Promotic

onPanelStartEnd - zdarzenie obiektu PmgRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane pod koniec otwierania panela, po tym, co zostanie wywołane zdarzenie onStart dla wszystkich Pmg obiektów. Jest to ostatnie wywołane zdarzenie bezpośrednio związane z otwarciem panela.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
W tym zdarzeniu można wykonać końcową kontrolę (korektę) Pmg obiektów lub ich grupową inicjalizację wartościami (np. z Arguments podczas otwarcia przy pomocy metody Pm.CreateView).

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Przykład:
Przykład zawartości zdarzenia.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arg = pMe.Arguments;
pMe.Items("/text0").Value = arg.GetItem(0);
pMe.Items("/text1").Value = arg.GetItem(1);

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.