Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmaPanel

Przeglądarka tego obiektu jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, gdzie w parametrze sViewPath określana jest ścieżka do tego obiektu.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry przeglądarki:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Parametry:
pars(String) Parametry obiektu PmgRoot przedstawiają parametry panela i są zapisane pod nazwą pars na poziomie zagnieżdżonym. Lub w postaci wżłobionej mapy PmMap lub w postaci wżłobionego KeyVal, wszystko jest zależne od tego, w jakiej postaci pracuje się z parametrami przeglądarki.
Arguments(Variant) () Wartość przekazywana otwieranej przeglądarce panela. Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).
Wartość ta jest następnie dostępna:
- w zdarzeniu onOpen
- w obiekcie PmaPanel przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments
onOpen[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia otwarcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Arguments - (Variant) Wejściowa wartość przeglądarki. Patrz Arguments.
onClose[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zamknięcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.CloseReason - (String) Identyfikator typu zamknięcia okna. Patrz parametr sReason w metodzie PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Wyjściowa wartość przeglądarki. Patrz właściwość PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.

Przykład do otwarcia panela bez parametrów w samodzielnym oknie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Panel0", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();


Przykład do otwarcia panela z jego położeniem względem Pmg obiektu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Panel0", "", "target:_blank;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.Open();


Przykład do otwarcia panela z parametrami (boil, branch) w samodzielnym oknie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelBoil", "pars:{boil:1;branch:A;}", "target:_blank;");
oCreator.Open();
lub przy pomocy mapSetSubmapAt w następujący sposób:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelBoil", "", "target:_blank;");
oCreator.View.mapSetSubmapAt("pars", "", "boil:1;branch:A;");
oCreator.Open();


Przykład do otwarcia panela modalnego z przekazaniem argumentu w samodzielnym oknie:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose ReturnValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelModal", "", "target:_blank;dependent:1;pos:100,100;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = "Hello world!";
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();


Przykład do otwarcia panela z przeglądarką trendów:
Otwarcie panela z przeglądarką trendów, gdzie w parametrze trConnect na przemian zawarte jest ID-grupy oraz ID-zmiennej podłączonej automatycznie podczas otwarcia panela.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelTrend", "pars:{trConnect:group0,temper,group0,pressure;}", "target:main;");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.