Update cookies preferences
Promotic

GetInfo - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca obiekt Info o danej nazwie.
Składnia:
Object GetInfo(String sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa obiektu Info. Każdy Pma obiekt może oferować kilka obiektów Info, które można rozróżnić właśnie według ich nazwy.
Notatka:
Metodę GetInfo można obecnie zastosować tylko dla uzyskania Info obiektu do obiektu PmgWTable. Ten ActiveX obiekt potrafi dane z obiektu Info wyświetlać automatycznie, tylko dla odświeżenia danych jest konieczne wywołać metodę PmgWTable.Draw.
Na razie są wspierane następujące obiekty Info:
Pma obiekt: Nazwa obiektu Info: Znaczenie obiektu Info:
PmaDatabase "data" oferuje tabelę danych zawartą w bazie danych, do której obiekt ten jest podłączony
PmaDataTable "data" oferuje tabelę danych, która znajduje się w tym obiekcie
Przykład:
Jest konieczne połączenia danych w Pma obiekcie "/Data/MyData1" z obiektem PmgWTable. W panelu w karcie "Metody" zostanie wytworzona Metoda projektanta "GetDataInfo", która będzie zawierać skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

return pMe.Pm("/Data/MyData1").GetInfo("data");
Podczas inicjalizacji Pmg obiektu (w zdarzeniu onStart) znajduje się skrypt: Obiekt PmgWTable przy pomocy metody FillFromInfo zostanie wypełniony informacjami o danych z obiektu "/Data/MyData1" a parametr bind określa, że powiązanie zostanie zachowane przez cały czas wyświetlania. Teraz wystarczy na przykład w zdarzeniu onRefresh tego obiektu wywołać tylko metodę Draw, która z obiektu Info stwierdzi bieżące wartości i wyświetli je na ekran w Pmg obiektcie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aDataInfo = pMe.PmPanel.Methods.GetDataInfo();
pMe.FillFromInfo(aDataInfo, "bind");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.