Promotic

Objekt PmgWCombo (ComboBox)

Popis:
Objekt slouží pro zadání hodnoty pomocí výběru ze seznamu předdefinovaných hodnot. Za vybranou hodnotu lze považovat buď index, viditelný text nebo neviditelnou hodnotu (Value) - viz konfigurátor "Hodnotou výběru je". Seznam lze ve spuštěné aplikaci zobrazit pomocí kombinace kláves Alt+Down, vybírat texty pomocí kláves Down/Up.
Vybraná volba je uložena ve vlastnostech SelectedIndex, SelectedText a SelectedValue. Pokud má vybraná hodnota datovou vazbu, pak je při změně hodnoty ComboBoxu hodnota zapsána do proměnné odkazované datovou vazbou, a to v časovém okamžiku určeném v kartě "Atributy" (na klávesu Enter, při výběru z nabídky, atd.). Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud proměnná datové vazby je měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny hodnoty ComboBoxu.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddOption Přidá volbu do seznamu
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textu
Options Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu
OptionsCount Počet voleb v seznamu
RemoveOptions Vyprázdnění seznamu voleb
SelectedIndex Index vybraného textu (indexováno od 0).
SelectedText Vybraný viditelný text
SelectedValue Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení vybrání hodnoty
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně vybírané hodnoty
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Combo Vlastnosti objektu PmgWCombo
Atributy Atributy objektu PmgWCombo

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWCombo -> PmgWCombo
Pm8.02.13: v runtime módu se velikost objektu nepřízpůsobila velikosti písma.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice