Promotic

FocusColor - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Kolor obwódki, która zostanie wyrysowana wokół wybranego Pmg obiektu.
Składnia:
String FocusColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor ramki fokusa" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgRoot.BgColor (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;

var sFocusColor = oRoot.FocusColor;   // Odczyt z właściwości
oRoot.FocusColor = "#ffff00";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.