Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgBar (Słupek)

Opis:
Obiekt PmgBar służy do wyświetlenia wartości w formie paska graficznego. Obiekt wyświetla za pomocą wysokości paska (poziomu) wartość w zdefiniowanych granicach. Właściwy obiekt nie posiada podziałki, tzn. nie można podczas biegu aplikacji dokładnie odczytać wartości wyświetlanej w formie poziomu paska.
 
Wartość poziomu paska można wyświetlić przy pomocy obiektu PmgNumber, który zostanie powiązany z tą samą wartością jak obiekt PmgBar. Tak samo można zastosować bardziej kompleksowy obiekt PmgBarPane, który zawiera w sobie również podziałkę.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
BarColor Kolor słupka
Value Wartość wyświetlona przez poziom paska
ValueMax Zakres górny wyświetlanej wartości
ValueMin Zakres dolny wyświetlanej wartości
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Słupek Właściwości słupka.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiBar -> PmgBar
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice