Promotic

Obiekt PmgString (Tekst)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia i edycji łańcuchów tekstu.
Wyświetlana wartość obiektu można powiązać powiązaniem danych w konfiguratorze "Wartość". Wtedy obiekt wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.
Do wyświetlania i równocześnie do wprowadzania wartości można zastosować podobny obiekt PmgWEdit (wprowadzanie wartości na miejscu w obiekcie).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgBox.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColorTextKolor tekstu
FontIdIdentyfikator czcionki
MultilineZezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
PaddingLeftPrzesunięcie tekstu wlewo w pikselach
PaddingRightPrzesunięcie tekstu wprawo w pikselach
ValueWyświetlana wartość
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgBox:
BorderTypeTyp obwódki boksa
BorderWidthSzerokość obwódki boksu
ColorDarkKolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItemKolor tła boksu
ColorLightKolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onDataEditAcceptJest wywołane po dokończeniu edycji wartości obiektu
onValueChangedJest wywołane po zmianie wartości obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu lokalnego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
TekstWłaściwości tekstu.
Patrz również:
- PmgNumber (obiekt)

Historia:
Pm9.00.16: Nowe zdarzenie onValueChanged
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiText -> PmgString
Pm8.03.24: Web panele - Usprawniono konfigurator "Typ cieniowania tekstu".
Pm8.03.23: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
Pm8.03.21: Dla dużych czcionek (większe niż 100px) zostało ulepszone wygładzanie liter.
Pm8.03.10: Usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
Pm8.02.06: Udostępniona możliwość bezpośredniej edycji (podobnie jako w obiekcie PmgWEdit). Wcześniej była możliwość edycji tylko przy pomocy okna pomocniczego. Patrz konfigurator "Typ edycji".
Pm8.01.05: w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na reguła formatowania %f lub %e.
Pm8.01.01: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób zachowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach ten konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
Pm8.01.00: nowe właściwości FontId oraz Multiline.
© MICROSYS, spol. s r.o.