Promotic

Objekt PmgObject (Rodič všech Pmg objektů)

Popis:
PmgObject je abstraktní Pmg objekt. Nelze ho vytvořit v obrazu aplikace a nelze jej konfigurovat.
PmgObject je rodičem všech Pmg objektů v systému PROMOTIC, to znamená, že jeho vlastnosti a metody dědí všechny jiné Pmg objekty.

Objekt lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace Pmg objektů".

Identifikátor #vars:
V objektu PmgObject jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné definované v kartě "Proměnné". Tento identifikátor lze použít:
- v metodách pro přístup k Pmg objektům - například metoda Items("/text1/#vars/aaa") vrací proměnnou "aaa" Pmg objektu "text1".
- v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu", kde je uveden také podrobnější popis a příklady pro #vars.
Vlastnosti a metody:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
BlinkSpustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndexVrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCountVrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfoVrací speciální informace o Pmg objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
ItemsVrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
PmVrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
RefreshPřekreslení Pmg objektu
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenuOtevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
VarsVrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Zastaralé vlastnosti a metody:
GetPropČtení hodnoty z vlastnosti objektu zadané svým názvem
SetPropZápis hodnoty do vlastnosti objektu zadané svým názvem
FullNameNázev Pmg objektu včetně cesty tvořenou názvy nadřízených Pmg objektů
Události:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
MezeNastavení technologických a přístrojových mezí
BoxNastavení podkladové plochy Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
StupniceNastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiItem -> PmgObject
© MICROSYS, spol. s r. o.