Update cookies preferences
Promotic

Combo - karta obiektu PmgWCombo

Opis:
Właściwości obiektu PmgWCombo. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie Atrybuty.
Konfiguratory:
Kolor tekstuKolor tekstu obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText.
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
CzcionkaCzcionka tekstu.
Wartością wyboru jestTyp zapisywanej informacji do powiązania danych konfiguratora "Wartość wyboru".
Text - Wybrany wyświetlony tekst.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SelectedText.
Index - Indeks wybranego wiersza listy (0=pierwszy wiersz listy).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SelectedIndex.
Value - Niewidoczna wartość połączona z wybranym wyświetlonym tekstem. Jeżeli w konfiguratorze "Opcje" znajduje się łańcuch value=text, wtedy ComboBox zwraca odpowiedni łańcuch przed znakeim =, tzn. value.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SelectedValue.
Wartość wyboruWybrana wartość.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SelectedText, SelectedIndex oraz SelectedValue (według ustawienia konfiguratora "Wartością wyboru jest").
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
TypZposób wyświetlania i pracy z ComboBox w uruchomionej aplikacji. Można zmieniać tylko jeżeli konfigurator "Wartością wyboru jest" jest ustawiony na Text, w innym przypadku jest zawsze ustawione na "Tylko wybór".
Prosty - ComboBox wyświetli listę. Można wprowadzać dowlne wartości. Przestarzała opcja, w nowych obiektach niedostępna.
Wybór i edycja - ComboBox ukryje listę, którą można wtedy otwierać myszką lub przy pomocy klawiszy Alt+Down. Można wprowadzać dowolne wartości. Opcja ta na razie nie działa dla PmgWCombo.
Tylko wybór (domyślnie) - ComboBox ukryje listę, którą można wtedy otwierać myszką lub przy pomocy klawiszy Alt+Down. Można wprowadzać tylko i wyłącznie wartości z listy.
OpcjeWstępnie przygotowana lista opcji. Odczytywać teksty opcji z listy można przy pomocy metody Options, listę można poprawić przy pomocy metod AddOption oraz RemoveOptions.
Każda opcja znajduje się na oddzielnym wierszu w następującej składni: wartość=tekst, gdzie
- wartość przedstawia niewidoczną wartość opcji (identyfikator),
- tekst przedstawia właściwy wyświetlony tekst opcji.

Przykład wprowadzenia dla 2 opcji:
t1=Otwarcie zaworu
t2=Zamknięcie zaworu


Wyświetlany tekst można ustawić również w formie Makro wyrażenie $.text (stosowne na przykład dla różnych wersji językowych). Taki sam przykład mógłby wyglądać następująco:
t1=$.text('app','ValveOpen')
t2=$.text('app','ValveClose')
© MICROSYS, spol. s r.o.