Update cookies preferences
Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmaWorkspace

Przeglądarka tego obiektu jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, gdzie w parametrze sViewPath określana jest ścieżka do tego obiektu.

Przeglądarka obszaru roboczego PmaWorkspace umożliwia rozdzielić okno do kilku mniejszych części. PmaWorkspace najczęściej jest wyświetlany w samodzielnym oknie (_blank), ale również może zostać wyświetlony w innym PmaWorkspace.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd.
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek).
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Dane są tutaj w formacie KeyVal. Na razie wprowadzany jest pusty łańcuch ("").

Właściwości oraz zdarzenia w obiekcie PmViewCreator.View:
Arguments[opcjonalne] (Variant) (Variant) Wartość przekazywana otwieranej przeglądarki obszaru roboczego. Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane). Wartość ta jest później dostępna:
- w zdarzeniu onOpen
onOpen[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia otwarcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Arguments - (Variant) Wartość wejściowa przeglądarki. Patrz Arguments.
onClose[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zamknięcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.CloseReason - (String) Identyfikator typu zamknięcia okna. W przypadku obszaru roboczego zawsze pusty łańcuch ("").
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona.
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Workspace2", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.