Promotic

Obiekt PmgWCombo (ComboBox)

Opis:
Obiekt służy do wprowadzania wartości przy pomocy wyboru z listy úprzednio przygotowanych wartości. Za wybraną wartość można uważać albo indeks, wyświetlony tekst lub niewidoczną wartość (Value) - patrz konfigurator "Wartością wyboru jest". Listę można w uruchomionej aplikacji wyświetlić przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+Down, teksty można wybrać przy pomocy klawiszy Down/Up.
Wybrana opcja jest zapisana do właściwości SelectedIndex, SelectedText oraz SelectedValue. Jeżeli wybrana wartość posiada powiązanie danych, wtedy przy zmianie wartości ComboBoxu jej wartość jest zapisana do zmiennej określonej powiązaniem danych w momencie, określonym w karcie "Atrybuty" (na klawisz Enter, przy wyborze z listy, itd.). Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniana także w inny sposób, wtedy zmiana tej wartości wpływa na zmianę wartości ComboBoxu.
Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddOption()Doda opcję do listy
ColorItemKolor tła
ColorTextKolor tekstu
Options()Odczyt wyświetlonych tekstów, niewidocznych tekstów lub całych opcji z listy na podstawie określonego indeksu
OptionsCountIlość opcji w liście
RemoveOptions()Opróżnienie listy opcji
SelectedIndexIndeks wybranego tekstu
SelectedTextWybrany wświetlony tekst
SelectedValueNiewidoczna wartość połączona z wybranym wyświetlonym tekstem
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onDataEditAcceptJest wywołane po zakończeniu wyboru wartości
onDataEditCancelJest wywołane naciśnięciem klawisza Esc
onDataEditingJest wywołane podczas zmiany wybieranej wartości
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
ComboWłaściwości obiektu PmgWCombo
AtrybutyAtrybuty obiektu PmgWCombo

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWCombo -> PmgWCombo
Pm8.02.13: W runtime rozmiar obiektu nie dostosował się do wielkości czcionki.
© MICROSYS, spol. s r.o.