Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Items - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací referenci na Pmg objekt v obrazu.
Syntaxe:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta k Pmg objektu nebo jeho implementačnímu podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených Pmg objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Pmg objekt se odkazuje jeho názvem. Na nadřízený Pmg objekt se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu k Pmg objektu od počátku stromové struktury. Relativní cesta začíná názvem vnořeného Pmg objektu nebo odkazem na nadřízený Pmg objekt znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému Pmg objektu relativně k sobě.

Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmgObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom Pmg objektů obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".

#vars - Zpřístupňuje proměnné Pmg objektu.

Na proměnnou Pmg objektu se tedy lze dostat dvěma způsoby:

1) Z Pmg objektu metodou Vars. Například pMe.Items("/text0").Vars("Teplota").Value
2) Zadáním cesty k Pmg objektu rozšířené o přístup k implementačnímu objektu pomocí #vars. Například pMe.Items("/text0/#vars/Teplota").Value

Poznámka! Způsob zadání cesty až ke konkrétní proměnné Pmg objektu lze použít v metodě PmgObject.Items, v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu" a také v #pragma variable x = PmgObjectRef("cesta").

nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:

Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na Pmg objekt nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmgObjectRef("cesta").

 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Je funkční i zmíněný #pragma zápis, viz Příklad4.
Příklad1:
Nejčastější použití této vlastnosti je v událostech Pmg objektů (např. v PmgButton.onButtonUp). Parametr pMe v těchto událostech lze použít pro přístup k jiným Pmg objektům.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Items("../text0").Visible = 0;
Příklad2:
Nechť v oPanel je reference na objekt PmgPane. V oBar0 je následně reference na objekt PmgBar s názvem "Bar0", který je vnořen do oPanel
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Items("/Panel");
var oBar0 = oPanel.Items("Bar0");
oBar0.Value = 100;
Příklad3:
Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" Pmg objektu "text0" vnořeném do nadřízeného objektu s názvem "panel0". Reference na objekt je absolutní.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" Pmg objektu "text0" vnořeném do nadřízeného objektu s názvem "panel0". Reference na objekt je absolutní.
pMe.Items("/panel0/text0/#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" v mém vlastním Pmg objektu. Reference na objekt je relativní.
pMe.Items("./#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" v nadřízeném Pmg objektu. Reference na objekt je relativní.
pMe.Items("../#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" Pmg objektu "text1" vnořeném v mém nadřízeném Pmg objektu. Reference na objekt je relativní.
pMe.Items("../text1/#vars/Teplota").Value = 0;
Příklad4:
Nechť v oBar0 je reference na objekt PmgBar s názvem "Bar0", který je vnořen do jiného Pmg objektu.

Nechť na stejné urovni je vnořen i objekt PmgBar s názvem "Bar1".

V oBar1 je následně reference na objekt PmgBar s názvem "Bar1".

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar0 = pMe.Items("/Panel/Bar0");
var oBar1 = oBar0.Items("../Bar1");
oBar1.Value = 100;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice