Update cookies preferences
Promotic

Obiekt - karta obiektu PmaObject

Opis:
Ogólne informacje dotyczące danego Pma obiektu. Karta jest wspólna dla kilka obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
Konfiguratory:
Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy edytowany obiekt nie zostanie (włącznie z jego obiektami podrzędnymi) zaszeregowany do uruchomionej aplikacji.
Lista wszystkich zablokowanych Pma obiektów można zobaczyć w pozycji "/System/DisabledObjects" INFO systemu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga! Ta właściwość wpływa na resztę obiektów w runtime (mogą się odwoływać na ten warunkowo zakazany obiekt). Dlatego jest opracowywana przy uruchamianiu aplikacji wcześniej niż pozostałe i można w niej zastosować Makro wyrażenie $.par. Wskazanym jest jednak zastosowanie na przykład Makro wyrażenie $.cfgfile i w taki sposób z pliku konfiguracyjnego wpływać na obiekty, które w aplikacji rzeczywiście zostaną uruchomione.
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pma obiektu. Służy do uzyskania odniesienia do tego obiektu przy pomocy metody PmaObject.Pm.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obiektuTyp obiektu.
Czas ostatniej edycjiZapamiętany czas ostatniej edycji (zmiany) obiektu. Wartość jest ustawiana automatycznie według bieżącego czasu w chwili zapisu edytowanego Pma obiektu. Odwrotnie grupowy zapis całej gałęzi lub całego projektu równocześnie nie spowoduje zmiany czasu edycji w zapisywanych obiektach.
W ten sposób zapamiętany czas jest stosowany również w opcji "Znajdź obiekt według czasu edycji ..." v menu kontekstowym obiektu.
Ścieżka do obiektuNazwa obiektu włącznie z pełną ścieżką w drzewie Pma obiektów. Tekst ten można wstawić jako pierwszy parametr metody PmaObject.Pm. Patrz metoda GetPathName.
Edycja tekstowa obiektuOtworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
Wielkość oraz licencja obiektuWyświetli okno z rozszerzonymi informacjami o Pma obiektcie. Ilość zmiennych, ilość paneli oraz wykorzystane licencje w zaznaczonym obiekcie oraz jego podobiektach. Ilość zmiennych jest wliczana w całkowitą wielkość aplikacji.
Zmienne, które są wliczane do wielkości aplikacji, to zmienne w obiektach PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, w przestarzałych obiektach PmaNumber oraz PmaString oraz w rozszerzeniu danych ExtSubVar.
Ilość zmiennych aplikacji przekłada się na zakres i złożoność aplikacji. Całkowita ilość jest dana sumą wszystkich zmiennych aplikacji. Według ilości zmiennych aplikacji jest ustalana cena licencji. Patrz Podstawowa licencja runtime oraz Cennik.
Informacja o bieżącej wielkości aplikacji jest dostępna w edytorze obiektów Pma w obiekcie głównym (w obiekcie PmaRoot) w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu".
Język skryptów obiektuUstawienie języka skryptowego dla wybranego Pma obiektu.
0 - vbscript
1 - javascript
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Udostępnij obiekt w zmiennejWytworzenie globalnej zmiennej (tylko do odczytu) z odniesieniem do tego obiektu (w skryptach można odnosić się do obiektu za pośrednictwem tej zmiennej globalnej). Ten konfigurator jest przestarzały i dlatego jest ukryty w nowych aplikacjach oraz w aplikacjach, które go nie używały.
Nie
Tak, z nazwa obiektu
Tak, ręcznie wprowadzona nazwa
NazwaNazwa wytworzonej zmiennej globalnej (jeżeli jest zezwolone), gdzie nazwa może być złożona z prefixu pmo i nazwy obiektu lub można wprowadzić ręcznie. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Parametry Pma obiektuUmożliwia wprowadzenie parametrów Pma obiektu dla danego obiektu (i dzięki systemowi tzw. "bąbelkowania" udostępnie te parametry także wszystkim swoim obiektom podrzędnym). Patrz Parametry Pma obiektu.
Jest to tekst w formacie KeyVal.
Uwaga dla prototypów i instancji: Dla obiektu PmaInstance jest ważne, że przejmuje tylko parametry odpowiedniego obiektu PmaPrototype, dla których może (lecz nie musi) określić ich zmienione wartości. To znaczy, że instancja może tylko zmieniać wartości istniejących parametrów odpowiedniego prototypu. Instancja, lecz nawet rodzice instancji nie mogą dodawać nowych parametrów. Instancja (prototyp) ma dostępne tylko parametry zdefiniowane w prototypie, nie ma dostępu do parametrów rodzica instancji. W ten sposób jest zapewnione, że wszystkie instancje tego samego prototypu posiadają taki sam zestaw parametrów choć z różnymi wartościami. Obiekt PmaInstance jest więc wyjątkowy z punktu widzenia wyszukiwania parametrów (bąbelkowania), ponieważ wyszukiwanie parametrów jest zakończone w tym obiekcie i nie jest kontynuowane do rodzica obiektu PmaInstance. Z punktu widzenia parametrów instancja prototypu jest więc odseparowana od parametrów reszty aplikacji. Jeżeli jest konieczne uzyskanie parametru dla prototypu z rodzica instancji, wtedy jest konieczne taki parametr założyć w obiekcie PmaPrototype (z taką samą lub inną nazwą) i odnieść się do parametru rodzica instancji albo tu lub w obiekcie PmaInstance. Odniesienie do parametru rodzica można wykonać jako Makro wyrażenie $.par w wartości parametru instancji lub prototypu.
Na przykład w prototypie załóżmy nowy parametr boiler, którego wartość następnie ustawimy na wartość parametru boiler rodzica instancji: boiler:$.par("boiler");
Opis użytkownikaOpis użytkownika Pma obiektu. Umożliwia projektantowi zapisać swoje notatki lub dokumentację bezpośrednio do Pma obiektu. Ten sposób opisu ułatwia następujące utrzymanie i orientację w aplikacji, zwłaszcza dla innych projektantów. Opis użytkownika jest w formie tekstu formatowanego, może zawierać uwydatnienie, nowe wiersze lub odniesienia do innych Pma obiektów.
Przycisk Odniesienia umożliwia łatwe poruszanie się pomiędzy Pma obiektami z wypełnionym opisem użytkownika. Wyświetla okno z drzewem obiektów, w którym obiekty z wypełnionym opisem użytkownika są uwidocznione grubą czcionką.
Wygląd źródłowy: Opis użytkownika jest edytowany w formie zapisu XML, w którym to zapisie formatowanie jest osiągane przez użycie specjalnych znaków. Przycisk Edytuj umożliwia edycję. Zostanie wyświetlone okno konfiguracyjne "Okno "Opis użytkownika"".
Wyświetlana forma: Opis użytkownika do przeglądania jest wyświetlany w końcowej naformatowanej postaci.

Historia:
Pm9.00.14: W konfiguratorze "Parametry Pma obiektu" można zastosować również Makro wyrażenie $.par.
Pm8.02.00: Nowy konfigurator "Opis użytkownika".
Pm8.00.02: Pma obiekt jest teraz przechowywany czas zmiany tego obiektu. Czas ten można stwierdzić w konfiguratorze "Czas ostatniej edycji" tego obiektu.
Można również odczytać wszystkie obiekty zmienione od określonego czasu: w drzewie Pma obiektów prawym przyciskiem myszki otwórz menu kontekstowe oraz wybierz pozycję "Znajdź obiekt według czasu edycji ...".
© MICROSYS, spol. s r.o.