Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaPanel (Grafika użytkownika)

Opis:
Obiekt przedstawia okno aplikacji y panelem graficznym, w którym można wyświetlać dane systemu PROMOTIC. Do wytworzenia właściwej zawartości panelu graficznego służy edytor grafiki z Pmg obiektów, które mogą być podłączone do danych w aplikacji przy pomocy powiązań danych.
 
W obiekcie PmaPanel można założyć następne obiekty PmaPanel (to ma sens tylko wtedy, jeżeli te następne obiekty sżoknami pomocniczymi otwieranymi wyłącznie z okna tego obiektu).

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype, PmaPanel. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

 
Obiekt PmaPanel je stosowny do wytwarzania okien, których zawartość ma być często zmieniana (na przykład ma wyświetlać dane bieżące). Dla okien, które zawierają wielkąilość danych bez konieczności ich szybkiego odświeżania (np. sumaryzacje dzienne ..) można zastosować obiekt PmaReport. Niektóre prostsze okna można także wytwarzać przy pomocy specjalizowanych metod, patrz Pm wizualizacyjne metody.
 
Obiekt PmaPanel potrafi także swoje dane graficzne również automatycznie wygenerować do dynamicznych stron html oraz oferować takie strony klientom webowym - patrz rozdział Web panele. Oferowanie Web stron można zezwolić w zakładce "PmaPanel > Web serwer".

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

 
Okno panelu może być wyświetlane na obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace), może być otwarte w oknie niezależnym, ponadto może mieć postać okna modalnego lub może być wyświetlone w Pmg obiekcie (w obiekcie PmgFrame) w innym panelu graficznym.

Okno można standardowo otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. Metoda ta może być wywołana na przykład w przycisku w panelu i jest otwieranie działa zarówno w aplikacji lokalnej jak również w Web aplikacji (tzn. kiedy metoda jest wywołana na przykład w przycisku w Web panelu).

 
Obiekt PmaPanel istnieje nieustannie, podczas gdy okno panelu (z zawarością graficzną) w aplikacji lokalnej może lecz nie musi być otwarte (istnieć).

Jeżeli konfigurator "Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela" jest zaznaczony, wtedy można jednocześnie otworzyć więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel.

 
Jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (zalecane ustawienie), wtedy samo okno panela jest izolowane od reszty aplikacji. Nie można przy pomocy skryptów przystępować z aplikacji do okna panela ani naodwrót. Wszelkie zmiany oraz czynności w otwartym oknie panela musi wykonywać aktywna grafika panela (Pmg obiekty), która może wykorzystać środki do komunikacji z aplikacją (powiązania danych, metody panela/globalne). Ten tryb umożliwia jednak otwarcie okna panela w przeglądarce internetowej na innym komputerze, oraz również więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel jednocześnie w aplikacji lokalnej.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu (przestarzałe)
Print Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
Przestarzałe właściwości i metody:
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
Close Zamknięcie panela
Dx Szerokość panela
Dy Wysokość panela
Enabled Zezwolenie/zakaz użytkownikowi sterowania całym panelem
Focus Ustawia/stwierdza czy okno posiada fokus
Items Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
OpenViewModal Otworzy przeglądarkę innego obiektu w oknie modalnym
PrintToBmp Zapis panelu lub jego części do pliku *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif
Refresh Odświeżanie panela
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ScreenX Współrzędna X lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScreenY Współrzędna Y lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu
ScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu
State Tryb wyświetlania panela
Title Nazwa panela
Vars Zwraca zmiennej obiektu PmgRoot w tym panelu
ViewerType Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Visible Zapewnia otwarcie okna
X współrzędna X lewego górnego rogu panela
Y współrzędna Y lewego górnego rogu panela
Zdarzenia:
onClose Jest wywołane po zamknięciu panelu
onFocusIn Jest wywołane po tym, kiedy panel uzyska fokus (panel stanie się aktywnym)
onFocusOut Jest wywołane po tym, kiedy panel straci fokus (panel przestaje być aktywnym)
onKeyPress Jest wywołane dla aktywnego panela po naciśnięciu lub po zwolnieniu dowolnego klawisza
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku myszki
onOpen Jest wywołane po otwarciu panela
onRefresh Jest wywołane po odświerzeniu panela
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Panel Ustawienia podstawowe panelu
Grafika Edytor grafiki
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.03: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmPanel -> PmaPanel
Pm8.03.01: Usunięty błąd: Panele JavaScript czasami powodowały ubytek pamięci.
Pm8.03.00:
- Nowy konfigurator "Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela". Jeżeli jest ustawiony, wtedy można panel otworzyć kilkakrotnie jednocześnie (np. za każdym razem z innym parametrem).
- Wiele właściwości w tym obiekcie jest aktualnie przestarzałych, ponieważ znajdują się również w obiekcie PmgRoot. Ponieważ teraz można jeden panel otworzyć wielokrotnie, tak właściwości te w tym obiekcie straciły sens.
- Została usunięta możliwość zapisywania graficznej zawartości panela jako wzór dla reszty paneli. U wszytkich takich paneli jest wykonana automatyczna konwersja, tzn. dana zawartość graficzna zostanie powielona do wszystkich obiektów PmaPanel, które ten wzór wykorzystywały. Dla wyorów dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaPrototype.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice