Promotic

GetOwnedByType - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca tablicę odniesień do obiektów podrzędnych określonego typu w drzewie Pma obiektów.
Składnia:
Array GetOwnedByType(String sClass, Long nMode)
Parametry:
sClass(String) Nazwa typu obiektu. Na przykład "PmaPanel".
nMode(Long) Zakres wymaganych obiektów podrzędnych.
0 - obiekty wyłącznie z pierwszego poziomu zagnieżdżenia
1 - obiekty podrzędne wszystkich poziomów zagnieżdżenia
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Przykład:
Uzyska tablicę odniesień do wszystkich obiektów PmaPanel w całym drzewie aplikacji na wszystkich poziomach oraz iteracja poprzez całą tablicę
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
var arr = pMe.Pm("/").GetOwnedByType("PmaPanel", 1);
var nCount = arr.GetSize(1);
for (iRow = 0; iRow < nCount; iRow++)
{
Pm.Debug(arr.GetItem(iRow).Name);
}

Historia:
Pm8.02.15: Usunięty błąd: Metoda zwracała również obiekt, ponad którym została wywołana.
Pm8.01.07: Usunięty błąd: Metodazwracała w runtime także obiekty zakazane (patrz konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji").
© MICROSYS, spol. s r.o.