Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgRoot (Grafika panela)

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa Pmg obiektów, posiada nazwę "PmgRoot" i jest właśnie jeden w każdym panelu PmaPanel. Obiekt ten przedstawia zawartość graficzną jednego panela.
 
Obiekt ten nie można usunąć ani przesunąć w drzewie Pmg obiektów.
 
Podobną funkcję pełni obiekt PmaRoot w drzewie Pma obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
AddEventTimer Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji po upływie określonego czasu
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
BgColor Kolor tła całego panela
ClientType Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Close Zamknięcie okna panela
FocusColor Kolor obwódki, która zostanie wyrysowana wokół wybranego elementu
GetPanelInfo Informacje o obiekcie PmaPanel, w którym znajduje się dany obiekt (nazwa, ścieżka, ...)
Print Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
RemoveEventTimer Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upłynięciu określonego czasu.
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ViewerScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerTitle Nazwa otwartego panela
Zdarzenia:
onPanelStartEnd Jest wywołane pod koniec otwierania panela
onPanelStopEnd Jest wywołane pod koniec zamykania panela
onViewerResize Jest wywołane podczas zmiany rozmiarów okna panela
Karty konfiguracyjne:
Panel Ustawienie wielkođci panela
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: nowy obiekt który przedstawia całą zawartość graficzną panela.
- W każdym panelu znajduje się tylko jeden. Do tego obiektu zostały przesunięte wszystkie właściwości panela, np. Szerokość panela, Wysokość panela, Parametry Pmg obiektu, itd.
- W pasku narzędzi znajduje się nowa ikona (Edycja obiektu PmgRoot).
- Każdy obiekt posiada nową skryptową właściwość PmgObject.Root, przy pomocy której istnieje dostęp do obiektu PmgRoot w każdym zdarzeniu.
- PmgRoot.onViewerResize zdarzenie: W tym zdarzeniu można dynamicznie powiększać, zmmniejszać oraz przemieszczać obiekty w celu optymalizacji wyświetlania w oknie o określonych rozmiarach.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice