Promotic

Obiekt PmaPanel (Grafika użytkownika)

Opis:
Obiekt przedstawia okno aplikacji y panelem graficznym, w którym można wyświetlać dane systemu PROMOTIC. Do wytworzenia właściwej zawartości panela służy edytor grafiki z Pmg obiektów, które mogą być podłączone do danych w aplikacji przy pomocy powiązań danych.

W obiekcie PmaPanel można założyć następne obiekty PmaPanel (to ma sens jeżeli te następne obiekty sżoknami pomocniczymi otwieranymi wyłącznie z okna tego obiektu).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype, PmaPanel. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt PmaPanel je stosowny do wytwarzania okien, których zawartość ma być często zmieniana (na przykład ma wyświetlać dane bieżące). Dla okien, które zawierają wielkąilość danych bez konieczności ich szybkiego odświeżania (np. sumaryzacje dzienne ..) można zastosować obiekt PmaReport. Niektóre prostsze okna można wytworzyć także przy pomocy specjalizowanych metod, patrz Pm wizualizacyjne metody.

Obiekt PmaPanel potrafi także swoje dane graficzne również automatycznie wygenerować do dynamicznych stron html oraz oferować takie strony Web klientom - patrz rozdział Web panele. Oferowanie stron Webowych można zezwolić w karcie "PmaPanel > Web serwer".
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

Okno panela może być wyświetlane na obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace), może być otwarte w samodzielnym oknie, ponadto może mieć postać okna modalnego lub może być wyświetlone w Pmg obiekcie (w obiekcie PmgFrame) w innym panelu.
Okno można standardowo otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. Metoda ta może być wywołana na przykład w przycisku panela i jest otwieranie działa zarówno w aplikacji lokalnej jak również w Web panelu (tzn. kiedy metoda jest wywołana na przykład w przycisku w Web panelu).

Obiekt PmaPanel istnieje nieustannie, podczas gdy okno panela (z zawarością graficzną) w aplikacji lokalnej może lecz nie musi być otwarte (istnieć).
Jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" jest zaznaczony, wtedy można równocześnie otworzyć więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel.

Jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (zalecane ustawienie), wtedy samo okno panela jest izolowane od reszty aplikacji. Nie można przy pomocy skryptów przystępować z aplikacji do okna panela ani naodwrót. Wszelkie zmiany oraz czynności w otwartym oknie panela musi wykonywać aktywna grafika panela (Pmg obiekty), która może wykorzystać środki do komunikacji z aplikacją (powiązania danych, metody panela/globalne). Ten tryb umożliwia jednak otwarcie okna panela w przeglądarce internetowej na innym komputerze, oraz również więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel równocześnie w aplikacji lokalnej.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Print()Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
Przestarzałe właściwości i metody:
ArgumentsWartość wejściowa podczas otwierania panela
Close()Zamknięcie panela
DxSzerokość panela
DyWysokość panela
EnabledZezwolenie/zakaz użytkownikowi sterowania całym panelem
FocusUstawia/stwierdza czy okno posiada fokus
GetLastRefresh()Służy do uzyskania czasu, kiedy panel ostatni raz wysłał zapytanie o dane (lokalnie lub w Webie)
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
OpenView()Otworzy przeglądarkę innego obiektu
OpenViewModal()Otworzy przeglądarkę innego obiektu w oknie modalnym
PrintToBmp()Zapis panela lub jego części do pliku *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif
Refresh()Odświeżanie panela
ReturnValueWartość wyjściowa podczas zamykania panela
ScreenXWspółrzędna X lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScreenYWspółrzędna Y lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScrollXWspółrzędna X lewego górnego rogu
ScrollYWspółrzędna Y lewego górnego rogu
StateTryb wyświetlania panela
TitleNazwa panela
Vars()Zwraca zmiennej obiektu PmgRoot w tym panelu
ViewerTypeStwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
VisibleZapewnia otwarcie panela
XWspółrzędna X lewego górnego rogu panela
YWspółrzędna Y lewego górnego rogu panela
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onOpenJest wywołane po otwarciu panela
onCloseJest wywołane po zamknięciu panela
onRefreshJest wywołane po odświerzeniu panela
onKeyPressJest wywołane dla aktywnego panela po naciśnięciu lub po zwolnieniu dowolnego klawisza
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku myszki
onFocusInJest wywołane po tym, kiedy panel uzyska fokus (panel stanie się aktywnym)
onFocusOutJest wywołane po tym, kiedy panel straci fokus (panel przestaje być aktywnym)
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
PanelUstawienia podstawowe panela
GrafikaEdytor grafiki
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.03: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmPanel -> PmaPanel
Pm8.03.05: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami zostały niepoprawnie wyświetlane w InternetExplorer9.
Pm8.03.01: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami powodowały ubytek pamięci.
Pm8.03.00:
- Nowy konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela". Jeżeli jest ustawiony, wtedy można panel otworzyć kilkakrotnie równocześnie (np. za każdym razem z innym parametrem).
- Wiele właściwości w tym obiekcie jest aktualnie przestarzałych, ponieważ znajdują się również w obiekcie PmgRoot. Ponieważ teraz można jeden panel otworzyć wielokrotnie, tak właściwości te w tym obiekcie straciły sens.
- Została usunięta możliwość zapisywania graficznej zawartości panela jako wzór dla reszty paneli. U wszytkich takich paneli jest wykonana automatyczna konwersja, tzn. dana zawartość graficzna zostanie powielona do wszystkich obiektów PmaPanel, które ten wzór wykorzystywały. Dla wyorów dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaPrototype.
Pm8.02.04: Usunięty błąd: Jeżeli wartości parametrów panela były wprowadzone w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars"", wtedy zostały źle wyznaczane (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).
Pm8.00.02: Usunięty błąd: W niektórych przypadkach niepoprawnie zostały zaokrąglone liczby do 2 miejs dziesiętnych.
Pm8.00.00: Usunięto konfigurator "Otwórz przy uruchamianiu aplikacji". Panel, który ma zostać otwarty przy uruchamianiu aplikacji, określany jest w obiekcie PmaWorkspace w konfiguratorze "Przeglądarka komponentu". W przypadku starych aplikacji zostanie wykonana konwersja tak, by okno, która ma zostać otwarte przy uruchamianiu aplikacji, zostało ustawione w tym konfiguratorze.
© MICROSYS, spol. s r.o.