Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgWCombo (ComboBox)

Opis:
Obiekt służy do wprowadzenia wartości przy pomocy wyboru z listy úprzednio przygotowanych wartości. Za wybraną wartość można uważać albo indeks, wyświetlony tekst lub niewidoczną wartość (Value) - patrz konfigurator "Wartością wyboru jest". Listę można w uruchomionej aplikacji wyświetlić przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+Down, teksty można wybierać przy pomocy klawiszy Down/Up.

Wybrana opcja jest zapisana do właściwości SelectedIndex, SelectedText oraz SelectedValue. Jeżeli wybrana wartość posiada powiązanie danych, wtedy przy zmianie wartości ComboBoxu jej wartość jest zapisana do zmiennej określonej przez powiązanie danych w momencie, określonym w karcie "Atrybuty" (na klawisz Enter, przy wyborze z listy, itd.). Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniana także w inny sposób, wtedy zmiana tej wartości wpływa na zmianę wartości ComboBoxu.

Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
AddOption Doda opcję do listy
ColorItem Kolor tła
ColorText Kolor tekstu
Options Odczyt wyświetlonych tekstów, niewidocznych tekstów lub całych opcji z listy na podstawie określonego indeksu
OptionsCount Ilość opcji w liście
RemoveOptions Opróżnienie listy opcji
SelectedIndex Indeks wybranego tekstu (indeksowane od 0).
SelectedText Wybrany wświetlony tekst
SelectedValue Niewidoczna wartość połączona z wybranym wyświetlonym tekstem
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zakończeniu wyboru wartości
onDataEditCancel Jest wywołane po naciśnięciu klawisza Esc
onDataEditing Jest wywołane podczas zmiany wybieranej wartości
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Combo Właściwości obiektu PmgWCombo
Atrybuty Atrybuty obiektu PmgWCombo

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWCombo -> PmgWCombo
Pm8.02.13: w trybie runtime rozmiar obiektu nie dostosował się do wielkości czcionki.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice