Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmaAlarmGroup

Przeglądarka tego obiektu jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, gdzie w parametrze sViewPath określana jest ścieżka do tego obiektu.

Obiekt PmaAlarmGroup w rzeczywistości zawiera 2 przeglądarki:
- /#state : (Domyślnie) Przeglądarka stanu alarmów.
- /#history : Przeglądarka historii alarmów.


Przeglądarki stanu oraz historii są wykonane przy pomocy dwu wstępnie ustawionych paneli PmaPanel. Panele te są zarejestrowane w obiekcie PmaAlarmGroup.
Podczas samego otwierania przeglądarki obiektu PmaAlarmGroup wewnętrznie dojdzie do przekierowania do odpowiedniego zarejestrowanego panela. Patrz Przeglądanie alarmów/eventów.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry przeglądarki:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.

Parametry przeglądarki:
pars[opcjonalne] (PmMap) W rzeczywistości przeglądarką jest wstępnie ustawiony panel PmaPanel, dlatego wszystkie parametry przeglądarki są zawarte w parametrze pars. Wstępnie ustawiony panel PmaPanel przeglądarki stanu lub historii posiada następujące parametry.
filter (opcjonalne) - Łańcuch filtra w formacie KeyVal.
Jeżeli nie zostanie określone, wtedy zostaną wyświetlone wszystkie pozycje określonej grupy.
W celu prostego wytworzenia/ustawienia wżłobionej mapy (Submap) w pozycji innej mapy, można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt. Metoda ta zapewni, że w danej pozycji zostanie wżłobiona mapa a do niej dodatkowo potrafi zbiorczo dodać pozycje z łańcucha w formacie KeyVal.
grouppath (opcjonalne) - Ścieżka do obiektu PmaAlarmGroup.
Jeżeli ścieżka nie zostanie określona, wtedy parametr ten jest dodany podczas przekierowania otwarcia z grupy alarmów do zarejestrowanego panela przeglądarki.
statepath (opcjonalne) - Ścieżka do zarejstrowanego panela przeglądarki stanu alarmów. Parametr umożliwia przełączenie z przeglądarki historii do przeglądarki stanu.
Jeżeli ścieżka nie zostanie określona, wtedy parametr ten jest dodany podczas przekierowania otwarcia z grupy alarmów do zarejestrowanego panela przeglądarki.
historypath (opcjonalne) - Ścieżka do zarejstrowanego panela przeglądarki historii alarmów. Parametr umożliwia przełączenie z przeglądarki stanu do przeglądarki historii.
Jeżeli ścieżka nie zostanie określona, wtedy parametr ten jest dodany podczas przekierowania otwarcia z grupy alarmów do zarejestrowanego panela przeglądarki.
Arguments[opcjonalne] (Variant) () Wartość przekazywana otwieranej przeglądarce panela. Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).
Wartość ta jest następnie dostępna:
- w zdarzeniu onOpen
- w obiekcie PmaPanel przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments
onOpen[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia otwarcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Arguments - (Variant) Wartość wejściowa przeglądarki. Patrz Arguments.
onClose[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zamknięcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.CloseReason - (String) Identyfikator typu zamknięcia okna. Patrz parametr sReason w metodzie PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Wyjściowa wartość przeglądarki. Patrz właściwość PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład1:
Otwarcie przeglądarki stanu alarmów (z ustawieniem domyślnym) w nazwanym samodzielnym oknie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#state", "", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();


Przykład2:
Otwarcie przeglądarki historii alarmów z przekazaniem parametru filtra w nazwanym osobnym oknie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#history", "pars:{filter:{source:#eq:Boil;}};", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();
lub przy pomocy mapSetSubmapAt w następujący sposób:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#history", "", "target:_blank.alarms");
oCreator.View.mapSetSubmapAt("pars", "", "filter:{source:#eq:Boil;}");
oCreator.Open();


Przykład3:
Otwarcie przeglądarki panela z przeglądarką historii alarmów z przekazaniem ścieżki do grouppath oraz statepath
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../AlarmHistory", "pars:{grouppath:../Alarms;statepath:../AlarmsState};", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.