Promotic

Dane - karta obiektu PmaObject

Opis:
Karta służy do definiowania dowolnej ilości zmiennych (obiektów PmVar) w obiekcie, który posiada opisywaną kartę (w obiektach PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg). Do zmiennych zdfiniowanych w ten sposób można się w skrypcie odnosić przy pomocy metod tego obiektu, na przykład PmaData.Item(id), PmaCommMsg.ReadVars(id), itd.
Na każdym wierszu listy wszystkich zdefiniowanych zmiennych znajduje się definicja akurat jednej zmiennej, patrz okno do edycji 1 zmiennej.
Przyciski:
Otworzy Menu listy zmiennych.
Włącz tryb komórek - Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu wiersza na tryb komórki. W trybie komórki można wybrać i edytować poszczególne komórki tabeli. Więcej informacji o trybie wiersza i komórki patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie wiersza.
Wyłącz tryb komórek - Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu komórek na tryb wierszy. W trybie wierszy można wybrać tylko całe wiersze tabeli. Więcej informacji na temat trybu wierszy i komórek patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Maksymalizuj kartę - Zmaksymalizuje kartę listy zmiennych na cały pulpit środowiska deweloperskiego. W stanie maksymalnym nie jest wyświetlane ani drzewo Pma obiektów, ani inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych nie jest w stanie zmaksymalizowanym.
Przywróć w dół kartę - Przywróci w dół kartę listy zmiennych i wyświetli drzewo Pma obiektów oraz inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych jest w stanie zmaksymalizowanym.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazwy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy Menu kontekstowe wiersza/komórki.
Edycja komórki - Przełączy aktywną komórkę do trybu edycji, w którym można bezpośrednio wprowadzić tekst komórki. Aby wyjść z trybu edycji z potwierdzeniem wprowadzonego tekstu, naciśnij Enter lub Tab. Aby wyjść z trybu edycji bez potwierdzenia wprowadzonego tekstu, naciśnij Esc. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Edycja zmiennej ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować wybraną zmienną.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wybrana zmienna określa wiersz, w którym znajduje się aktywna komórka.
Wytnij - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy wytnie wybrane zmienne z listy zmiennych i zapisze dane zmiennych do schowka Windows w formacie XML.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wytnie tekst wybranych komórek i zapisze dane do schowka w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator).
Kopiuj - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy zaznaczone zmienne z listy zmiennych w formacie XML skopiuje do schowka Windows.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy tekst zaznaczonych komórek w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator) skopiuje do schowka Windows.
Wklej - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza lub komórki, a schowek zawiera kompletne dane zmiennych w formacie XML lub CSV, wtedy wstawi zmienne ze schowka Windows do listy zmiennych po aktywnej zmiennej.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki a schowek zawiera dane w formacie CSV, wtedy dane wstawi ze schowka Windows do komórek tabeli listy zmiennych.
Usuń - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy usunie wszystkie zaznaczone zmienne z listy zmiennych.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy usunie teksty wszystkich zaznaczonych komórek.
Usuń wiersze - Usunie wszystkie wybrane wiersze z listy zmiennych.
Opcji tej można zastosować, jeżeli trzeba usunąć całe wiersze, zamiast usuwać tekst w komórkach zaznaczonych wierszy. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Kopiuj specjalnie ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj specjalnie". Po ustawieniu formatu daty oraz dalszych parametrów zaznaczone dane zostaną skopiowane do schowka Windows.
Wklej specjalnie ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Wklej specjalnie", w którym można ustawić separator wartości, pozycję i inne parametry wklejania danych. Następnie wkleji dane ze schowka Windows do listy zmiennych.
Znajdź ... - Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Zamień ... - Otworzy okno do zamiany tekstu. Ta opcja menu jest włączona tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Przesuń - Otworzy menu opcji przesuwania zaznaczonych wierszy. Można przesuwać tylko jeden zaznaczony wiersz lub ciągły zakres zaznaczonych wierszy.
Wybierz - Otworzy menu opcji zaznaczania wiersza lub kolumny.
Wyświetl tylko wybrane wiersze - Wyświetli tylko aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych. Pozostałe wiersze zostaną ukryte. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
Ukryj wybrane wiersze - Ukryje aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych. Pozostałe wiersze pozostaną wyświetlone. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
Wyświetl wszystkie wiersze - Wyświetli wszystkie wiersze w tabeli zmiennych. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiany na systemowy filtr $all.
Filtr wierszy ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Filtr wierszy", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować filtry wierszy. Po wybraniu żądanego filtra w tabeli zmiennych wyświetlane są tylko wiersze spełniające warunek filtra.
Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy usunie wszystkie zaznaczone zmienne z listy zmiennych.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy usunie teksty wszystkich zaznaczonych komórek.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Przełączanie pomiędzy trybem wiersza i komórki tabeli zmiennych. Więcej informacji na temat trybu wiersza i komórki patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Maksymalizuje/odmaksymalizuje karty listy zmiennych. W stanie zmaksymalizowanym nie jest wyświetlane ani drzewo Pma obiektów, ani inne karty aktywnego Pma obiektu.
Otworzy okno konfiguracyjne "Filtr wierszy", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować filtry wierszy. Po wybraniu żądanego filtra w tabeli zmiennych wyświetlane są tylko wiersze spełniające warunek filtra.
Otworzy okno konfiguracyjne "Konfiguracja kolumn", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować konfigurację kolumn. Po zaznaczeniu wymaganej konfiguracji w tabeli zmiennych zostaną wyświetlone kolumny zdefiniowane w liście kolumn określonej konfiguracji.

Historia:
Pm9.00.23: Rozszerzone opcje zarządzania oraz dodania nowych funkcji do tabeli zmiennych
(tryb wiersza i tryb komórek, zaznaczanie wielu elementów, bezpośrednia edycja komórek, filtr wierszy, konfiguracja kolumn, usuwanie, kopiowanie, wstawianie elementów, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu itd.)
© MICROSYS, spol. s r.o.