Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgString (Tekst)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia i edycji łańcuchów tekstu.

Zawartość obiektu można powiązać z danymi w konfiguratorze "Wartość". Wtedy obiekt wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.

Do wyświetlania i równocześnie do wprowadzania wartości można zastosować podobny obiekt PmgWEdit (wprowadzanie wartości na miejscu w obiekcie).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu
FontId Identyfikator czcionki
Multiline Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po dokończeniu edycji wartości obiektu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Tekst Właściwości tekstu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiText -> PmgString
Pm8.03.24: Web panele - usprawniono konfigurator "Typ cieniowania tekstu".
Pm8.03.23: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
Pm8.03.21: dla dużych czcionek (większe niż 100px) zostało ulepszone wygładzanie liter.
Pm8.03.10: PmgString oraz PmgWEdit obiekt: usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
Pm8.02.06: udostępniona możliwość bezpośredniej edycji (podobnie jak w obiekcie PmgWEdit). Wcześniej była możliwość edycji tylko przy pomocy okna pomocniczego. Patrz konfigurator "Typ edycji".
Pm8.01.05: oraz PmgWEdit obiekt:
- w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na przepis formatowania %f lub %e.
- usunięte mniejsze błędy dotyczące konwersji typów danych.
Pm8.01.01: oraz PmgWEdit obiekt: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób funkcjonowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
Pm8.01.00: nowe właściwości FontId oraz Multiline.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice