Update cookies preferences
Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmaEventGroup

Przeglądarka tego obiektu jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, gdzie w parametrze sViewPath określana jest ścieżka do tego obiektu.

Obiekt PmaEventGroup zawiera jedną przeglądarkę:
- /#history : (Domyślnie) Przeglądarka historii eventów


Przeglądarka historii eventów jest wykonana przy pomocy wstępnie ustawionego panela PmaPanel. Panel ten jest zarejestrowany w obiekcie PmaEventGroup.
Podczas samego otwierania przeglądarki obiektu PmaEventGroup wewnętrznie dojdzie do przekierowania do odpowiedniego zarejestrowanego panela. Patrz Przeglądanie alarmów/eventów.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd.
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek).
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Dane są tutaj w formacie KeyVal. Na przykład "pars:{filter:{desc:#eq:Kociol;}};".

Właściwości oraz zdarzenia w obiekcie PmViewCreator.View:
pars[opcjonalne] (PmMap) W rzeczywistości przeglądarką jest wstępnie ustawiony panel PmaPanel, dlatego wszystkie parametry przeglądarki są zawarte w parametrze pars. Wstępnie ustawiony panel PmaPanel przeglądarki historii eventów posiada następujące parametry.
filter (opcjonalne) - Łańcuch filtra w formacie KeyVal.
Jeżeli nie zostanie określone, wtedy zostaną wyświetlone wszystkie pozycje określonej grupy.
W celu prostego wytworzenia/ustawienia wżłobionej mapy (Submap) w pozycji innej mapy, można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt. Metoda ta zapewni, że w danej pozycji zostanie wżłobiona mapa a do niej dodatkowo potrafi zbiorczo dodać pozycje z łańcucha w formacie KeyVal.
grouppath (opcjonalne) - Ścieżka do obiektu PmaEventGroup.
Jeżeli ścieżka nie zostanie określona, wtedy parametr ten jest dodany podczas przekierowania otwarcia z grupy eventów do zarejestrowanego panela przeglądarki.
Arguments[opcjonalne] (Variant) () Wartość przekazywana otwieranej przeglądarce panela. Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).
Wartość ta jest następnie dostępna:
- w zdarzeniu onOpen
- w obiekcie PmaPanel przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments
onOpen[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia otwarcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Arguments - (Variant) Wartość wejściowa przeglądarki. Patrz Arguments.
onClose[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zamknięcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.CloseReason - (String) Identyfikator typu zamknięcia okna. Patrz parametr sReason w metodzie PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Wyjściowa wartość przeglądarki. Patrz właściwość PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona.
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład1:
Otwarcie przeglądarki historii eventów (z ustawieniem domyślnym) w nazwanym samodzielnym oknie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Eventy/#history", "", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
Przykład2:
Otwarcie przeglądarki historii eventów z przekazaniem parametru filtra w nazwanym samodzielnym oknie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Eventy/#history", "pars:{filter:{desc:#eq:Kociol;}};", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
Przykład3:
Otwarcie przeglądarki historii eventów z przekazaniem ścieżki do grouppath
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../EventHistory", "pars:{grouppath:../Events;};", "target:_blank.events");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.