Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgActiveX (ActiveX)

Opis:
Służy do wyświetlenia graficznego obiektu ActiveX różnych producentów.

Przy pomocy obiektu PmgActiveX można zastosować w panelu dowolny obiekt ActiveX graficzny zainstalowany na komputerze. Obiekt udostępnia właściwości, metody oraz zdarzenia wybranego ActiveX obiektu przy pomocy swojej właściwości PmgActiveX.Acx.
W celu poprawnego funkcjonowania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany. Patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.

Obiekt ten nie działa w Web panelach. Patrz Web panele.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
:
Acx Zwraca odniesienie do obiektu ActiveX
:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink Włączy/wyłączy migotanie Pmg obiektu
Dx Szerokość Pmg obiektu
Dy Wysokość Pmg obiektu
Enabled Zezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
Focus Stwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych
GetItemInfo Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDx Początkowa szerokość Pmg obiektu
IniDy Początkowa wysokość Pmg obiektu
IniX Pozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniY Pozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOn Określenie, czy kursor myszki znajduje się nad Pmg obiektem
Name Nazwa Pmg obiektu
Parent Zwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm Zwraca Pma obiekt lub do jego podobiektu (przestarzałe)
PmPanel Zwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenX Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenY Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTip Tooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewX Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewY Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
Visible Ustawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
X Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Y Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
:
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
ActiveX zdarzenia Zdarzenia obiektu ActiveX zdefiniowane przez jego producenta. Można definiować algorytm skryptu.
ActiveX Właściwości obiektu ActiveX.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx -> PmgActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice