Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgPrototype (Prototyp)

Opis:
Obiekt przedstawia graficzny prototyp (szablon instancji graficznych), do którego można włożyć kolejne Pmg obiekty. Jest podobny do obiektu PmgPane, lecz w odróżnieniu od niego istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim. Służy jako szablon do wytwarzania kopii tego prototypu, przy pomocy obiektu PmgInstance, który przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) tego prototypu.

W prosty sposób można funkcję obiektów PmgPrototype oraz PmgInstance przedstawić tak, że podczas kompilacji panelu dojdzie do automatycznego skopiowania zawartości odpowiedniego prototypu do wszystkich instancji, które wykorzystują dany prototyp.

Zaletą konceptu prototypów i instancji jest, że zmiana przeprowadzona w prototypie automatycznie pojawi się we wszystkich instancjach. Zawartość oryginalnego prototypu istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim, w uruchomionej aplikacji nie istnieje. Istnieją tylko kopie prototypu w poszczególnych instancjach.

Nie można wybrać obiektu PmgPrototype w edytorze grafiki (tak jak inne Pmg obiekty). Obiekt ten zostanie wybrany (lub wytworzony) zawsze w obiekcie PmgInstance przez to, że zostanie wypełniony konfigurator "Nazwa prototypu".
 

Prototyp z parametrami: Często jest konieczne zapewnić, żeby poszczególne instancje tego samego prototypu różniły się nieco od siebie. Chodzi na przykład o odrębnie wyświetlane teksty, połączenie powiązań do wartości ... Do tego celu służą Parametry Pmg obiektu, kiedy w prototypie można definiować zestaw parametrów i konkretna instancja z kolei ustawi rzeczywiste wartości tych parametrów, ważnych dla danej instancji. Do definicji parametrów w obiekcie PmgPrototype oraz PmaInstance jest przeznaczony konfigurator "Parametry Pmg obiektu". Do odniesienia do wartości parametrów Pmg obiektów w konfiguratorach obiektu można zastosować Makro wyrażenie $.par natomiast w skryptach można zastosować metodę PmgObject.GetPar. Ważnym do stwierdzania wartości parametru jest fakt, że podczas określania wartości konkretnego parametru parametr ten jest wyszukiwany od danego obiektu poprzez jego obiekty rodzicielskie kaskadowym sposobem.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPrototype -> PmgPrototype
Pm8.03.24: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
Pm8.03.11: Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w Pmg obiektach PmgInstance oraz PmgPrototype.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice