Promotic

Obiekt PmaPanel (Grafika użytkownika)

Opis:
Obiekt przedstawia okno aplikacji y panelem graficznym, w którym można wyświetlać dane systemu PROMOTIC. Do wytworzenia właściwej zawartości panelu graficznego służy edytor grafiki z Pmg obiektów, które mogą być podłączone do danych w aplikacji przy pomocy powiązań danych.

W obiekcie PmaPanel można założyć następne obiekty PmaPanel (to ma sens jeżeli te następne obiekty sżoknami pomocniczymi otwieranymi wyłącznie z okna tego obiektu).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype, PmaPanel. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt PmaPanel je stosowny do wytwarzania okien, których zawartość ma być często zmieniana (na przykład ma wyświetlać dane bieżące). Dla okien, które zawierają wielkąilość danych bez konieczności ich szybkiego odświeżania (np. sumaryzacje dzienne ..) można zastosować obiekt PmaReport. Niektóre prostsze okna można wytworzyć także przy pomocy specjalizowanych metod, patrz Pm wizualizacyjne metody.

Obiekt PmaPanel potrafi także swoje dane graficzne również automatycznie wygenerować do dynamicznych stron html oraz oferować takie strony Web klientom - patrz rozdział Web panele. Oferowanie Web stron można zezwolić w karcie "PmaPanel > Web serwer".
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

Okno panelu może być wyświetlane na obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace), może być otwarte w niezależnym oknie, ponadto może mieć postać okna modalnego lub może być wyświetlone w Pmg obiekcie (w obiekcie PmgFrame) w innym panelu graficznym.
Okno można standardowo otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. Metoda ta może być wywołana na przykład w przycisku w panelu i jest otwieranie działa zarówno w aplikacji lokalnej jak również w Web aplikacji (tzn. kiedy metoda jest wywołana na przykład w przycisku w Web panelu).

Obiekt PmaPanel istnieje nieustannie, podczas gdy okno panelu (z zawarością graficzną) w aplikacji lokalnej może lecz nie musi być otwarte (istnieć).
Jeżeli konfigurator "Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela" jest zaznaczony, wtedy można jednocześnie otworzyć więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel.

Jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (zalecane ustawienie), wtedy samo okno panela jest izolowane od reszty aplikacji. Nie można przy pomocy skryptów przystępować z aplikacji do okna panela ani naodwrót. Wszelkie zmiany oraz czynności w otwartym oknie panela musi wykonywać aktywna grafika panela (Pmg obiekty), która może wykorzystać środki do komunikacji z aplikacją (powiązania danych, metody panela/globalne). Ten tryb umożliwia jednak otwarcie okna panela w przeglądarce internetowej na innym komputerze, oraz również więcej okien panela tego samego obiektu PmaPanel jednocześnie w aplikacji lokalnej.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu (przestarzałe)
Print Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku
Przestarzałe właściwości i metody:
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
Close Zamknięcie panela
Dx Szerokość panela
Dy Wysokość panela
Enabled Zezwolenie/zakaz użytkownikowi sterowania całym panelem
Focus Ustawia/stwierdza czy okno posiada fokus
GetLastRefresh Przeznaczone do uzyskania czasu, kiedy panel ostatni raz wysłał zapytanie o dane (lokalnie lub w Webie)
Items Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
OpenViewModal Otworzy przeglądarkę innego obiektu w oknie modalnym
PrintToBmp Zapis panelu lub jego części do pliku *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif
Refresh Odświeżanie panela
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ScreenX Współrzędna X lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScreenY Współrzędna Y lewego górnego rogu panela względem do ekranu
ScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu
ScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu
State Tryb wyświetlania panela
Title Nazwa panela
Vars Zwraca zmiennej obiektu PmgRoot w tym panelu
ViewerType Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Visible Zapewnia otwarcie okna
X Współrzędna X lewego górnego rogu panela
Y Współrzędna Y lewego górnego rogu panela
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onOpen Jest wywołane po otwarciu panela
onClose Jest wywołane po zamknięciu panelu
onRefresh Jest wywołane po odświerzeniu panela
onKeyPress Jest wywołane dla aktywnego panela po naciśnięciu lub po zwolnieniu dowolnego klawisza
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku myszki
onFocusIn Jest wywołane po tym, kiedy panel uzyska fokus (panel stanie się aktywnym)
onFocusOut Jest wywołane po tym, kiedy panel straci fokus (panel przestaje być aktywnym)
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Panel Ustawienia podstawowe panela
Grafika Edytor grafiki
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.03: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmPanel -> PmaPanel
Pm8.03.05: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami zostały niepoprawnie wyświetlane w InternetExplorer9.
Pm8.03.01: Usunięty błąd: Panele JavaScript czasami powodowały ubytek pamięci.
Pm8.03.00:
- Nowy konfigurator "Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela". Jeżeli jest ustawiony, wtedy można panel otworzyć kilkakrotnie jednocześnie (np. za każdym razem z innym parametrem).
- Wiele właściwości w tym obiekcie jest aktualnie przestarzałych, ponieważ znajdują się również w obiekcie PmgRoot. Ponieważ teraz można jeden panel otworzyć wielokrotnie, tak właściwości te w tym obiekcie straciły sens.
- Została usunięta możliwość zapisywania graficznej zawartości panela jako wzór dla reszty paneli. U wszytkich takich paneli jest wykonana automatyczna konwersja, tzn. dana zawartość graficzna zostanie powielona do wszystkich obiektów PmaPanel, które ten wzór wykorzystywały. Dla wyorów dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaPrototype.
Pm8.02.04: Usunięty błąd: Jeżeli wartości parametrów panela były wprowadzone w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars"", wtedy zostały źle wyznaczane (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).
Pm8.00.02: Usunięty błąd: w niektórych przypadkach niepoprawnie zostały zaokrąglone liczby do 2 miejs dziesiętnych.
Pm8.00.00: Usunięto konfigurator "Otwórz po uruchomieniu aplikacji". Panel, który ma zostać otwarty po uruchomieniu aplikacji, określany jest w obiekcie PmaWorkspace w konfiguratorze "Przeglądarka komponentu". W przypadku starych aplikacji zostanie wykonana konwersja tak, by okno, która ma zostać otwarte po uruchomieniu, zostało ustawione w tym konfiguratorze.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice