Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgWCombo (ComboBox)

Popis:
Objekt slouží pro zadání hodnoty pomocí výběru ze seznamu předdefinovaných hodnot. Za vybranou hodnotu lze považovat buď index, viditelný text nebo neviditelnou hodnotu (Value) - viz konfigurátor "Hodnotou výběru je". Seznam lze ve spuštěné aplikaci zobrazit pomocí kombinace kláves Alt+Down, vybírat texty pomocí kláves Down/Up.

Vybraná volba je uložena ve vlastnostech SelectedIndex, SelectedText a SelectedValue. Pokud má vybraná hodnota datovou vazbu, pak je při změně hodnoty ComboBoxu hodnota zapsána do proměnné odkazované datovou vazbou, a to v časovém okamžiku určeném v kartě "Atributy" (na klávesu Enter, při výběru z nabídky, atd.). Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny hodnoty ComboBoxu.

Tento objekt je Okenní Pmg objekt.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
AddOption Přidá volbu do seznamu
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textu
Options Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu
OptionsCount Počet voleb v seznamu
RemoveOptions Vyprázdnění seznamu voleb
SelectedIndex Index vybraného textu (indexováno od 0).
SelectedText Vybraný viditelný text
SelectedValue Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení vybrání hodnoty
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně vybírané hodnoty
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Combo Vlastnosti objektu PmgWCombo
Atributy Atributy objektu PmgWCombo

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWCombo -> PmgWCombo
Pm8.02.13: v runtime módu se velikost objektu nepřízpůsobila velikosti písma.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice