vertikální (svislé) zarovnání textu
transform Nahradí současnou transformační matici jinou
translate Přesune pozici (0,0)

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice