Promotic

Uprawnienie - karta obiektu PmaObject

Opis:
Ta karta jest wspólna dla więcej Pma obiekttów (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) i dlatego wspólny opis konfiguracji jest określony w karcie "Uprawnienie" obiektu PmaObject. Ale Lista upoważnień jest dla wskazanego obiektu samodzielnie określona w jego opisie tej karty
Przyciski:
Edycja uprawnieńOtworzy okno konfiguracyjne "Edycja uprawnienie".
Notatka:
Jeżeli w danym obiekcie istnieją chronione operacje, które może wykonywać tylko uprawniony użytkownik, wtedy obiekt posiada również kartę "Uprawnienie". Karta ta zawiera listę wszystkich uprawnień danego obiektu, nie może być zmienienia przez użytkownika i jest zależna od rodzaju obiektu (np. poszczególne akcje listy praw dostępu obiektu PmaRoot w karcie "Uprawnienia" będą inne niż akcje w liście praw dostępu obiektu PmaPanel w karcie "Uprawnienia").
Przy pomocy przycisku Edycja uprawnień można dla każdego uprawnienia edytować listę uwierzytelnionych grup użytkowników, dla których dana akcja będzie zezwolona.
Dzięki przyszeregowywaniu poszczególnych uprawnień w obiektach poszczególnym grupom użytkowników (a nie poszczególnym użytkowników czy lokalnym czy sieciowym) można w prosty sposób dodawać i odejmować użytkowników jak lokalnych tak i sieciowych. Użytkowników tych następnie trzeba przyszeregować do odpowiednich grup użytkowników i nie są konieczne żadne zmiany w poszczególnych obiektach. Zmiany użytkowników wykonuje się centralnie w karcie "Użytkownicy". Grupy posiadają w ten sposób znaczenie logiczne i są wykorzystywane właśnei do definicji uprawnień (np. $ADMIN, $OPER, GUESTS, itd.).

Przegląd systemowych użytkowników i grup użytkowników:
$ANY: systemowa grupa użytkowników, przedstawia dowolnego lokalnego lub sieciowego użytkownika (zalogowany, niezalogowany).
$ANY_LOCAL: systemowa grupa użytkowników, przedstawia dowolnego użytkownika lokalnego (zalogowany, niezalogowany).
$ANY_NET: systemowa grupa użytkowników, przedstawia dowolnego użytkownika sieciowego (zalogowany, niezalogowany).
$ADMIN: systemowa grupa użytkowników, przedstawia grupę użytkowników z uprawnieniami administratora.
$OPER: systemowa grupa użytkowników, przedstawia grupę użytkowników z uprawnieniami zwykłej obsługi.
$NOUSER_LOCAL: użytkownik systemowy, przedstawia niezalogowanego użytkownika lokalnego.
$NOUSER_NET: użytkownik systemowy, przedstawia niezalogowanego użytkownika sieciowego.


W zasadzie istnieją dwie możliwości powstania zapotrzebowania na wykonanie zabezpieczonej operacji podczas biegu aplikacji:
- wymóg powstał lokalnie: lista grup użytkowników w uprawnieniach zostanie porównana z na bieżąco zalogowanym użytkownikiem
- wymóg powstał w sieci: lista grup użytkowników w uprawnieniach zostanie porównana z użytkownikiem sieciowym dane którego znajdują się w zapotrzebowaniu na wykonanie danej operacji


Weryfikacja uprawnień zalogowanego użytkownika do wykonania zapezpieczonej operacji. Właściwa weryfikacja jest wykonywana w następujących krokach:
1) Określenie czy zapotrzebowanie na wykonanie operacji powstało lokalnie czy też w sieci.
2) Określenie identyfikatora użytkownika lokalnego czy też sieciowego, który wywołał zapotrzebowane. W przypadku kombinacji użytkownika sieciowego uwierzytalnianego poprzez nazwę i hasło i użytkownika sieciowego uwierzytelnianego poprzez adres IP mogą być dwa identyfikatory.
3) Porównanie identyfikatora użytkownika z grupami użytkowników w uprawnieniach. Wykonanie operacji jest zezwolone jeżeli użytkownik jest członkiem którejkolwiek z uprawnionych grup użytkowników. W przypadku dwu identyfikatorów użytkowników jest wykonywane porównanie dla każdego identyfikatora osobno i wystarczy, jeżeli sukcesem zakończy się dowolne z nich.

Wszelkie porównania podczas wyszukiwania obecności identyfikatora użytkownika w grupach użytkowników są zakończone sukcesem zaraz po odnalezieniu dowolnej grupy użytkowników, której użytkownik jest członkiem.
Jeżeli natomiast użytkownik nie zostanie odnaleziony na całej liście, wtedy wyszukanie kończy się niepowodzeniem i wykonani eoperacji nie jest dozwolone.
© MICROSYS, spol. s r. o.