Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgActiveX (ActiveX)

Opis:
Służy do wyświetlenia graficznego obiektu ActiveX różnych producentów.
 
Przy pomocy obiektu PmgActiveX można zastosować w panelu dowolny obiekt ActiveX graficzny zainstalowany na komputerze. Obiekt udostępnia właściwości, metody oraz zdarzenia wybranego ActiveX obiektu przy pomocy swojej właściwości PmgActiveX.Acx.

W celu poprawnego funkcjonowania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany. Patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.

 
Obiekt ten nie działa w Web panelach. Patrz Web panele.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Acx Zwraca odniesienie do obiektu ActiveX
Zdarzenia:
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
ActiveX zdarzenia Zdarzenia obiektu ActiveX zdefiniowane przez jego producenta. Można definiować algorytm skryptu.
ActiveX Właściwości obiektu ActiveX.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx -> PmgActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice