Promotic

Obiekt PmgRoot (Grafika panela)

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa Pmg obiektów, posiada nazwę "PmgRoot" i jest właśnie jeden w każdym panelu PmaPanel. Obiekt ten przedstawia zawartość graficzną jednego panela.

Obiekt ten nie można usunąć ani przesunąć w drzewie Pmg obiektów.

Podobną funkcję pełni obiekt PmaRoot w drzewie Pma obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddEventTimer Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji po upływie określonego czasu
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
BgColor Kolor tła całego panela
ClientType Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Close Zamknięcie okna panela
FocusColor Kolor obwódki, która zostanie wyrysowana wokół wybranego Pmg obiektu
GetPanelInfo Informacje o obiekcie PmaPanel, w którym znajduje się obiekt ten (nazwa, ścieżka, ...)
Print Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
RemoveEventTimer Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upłynięciu określonego czasu.
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ViewerScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerTitle Nazwa otwartego panela
Zdarzenia tego obiektu:
onPanelStartEnd Jest wywołane pod koniec otwierania panela
onPanelStopEnd Jest wywołane pod koniec zamykania panela
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onViewerResize Jest wywołane podczas zmiany rozmiarów okna panela
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
Karty konfiguracyjne:
Panel Ustawienie wielkođci panela
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.