Promotic

Instance - karta obiektu PmgInstance

Opis:
Właściwości instancji.
Konfiguratory:
Umieszczenie prototypuUmożliwia określenie umieszczenia prototypu.
Lokalny - Zostanie zastosowany lokalny PmgPrototype. Później w konfiguratorze "Nazwa prototypu" określa się nazwę lokalnego prototypu (umieszczonego w /#Prototypes w drzewie Pmg obiektów).
Globalny - Zostanie zastosowany globalny PmgPrototype. Później w konfiguratorze "Nazwa prototypu" określa się nazwę globalnego prototypu (umieszczonego w /#Global/PmgPrototypes w drzewie Pma obiektów).
Nazwa prototypuNazwa prototypu, z którym dana instnacja jest związana. Jeżeli prototyp o takiej jeszcze nie istnieje (tzn. jeżeli że żadna inna instancja nie ma takiego prototypu), wtedy jest wytworzony pusty prototyp o takiej nazwie. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Edycja prototypuPrzycisk, który otzorzy okno konfiguracyjne do edycji prototypu. Przez edycję prototypu są równocześnie zmieniane wszystkie instancje, które są związane z tym prototypem.

Historia:
Pm9.00.23: Do obiektu PmgInstance został dodany konfigurator do karty "Obiekt". Konfiguratory należące do do karty "Obiekt" zostały usunięte z karty "Instance".
Pm9.00.09: Nowy konfigurator "Umieszczenie prototypu" określa, czy będzie zastosowany lokalny lub globalny PmgPrototype.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.