Promotic

Pmg objekty

Pmg objekt je objekt, který lze vytvořit v editoru grafiky. Je základním stavebním prvkem obrazu aplikace (objektu PmaPanel) systému PROMOTIC. Pomocí Pmg objektů lze vytvořit obraz aplikace, který slouží k vizualizaci dat, pro zadání hodnot, řízení, atd.
Pmg objekt lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace Pmg objektů".

Základní pojmy:
Okenní Pmg objekt: Tento objekt při vykreslování obrazu vytvoří vlastního podokno (toto okno má stejné rozměry jako samotný objekt), jehož rodičem je okno, v němž je vykreslován celý obraz. Proto okenní Pmg objekty vždy překrývají na ploše všechny běžné Pmg objekty nezávisle na pořadí, v jakém byly všechny konstruovány.
Omezení při vytváření složených Pmg objektů: do okenních Pmg objektů nelze žádné objekt vnořovat.
Seznam okenních Pmg objektů: PmgActiveX, PmgWEdit, PmgWCheck, PmgWCombo, PmgFrame a PmgVideo.
Vybrané Pmg objekty: Tento objekt je ohraničen množinou bodů (2 až 8, podle typu objektu) ve tvaru malých čtverců. Vybraných objektů muže být více najednou. Vybraný objekt může zároveň být i objektem aktivním. Jak označovat Pmg objekty - viz: Základní ovládání editoru grafiky.
Aktivní Pmg objekt: Je to objekt, na kterém se nacházel kurzor myši v okamžiku stisknutí levým nebo pravým tlačítkem myši. Název tohoto objektu je vypisován ve stavovém řádku při každé změně kurzor myši. Aktivní Pmg objekt může zároveň být i vybraným objektem.


Seznam Pmg objektů systému PROMOTIC:
PmgAlarmStateViewerProhlížeč stavů alarmů
PmgAlarmHistoryViewerProhlížeč historie alarmů
PmgAnimImage(Animovaný obrázek) Zobrazí obrázky ze souboru (*.gif)
PmgActiveX(ActiveX) Slouží pro zobrazení grafického ActiveX objektu různých výrobců
PmgBar(Sloupec) Zobrazí hodnotu v podobě hladiny grafického sloupce
PmgBarBox(Měřič sloupcový svislý (vodorovný) s nadpisem) Zobrazuje hodnotu proměnné pomocí hladiny sloupce
PmgButton(Tlačítko jednostavové) Jednostavové tlačítko pro spouštění skriptu
PmgRadioButton(Radiová tlačítka s nadpisem/bez nadpisem) Slouží pro výběr jedné z položek
PmgButtonState(Tlačítko dvoustavové) Tlačítko určené k přepínání dvou stavů
PmgCanvas(Kreslící plocha) Kreslící plocha
PmgEllipse(Elipsa, Kružnice) Slouží pro kreslení elips a kružnic
PmgEventViewerProhlížeč eventů
PmgForm(Formulář pro zadání hodnot) Formulář pro zadání hodnot
PmgInstance(Instance) Instance prototypu (vzoru), tzn. instance objektu PmgPrototype
PmgObject(Rodič všech Pmg objektů) Rodič všech Pmg objektů
PmgLine(Čára vodorovná, svislá) Kreslení přímých jednoduchých čar
PmgLine3D(Vryp vodorovný, svislý) Slouží pro kreslení stínované čáry typu vryp
PmgNumber(Číslo) Zobrazí numerickou hodnotu
PmgBox(Box s nadpisem, bez nadpisem, okraj) Slouží hlavně ke sdružování více Pmg objektů
PmgMeterBox(Měřič ručkový s nadpisem) Zobrazí hodnotu měřené veličiny jako u analogových měřících přístrojů (zastaralé)
PmgPipe(Potrubí) Znázornění potrubí v obrazu
PmgPrototype(Prototyp) Vzor pro instanci, tzn. pro objekt PmgInstance.
PmgRasterImage(Rastrový obrázek) Zobrazí obrázek ze souboru (png, jpg, svg, bmp, gif, tif, wmf, ...)
PmgRectangle(Obdélník, Čtverec) Kreslení obdélníků a čtverců
PmgRoot(Grafika obrazu) Grafika obrazu
PmgShape(Tvar) Kreslení obecného tvaru (např. mnohoúhelníku) (zastaralé)
PmgSlider(Táhlo) Nastavení numerické hodnoty v podobě táhla
PmgSliderBox(Táhlo se stupnicí) Zadává hodnoty v podobě táhla se stupnicí
PmgString(Text) Zobrazí textový řetězec
PmgTrendViewer(Prohlížeč trendů) Zobrazí trendované data v grafické nebo tabulkové podobě
PmgVideo(Video přehrávač) Přehrávání multimediálních video souborů (*.avi,*.mpg,...)
PmgWCombo(ComboBox) Nastavení hodnot vybraných ze seznamu vysunovací nabídky
PmgWEdit(Edit Box) Zobrazí textový údaj
PmgFrame(Rám pro jiné prohlížeče) Zobrazí prohlížeč Promotic objektu
PmgWCheck(Zatržítko) Určen pro zadání/zobrazení boolean hodnoty ANO/NE v podobě zatržítka (zastaralé)
PmgWTable(Tabulka) Zobrazí data v tabulkové podobě
© MICROSYS, spol. s r.o.