Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmgPrototype (Prototyp)

Opis:
Obiekt przedstawia graficzny prototyp (szablon instancji graficznych), do którego można włożyć kolejne Pmg obiekty. Jest podobny do obiektu PmgBox, lecz w odróżnieniu od niego istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim. Służy jako szablon do wytwarzania kopii tego prototypu, przy pomocy obiektu PmgInstance, który przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) tego prototypu.
W prosty sposób można funkcję obiektów PmgPrototype oraz PmgInstance przedstawić tak, że podczas kompilacji panela dojdzie do automatycznego skopiowania zawartości odpowiedniego prototypu do wszystkich instancji, które wykorzystują dany prototyp.
Zaletą konceptu prototypów i instancji jest, że zmiana przeprowadzona w prototypie automatycznie pojawi się we wszystkich instancjach. Zawartość oryginalnego prototypu istnieje tylko w środowisku deweloperskim, w uruchomionej aplikacji nie istnieje. Istnieją tylko kopie prototypu w poszczególnych instancjach. Nie można wybrać obiektu PmgPrototype w edytorze grafiki (tak jak inne Pmg obiekty). Obiekt ten zostanie wybrany (lub wytworzony) zawsze w obiekcie PmgInstance przez to, że zostanie wypełniony konfigurator "Nazwa prototypu".
 
Prototyp z parametrami: Zazwyczaj jest konieczne zapewnić, żeby poszczególne instancje tego samego prototypu różniły się nieco od siebie. Chodzi na przykład o odrębnie wyświetlane teksty, powiązania danych ... Do tego celu służą Parametry Pmg obiektu, kiedy w prototypie można definiować zestaw parametrów i konkretna instancja z kolei ustawi rzeczywiste wartości tych parametrów, ważnych dla danej instancji. Do definicji parametrów w obiekcie PmgPrototype oraz PmaInstance służy konfigurator "Parametry Pmg obiektu". Do odniesienia do wartości parametrów Pmg obiektów w konfiguratorach obiektu można zastosować Makro wyrażenie $.par natomiast w skryptach można zastosować metodę PmgObject.GetPar. Ważnym do stwierdzania wartości parametru jest fakt, że podczas określania wartości konkretnego parametru parametr ten jest wyszukiwany od danego obiektu poprzez jego obiekty rodzicielskie kaskadowym sposobem.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgBox.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgBox:
BorderTypeTyp obwódki boksa
BorderWidthSzerokość obwódki boksu
ColorDarkKolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItemKolor tła boksu
ColorLightKolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu kontekstowego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, wysokości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPrototype -> PmgPrototype
Pm8.03.24: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
Pm8.03.11: Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w Pmg obiektach PmgInstance oraz PmgPrototype.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.