Promotic

Menu listy zmiennych

Menu to zostanie wywołane w karcie "Dane" naciśnięciem przycisku w pasku narzędzi listy zmiennych.

Pozycje menu:
- Włącz tryb komórek (F4): Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu wiersza na tryb komórki. W trybie komórki można wybrać i edytować poszczególne komórki tabeli. Więcej informacji o trybie wiersza i komórki patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie wiersza.
- Wyłącz tryb komórek (F4): Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu komórek na tryb wierszy. W trybie wierszy można wybrać tylko całe wiersze tabeli. Więcej informacji na temat trybu wierszy i komórek patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.

- Eksport do pliku XML ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Eksport danych do pliku tekstowego XML". Jeżeli aktywny jest filtr wierszy inny niż $all, wtedy wyeksportowane zostaną tylko aktualnie widoczne wiersze, w innym przypadku wyeksportowane zostaną wszystkie wiersze. Różne sposoby eksportu do pliku XML zostały opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
- Eksport do pliku CSV ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Eksport danych do pliku tekstowego CSV". Jeżeli aktywny jest filtr wierszy inny niż $all, wtedy wyeksportowane zostaną tylko aktualnie widoczne wiersze, w innym przypadku wyeksportowane zostaną wszystkie wiersze.

- Import z pliku XML ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Import danych z pliku tekstowego XML". Po ustawieniu parametrów importu zmienne z zaznaczonego pliku XML zostaną zaimportowane do listy zmiennych.
- Import z pliku CSV ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Import danych z pliku tekstowego CSV". Po ustawieniu parametrów importu zmienne z zaznaczonego pliku CSV zostaną zaimportowane do listy zmiennych.
- Import z OPC serwera ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". W oknie tym można wybrać wielu zmiennych (za pomocą klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną zaimportowane do listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko w karcie "Dane" w obiekcie PmaOpcDaClientGroup.

- Maksymalizuj kartę (F11): Zmaksymalizuje kartę listy zmiennych na cały pulpit środowiska deweloperskiego. W stanie maksymalnym nie jest wyświetlane ani drzewo Pma obiektów, ani inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych nie jest w stanie zmaksymalizowanym.
- Przywróć w dół kartę (F11): Przywróci w dół kartę listy zmiennych i wyświetli drzewo Pma obiektów oraz inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych jest w stanie zmaksymalizowanym.
- Sortuj zmienne: Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).

- Rozszerzenia danych ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.