Promotic

Close - metoda obiektu PmgRoot

Opis:
Metoda zamknie okno panela (usunie z ekranu oraz zwolni z pamięci).
Składnia:
Empty Close(String sReason)
Parametry:
sReason(String) Identyfikator sposobu zamknięcia panela. Wartość ta zostanie przeniesiona do zdarzenia PmgRoot.onPanelStopEnd do parametru pEvent.Reason.
Można zastosować na przykład w przypadku, kiedy panel jest otwarty jako okno modalne (patrz Jak pracować z oknami modalnymi). W przypadku zamknięcia panela modalnego przy pomocy przycisku "OK" w metodzie PmgRoot.Close zostanie ustawiony parametr sReason na przykład na wartość "ok". W zdarzeniu PmgRoot.onPanelStopEnd można wtedy testować daną wartość a na podstawie tego uzupełnić wartość PmgRoot.ReturnValue.
 
Wartość tego identyfikatora można również stwierdzić w funkcji onClose zdarzenia ustawionej przy otwarciu panelu przy pomocy metody Pm.CreateView - patrz Przykład do otwarcia panela modalnego z przekazaniem argumentu w samodzielnym oknie.
W tej funkcji ten identyfikator jest dostępny w parametrze ev.CloseReason.
Notatka:
Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PanelClose".

Metoda działa również dla Web paneli. Tą metodę można wołać na przykład w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton (patrz Przykład).

Metoda ta jest stosowana tylko w specjalnych przypadkach.
Zazwyczaj okno zostanie zamknięte automatycznie. W obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace) okno zostanie zamknięte jeżeli w ramach obszaru zostanie otwarte inne okno.
Samodzielne okno zazwyczaj zamyka użytkownik ręcznie kliknięciem myszki na krzyż w nagłówku okna.
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmgObject.onStop (zdarzenie)
Przykład:
Zamknięcia panela przy pomocy przycisku w panelu. W przycisku (obiekt PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp znajduje się skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Close("ok");

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.