Promotic

Objekt PmgAlarmStateViewer

Popis:
Tento objekt slouží k prohlížení stavů alarmů objektu PmaAlarmGroup.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Acknowledge Kvitace jedné vybrané položky, nebo všech zobrazených položek
GetColInfo Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče
GetDataFilter Vrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataItem Vrací objekt PmMap s položkami vybraného řádku
GetGroupInfo Vrací informace o skupině alarmů PmaAlarmGroup
GetStateColor Vrací barvu požadovaného stavu alarmu
GetTimeFormat Vrací formátovací předpis pro určený sloupec s časem
SetDataFilter Nastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
SetStateColor Nastaví barvu stavu alarmu
SetTimeFormat Nastaví formátovací předpis pro určený sloupec s časem
SortCol Identifikátor sloupce, podle kterého se třídí
SortType Směr třídění
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onConnect Vyvolá se po napojení na skupinu alarmů
onAction Vyvolá se kliknutím myši nebo stiskem klávesy Space a slouží k volání metody Acknowledge
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče stavů alarmů
Prohlížeč Základní parametry prohlížeče stavů alarmů
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče stavů alarmů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.15: Opravená chyba: Chybné nastavení barvy podkladu.
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Nová událost onConnect.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.