Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmgRoot (Grafika panela)

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa Pmg obiektów, posiada nazwę "PmgRoot" i jest właśnie jeden w każdym panelu PmaPanel. Obiekt ten przedstawia zawartość graficzną jednego panela.

Obiekt ten nie można usunąć ani przesunąć w drzewie Pmg obiektów.

Podobną funkcję pełni obiekt PmaRoot w drzewie Pma obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddEventTimer()Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji zdarzenia po upływie określonego czasu
ArgumentsWartość wejściowa podczas otwierania panela
BgColorKolor tła całego panela
ClientTypeStwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Close()Zamknięcie okna panela
FocusColorKolor obwódki, która zostanie wyrysowana wokół wybranego Pmg obiektu
GetPanelInfo()Informacje o obiekcie PmaPanel, w którym znajduje się obiekt ten (nazwa, ścieżka, ...)
Print()Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
RemoveEventTimer()Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upływie określonego czasu
ReturnValueWartość wyjściowa podczas zamykania panela
ViewerScrollXWspółrzędna X lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerScrollYWspółrzędna Y lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerTitleNazwa otwartego panela
Zdarzenia tego obiektu:
onPanelStartEndJest wywołane pod koniec otwierania panela
onPanelStopEndJest wywołane pod koniec zamykania panela
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onViewerResizeJest wywołane podczas zmiany rozmiaru okna panela
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
Karty konfiguracyjne:
PanelUstawienie rozmiaru panela
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.