Promotic

Menu kontekstowe wiersza/komórki

To menu zostanie wywołane w karcie "Dane" po naciśnięciu prawego przycisku myszki nad wierszem lub komórką tabeli listy zmiennych lub naciśnięciem przycisku w pasku narzędzi listy zmiennych.

Pozycje menu:
- Edycja komórki (F2): Przełączy aktywną komórkę do trybu edycji, w którym można bezpośrednio wprowadzić tekst komórki. Aby wyjść z trybu edycji z potwierdzeniem wprowadzonego tekstu, naciśnij Enter lub Tab. Aby wyjść z trybu edycji bez potwierdzenia wprowadzonego tekstu, naciśnij Esc. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
- Edycja zmiennej ... (Ctrl+E): Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować wybraną zmienną.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wybrana zmienna określa wiersz, w którym znajduje się aktywna komórka.

- Nowa zmienna (pusta) ... (Ins): Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
- Nowa zmienna (kopia wybranej) ... (Ctrl+Ins): Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
- Więcej nowych zmiennych ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Więcej nowych zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.

- Wytnij (Ctrl+X): Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy wytnie wybrane zmienne z listy zmiennych i zapisze dane zmiennych do schowka Windows w formacie XML.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wytnie tekst wybranych komórek i zapisze dane do schowka w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator).
- Kopiuj (Ctrl+C): Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy zaznaczone zmienne z listy zmiennych w formacie XML skopiuje do schowka Windows.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy tekst zaznaczonych komórek w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator) skopiuje do schowka Windows.
- Wklej (Ctrl+V): Jeżeli tabela jest w trybie wiersza lub komórki, a schowek zawiera kompletne dane zmiennych w formacie XML lub CSV, wtedy wstawi zmienne ze schowka Windows do listy zmiennych po aktywnej zmiennej.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki a schowek zawiera dane w formacie CSV, wtedy dane wstawi ze schowka Windows do komórek tabeli listy zmiennych.
- Usuń (Del): Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy usunie wszystkie zaznaczone zmienne z listy zmiennych.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy usunie teksty wszystkich zaznaczonych komórek.
- Usuń wiersze: Usunie wszystkie wybrane wiersze z listy zmiennych.
Opcji tej można zastosować, jeżeli trzeba usunąć całe wiersze, zamiast usuwać tekst w komórkach zaznaczonych wierszy. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
- Kopiuj specjalnie ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj specjalnie". Po ustawieniu formatu daty oraz dalszych parametrów zaznaczone dane zostaną skopiowane do schowka Windows.
- Wklej specjalnie ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Wklej specjalnie", w którym można ustawić separator wartości, pozycję i inne parametry wklejania danych. Następnie wkleji dane ze schowka Windows do listy zmiennych.

- Znajdź ... (Ctrl+F): Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
- Zamień ... (Ctrl+H): Otworzy okno do zamiany tekstu. Ta opcja menu jest włączona tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.

- Przesuń: Otworzy menu opcji przesuwania zaznaczonych wierszy. Można przesuwać tylko jeden zaznaczony wiersz lub ciągły zakres zaznaczonych wierszy.
- Przesuń w górę: Przesunie wybrane wiersze w liście w górę.
- Przesuń w dół: Przesunie wybrane wiersze w liście w dół.

- Przesuń na początek: Przesunie wybrane wiersze na początek listy.
- Przesuń na koniec: Przesunie wybrane wiersze na koniec listy.

- Przesuń na pozycję ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Przesunięcie na pozycję". Następnie przesunie wybrane wiersze na określoną pozycję w liście.
- Wybierz: Otworzy menu opcji zaznaczania wiersza lub kolumny.
- Wybierz wszystkie (Ctrl+A): Zaznaczy wszystkie wiersze/kolumny tabeli.
- Odwróć zaznaczenie: Odwróci aktualnie zaznaczone wiersze/kolumny tabeli.

- Wybierz wiersz (Ctrl+R): Zaznaczy bieżący wiersz tabeli.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy zaznacza wiersz, w którym znajduje się bieżąca komórka.
- Wybierz kolumnę (Ctrl+L): Zaznaczy kolumnę tabeli, w której znajduje się bieżąca komórka. Ta opcja menu jest włączona tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.

- Wyświetl tylko wybrane wiersze: Wyświetli tylko aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych. Pozostałe wiersze zostaną ukryte. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
- Ukryj wybrane wiersze: Ukryje aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych. Pozostałe wiersze pozostaną wyświetlone. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
- Wyświetl wszystkie wiersze: Wyświetli wszystkie wiersze w tabeli zmiennych. Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiany na systemowy filtr $all.
- Filtr wierszy ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Filtr wierszy", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować filtry wierszy. Po wybraniu żądanego filtra w tabeli zmiennych wyświetlane są tylko wiersze spełniające warunek filtra.

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.