Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instance - zakładka obiektu PmgInstance

Opis:
Właściwości instancji.
Pozycje konfiguracji:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Nazwa prototypuNazwa prototypu, z którym dana instnacja jest związana. Jeżeli prototyp o takiej jeszcze nie istnieje (tzn. jeżeli że żadna inna instancja nie ma takiego prototypu), wtedy zostanie wytworzony pusty prototyp o takiej nazwie. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.
Edycja prototypuPrzycisk, który otzorzy okno konfiguracyjne do edycji prototypu. Przez edycję prototypu są jednocześnie zmieniane wszystkie instancje, które są związane z tym prototypem.
XPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi X. 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi panelu. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi nadrzędnego Pmg obiektu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości X oraz IniX.

YPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi Y. 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi panelu. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi nadrzędnego Pmg obiektu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Y oraz IniY.

Parametry obiektuLista oraz konfiguracja parametrów obiektu zdefiniowanych przez użytkownika.

Jest to tekst w formacie KeyVal.

Obiekt ZAKAZANY w trybie runtimeJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest wykorzystany. W tym przypadku ustawienie pozostałych konfiguratorów zakazowych nie ma znaczenia.

Konfigurator ten można również zmieniać za pomocą munu kontekstowego:

Obiekt ZAKAZANY w panelu PromoticJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany przy wyświetlaniu w oknie obiektu PmaPanel.
Obiekt ZAKAZANY w Web paneluJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany do wyświetlania w sieci Web.
Obiekt ZAKAZANY podczas drukuJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany przy wydruku panelu.

Otwarty panel można drukować wewnątrz panela przy pomocy metody PmgRoot.Print, zamknięty panel można drukować przy pomocy metody PmaPanel.Print.

Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice