Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nowości systemu PROMOTIC 8.0.

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 8.0.13 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd podczas wykonywania skryptu w kilku wątkach w obiekcie PmSequencer. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.2.
- TrendsView.SaveToHtm: metoda nie funkcjonowała poprawnie, jeżeli trend został wypełniony przy pomocy metody AddPoints. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.2.
- Następne mniejsze korekty dotyczące obiektów: PmWeb, PmiButton.

Wersja 8.0.12 (od 25.05.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmUpgrade10: ta pozycja handlowa (przedłużenie okresu do upgrade na następnych 10 lat) była błędnie określana, jeżeli była dostarczana w formie rozszerzenia istniejącego klucza sprzętowego (rozszerzenia w formie pliku swk).
- PmTrend.SaveToFile oraz PmDataTable.SaveToFile metoda dla formatu DBF zwracają w przypadku pomyślengo wykonania wartość true.
- TrendsView.LoadCfg metoda zwraca wartość true również dla opcji "http:".
- Podczas kwitowania alarmów z Webu do właściwości AckerId został przekazany użytkownik lokalny a nie użytkownik, które dokonał potwierdzenia na Webie.
- Pm.SelectionDialog metoda: wywołana w Web panelu w InternetExplorer 9 wyświetlała błędnie okno wyboru.
- PmWorkspace obiekt: okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze Wartość domyślna sOptions).

Wersja 8.0.11 (od 07.04.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- w niektórych przypadkach dochodziło do błędnego opracowania wartości rzeczywistych z kropką dziesiętną, jeżeli w środowisku (gdzie aplikacja działała) był ustawiony znak dziesiętny jako przecinek.
- Alarmy oraz Eventy: pod SO Windows XP podczas otwierania okna przeglądarki niekiedy zostały wyświetlone nieodświeżone szare obszary.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: jeżeli sterownik odpowiedział negatywnie, wtedy została zatrzymana transmisja danych.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: były niepoprawnie przechowywane wartości konfiguracyjnego okna parametrów protokołu.
- Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmWorkspace)
- Jeżeli aplikacja odczytywała strony Web sama od siebie (np. przy pomocy metody PmData.ReadFromWeb jeżeli Adres URL jest adres tejże aplikacji), wtedy dane zostały błędnie wczytane.

Wersja 8.0.10 (od 04.02.2011) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: druk funkcjonuje również w trybach "select" (wybór drukarki) oraz "preview" (podgląd przed wydrukiem).
- Alarmy oraz Eventy: ulepszone funkcjonowanie scrollbara przy przeglądaniu historii w przeglądarce webowej.

Wersja 8.0.9 (od 11.12.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmComm obiekt: Usunięty błąd: w niektórych przypadkach doszło do zawieszenia komunikacji i w celu jej wznowienia było konieczne użycie metody OpenPort lub restart aplikacji !
- Przeglądarka trendów TrendsView: Usunięty błąd: na Webie nie było możliwe ręczne dodawanie nowych trendów.
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: hiszpański. Równocześnie zostały uogólnione konfiguratory PmRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
- Pm.IsDaylight metoda: Usunięty błąd: w godzinie przejścia z "czas letni" na "czas zimowy" metoda zwracała niepoprawny znacznik.
- PmDataTable.SaveToFile oraz PmTrend.SaveToFile metoda: uogólnione o:
- możliwość zapisu do pliku dBase (DBF), patrz "filetype:dbf;".
- możliwość określenia, czy znakiem dziesiętnym liczb rzeczywistych ma być kropka lub przecinek, patrz "real.dsep:xxx;".
- możliwość określenia formatu data oraz czas, patrz "date.fmt:xxx;".
- możliwość określenia zapisywanej długości tekstu, patrz "string.len:nnn;".
- PmMBus driver komunikacyjny: uogólniony o uzyskiwanie danej z wartością definiowaną przez użytkownika VIF (stosuje miernik ACTARIS).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: (dla normy 101) uogólnienie wiadomości Master typu Przesłanie danych o nowy konfigurator Tryb wysłania (umożliwia wysyłanie wymaganych danych).

Wersja 8.0.8 (od 22.10.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- ExtOpcClient: Usunięty błąd: to rozszerzenie danych nie funkcjonowało (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.7).
- TrendsView.SaveToHtm metoda: Usunięty błąd: ta metoda jest stosowana do wyrduku trendów a w niektórych przypadkach trendy zostały wyrdukowane z niepoprawnym ustawieniem kolorów, zakresów, itd.
- PmPrototype obiekt: przy uruchomieniu runtime przyspieszone kopiowanie obiektów podległych z PmPrototype do PmInstance.
- PmSequencer.Running nowa metoda umożliwia stwierdzenie czy jest w chwili bieżącej uruchomione zdarzenie onStep.
- w zakładce Zdarzenia oraz Metody zostały usunięte przyciski "Test" (do kontroli składniowej poprawności skryptu) i "Edit" (do ziwększenia edytora skryptów na cały ekran). Te funkcjonalności zostały przesunięte do lokalnego menu w edytorze skryptów (patrz Podstawowa obsługa edytora skryptów).

Wersja 8.0.7 (od 07.10.2010) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.0 wersją stabilną i w przyszłości będą do niej dodawane tylko nezbędne korekty. Dalszy rozwój będzie prowadzony w nowej wersji Promotic8.1.

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.

 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Parametry PROMOTIC obiektu obecnie można wytworzyć również w obiekcie PmFolder oraz PmRoot.
- Makro wyrażenie można wprowadzać w następnych konfiguratorach, np:
- w konfiguratorze Var > Zmienna > Notatka.
- PmAlarmEvent obiekt:
- nowe konfiguratory:

umożliwiają takie ustawienie alarmów bieżących, że alarmy w stanie nie aktywny oraz potwierdzony (zielony) będą w przeglądarce wyświetlone tylko przez określony czas - np. przez okres 10 godzin żeby również następująca zmiana widziała, do czego doszło.

- zdarzenia onStateChange oraz onUserItemAction zawierają nowy parametr pEvent.Context, który umożliwia identyfikację np. użytkownika sieciowego, który potwierdził alarm.
- PmMBus driver komunikacyjny: uogólnienie żeby było możliwe odczytywać dane z przemienną długością (dla mierników Actaris i Sensus).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny:
- uogólnienie o odczyt sum całkowitych (ASDU 15/16/37).
- Usunięty błąd: do obiektu PmCommData były błędnie odbierane dane z wiadomości zawierającej kilka pozycji danych.
- PmCommMsg obiekt: nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywoływanie metody Run w timerze.
- Web panele:
- Usunięty błąd: nie funkcjonowały niektóre konfiguratory ustawione przy pomocy Makro wyrażenie $.par.
- PmiWEdit: Usunięty błąd: nie funkcjonował jeżeli nie został zaznaczony konfigurator Zapisz wartość przy utracie fokusu.
- PmiButton oraz PmiButtonTwo element graficzny:
- Funkcjonuje wyrównywanie ikony z tekstem. Jeżeli jest np. ustawiony konfigurator Wyświetl obrazek na "w lewo od tekstu" a przy tym tekst jest wyrównywany w lewo, wtedy ikona razem z tekstem jest wyrównywana w lewo (wcześniej bez względu na ustawienie był wycentrowany). To funkcjonuje także w przypadku zastowania technologii Web panele.
- Usunięty błąd: w technologii Web panele nie było w niektórych przeźroczystych ikon w przycisku.
- Pm.PrintHtmlPage: Usunięty błąd: podgląd (preview) niekiedy poza widzialną część ekranu.
- Ulepszone wsparcie dla aplikacji z kilku ekranami: (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach)
- Niektóre okna były wyświetlane zawsze tylko na głównym ekranie, nawet jeżeli otwarcie było wywołane z innego ekranu.
- PmWorkspace.SetActive nowa metoda umożliwia ustawienie aktywnego obiektu PmWorkspace i w ten sposób można ustawić, gdzie będzie otwarte nowe niezależne okno.

Wersja 8.0.6 (od 30.07.2010) - wersja rozwojowa

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Nowe obiekty PmPrototype i PmInstance: Te obiekty umożliwiają wytwarzanie prototypów i ich instancji i mogą bardzo ułatwić wytwarzanie i utrzymanie aplikacji w przypadkach, że w aplikacji znajduje się kilka podobnych drzew podrzędnych (np. kiedy w kotłowni jest kilka kotłów zawierających takie same dane). W jednym prototypie (obiekt PmPrototype przedstawiający np. kocioł) można wytworzyć całą strukturę (można wytwoprzyć podobiekty) i obiekty PmInstance z kolei będą wtedy przedstawiać konkretne zastosowanie szablonu (tzn. będą przedstawiać np. Kociol1, Kociol2, ...). Opis całej tej koncepcji patrz. opis obiektu PmPrototype.
- Pm obiekt:
- Pm.GetSystemInfo nowa metoda do stwierdzenia rozmiarów ekranu. Działa również w przypadku Web paneli.
- Pm.CpuUsage nowa właściwość do stwierdzenia obciążenia procesora.
- Pm.GetActiveWorkspace nowa metoda do stwierdzenia aktywnego obszaru roboczego (obiektu PmWorkspace). Można zastosować np. przy zastosowaniu kilku ekranów.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował wydruk pod SO Windows 7.
- Pm.PlaySound metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował przy zastosowaniu w Web panelach.
- PmAlarmEvent obiekt: uogólniony konfigurator Ukryć nie aktywne potwierdzone (zielone) o nową opcję "2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane nieaktywne potwierdzone (zielone)".
- Web panele:
- uruchomione dalsze metody/właściwości/zdarzenia elementów graf. i obecnie jest u wszystkich opisane, czy funkcjonuje czy też nie w Web panelach.
- metody OpenView oraz OpenViewModal: uruchomione otwieranie okien na określonej pozycji o określonym rozmiarze (tzn. w parametrze sOptions jest brane pod uwagę ustawienie pos:xx; oraz size:xx;).
- Edytor paneli:
- Usunięty błąd: nie funkcjonował import całego panelu graficznego (przy wyborze w menu Edytuj / Import / panel(e) do edytora).
- PmiPipe element graficzny: Usunięty błąd: w SO Windows 7 nie funkcjonoiwała animacja przepływu w kierunku pionowym.
- PmKoyo driver komunikacyjny: Usunięty błąd: w edytorze aplikacji nie można było edytować parametrów wiadomości.
- Edytor skryptów:
- przy naciśnięciu przysicku ENTER (przy wytworzeniu nowego wiersza) jest tekst automatycznie odsadzany według poprzedniego wiersza.
- przy pozostawieniu kursora myczki nad tekstem z nazwą metody/właściwości zostanie otwarta etykietka z opisem.

Wersja 8.0.5 (od 27.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmTrend obiekt: Usunięty błąd:
- when saving into Database dBase backups the time can be saved with the accuracy up to one thousandth second. When reading the data, the time was rounded off to seconds.
- in the Promotic 8.0.4 version, there there has been introduced a new configurator Period zapisu automatycznego [s]. During the conversion of older projects there was a disallowed value of 0 inserted into this configurator - now the correct value of 60 is being inserted during each conversion.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- into the PmCommData object, there has been added a new configurator Domyślny adres PLC. In some cases the new configurator allows easier address input and administration.
- Usunięty błąd: there was sometimes an error when sending values in the PmCommData object.

Wersja 8.0.4 (od 09.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmTrend obiekt:
- the value saving period can now be set directly in the object - patrz konfigurator "Period zapisu automatycznego [s]". It is not necessary to call the Run method anymore.
- there is a new rozszerzenie danych ExtTrend. Now it is not necessary to configure the trend data in the PmTrend. The trends can now be configured directly in the variable in the PmData object.
- PmMBus |driver komunikacyjny: has been generalized in order to use the PmCommData objects and the ExtComm data extension. This modification allows to get the basic data from meters regardless on meter type. Driver now searches each received message for the desired data that are defined in the PmCommData object or in the ExtComm data extension.
- OPC DA communication: Improved access to OPC serwers on another PC: now it is not necessary to install remote OPC serwer on the PC where the PROMOTIC application is running. Patrz Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC serwera.

Wersja 8.0.3 (od 22.02.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Skrypt editor: the PmAutocomplete function has been added. When creating the scripts, the system now offers you a list of methods and properties of corresponding objects and thus simplyfies the skrypt creation. This function will be further improved in following versions.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- another real value (R2) has been added, with the bit order 4321.
- Usunięty błąd: the PmCommData object sometimes incorrectly received the bit values.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny:
- now includes the protocols for Q
series PLCs
- now it is possible to use with the PmCommData objects
- pricelist modification: There are now two communication drivers available for Mitsubishi PLCs w systemie PROMOTIC: PmMelsecQA oraz PmMelsecFXS and each of them had its own licencja item in the pricelist. Now both drivers are included in a single licencja item: PmMelsec.
- Użytkownicy i uprawnienia:
- Pm.GetUserInfo metoda: has a new option "what:loguserarray;", which returns the User objects reference array (i.e. the object representing logged - local/network - user).
- new system users have been created $NOUSER_LOCAL oraz $NOUSER_NET for improved setting options of the application, when no user is logged in.
- new configurator PmRoot > Użytkownicy > Po uruchomieniu zaloguj automatycznie użytkownika lokalnego for easier modification of the application from "application with requested login" to "application with no requested login".
- new configurator PmWeb > Web > Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła for improved management and optimalization of network user logins in the Web browsers.
- patrz the Przykłady zastosowania chapter.
- Edytor paneli: Usunięty błąd: the correct user colors have not been read (tzn. the "defcolor" type colors).
- PmSequencer obiekt: Add method has a new additional parameter "Params", that allows to define, whether the added request should run in the basic or work thread.
- There is a new klucz sprzętowy driver with better support for SO Windows 7 oraz SO Windows Server 2008.
- Usunięty błąd: the PmTrend.GetValueByTime method did not work jeżeli the "Typ zapisu" was set to one of the "cyclic" types.

Wersja 8.0.2 (od 19.11.2009) - wersja rozwojowa

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- the following methods have been enabled for Web: Pm.Logoff, Pm.WndLogoff oraz Pm.WndLogon.
- the way of displaying the PmiWAnimate object in a HTML page has been modified. The old way was not working under Internet Explorer 8.
- in the PmWorkspace object in the PmiWFrame graphic item another PmWorkspace object can be opened now, see Otwarcie przeglądarki obiektu.
- in each PROMOTIC obiekt the time of last modification of this object is being saved now. The time of last modification can be found in the Czas ostatniej edycji configurator of that object.

It is also possible to sort out all objects modified since defined time: in the object tree prawym przyciskiem myszy open the local menu and select the "Znajdź obiekt wg czasu edycji" item.

- The Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji konfigurator: When increasing the size of the view the PmWorkspace frames did not expand and the fonts in the panels also did not enlarge.
- PmMBus driver komunikacyjny: faster data sending and receiving poprzez Ethernet without the need to wait for timeout.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: the checksum was not calculated correctly in some cases.

Wersja 8.0.1 (od 14.10.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmCommMsg obiekt: New configurator Transmituj automatycznie and a new zdarzenie onBeginOfTransfer allows to simplify the launching of periodical Master messages.
- PmFree licencja: the maximum number of enabled PmWebClient has been increased from one to two.
- Edytor paneli: The (Undo = Wróć) after fast item shifts has been corrected.

Wersja 8.0.0 (od 14.09.2009) - wersja rozwojowa

W tej wersji trzeba wykonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- New PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC licencja. The PROMOTIC system can now be used for free (as a freeware), for applications up to 30 variables and the development environment is free for applications up to 100 varuiables.
- There is a new item in the pricelist PmUpgrade10, that implies the limitation of free system upgrades to maximum 10 years after purchase. The PROMOTIC system applications can be runned with no time limitation on the original PROMOTIC version, but jeżeli the application that is older than 10 years is to be upgraded to a new PROMOTIC version, wtedy it is necessary to purchase this new item.
- The new PmCommData object: significantly siplyfies the usage of embedded communication drivers. W tym obiekcie, the variables are defined with an identifier, that is used by the system in order to obtain the desired value correctly. The system then executes optimalized and automated communication transmissions and the projektant does not have to manage it manually. Obiekt ten is currently functional for the following drivers: PmModbusMr, PmSBUS, PmTeco oraz PmIEC8705.
- PmOpcClientData obiekt:
- Allows to add multiple OPC variables simultaneously into the Dane page. Procedure: in the Import button select "Wybór z OPC serwera" and then in the "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" window select multiple items.
- better security for assigning values when configuring the object both for read and write (tzn. the "Odświeżenie z serwera przy zmianie na serwerze" configurator and "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
- Trendy: Viewing in the "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" mode is now functional also for the formats Promotic binary file cyclic oraz Database dBase backups.
- New PmRoot > Grupy logiczne zakładka allows to define object groups. Each PROMOTIC obiekt can be registered into selected groups (on the Obiekt page of the new Członek grup logicznych configurator). This concept of object groups will be further developed in the future, but so far it can be used just for a single purpose: to create groups of object to be viewed, (object groups PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, itd.), that will be offered in the Pm.FindViewers method mentioned above.
- When creating the scripts it is now possible to use tzw. #pragma dyrektywa skryptu. Służy for easier creation of instrumental variable, or for special signs for skrypt interpretation.
- Application global methods (i.e. the methods defined on the Metody page of the PmRoot object) can no longer (in default mode) be called directly by their name, but are now called by the Pm.Methods method. The reason is the limitation of the direct calling - e.g. it is not functional for Web panele. The old way of method calling (tzn. direct calling by method name) can still be used, but to od so, the #pragma option OldGlobalMethodCall dyrektywa skryptu with the value 1 (a sign of old method calling) must be used. When transforming current applications into PROMOTIC 8 a conversion will be done: the directive will be added into all global methods making the application fully functional.
- PmMBus driver komunikacyjny: generalized for reception of 64-bit float values.
- FileCsvRead metoda has been generalized: it is now possible to enter arbitrary separator type ("delimiter:xxx;").
- PmPanel obiekt: the "Open at application start" configurator has been removed. The panel to be opened at application start is now defined in the PmWorkspace object, in the Przeglądarka komponentu configurator. The old applications can be converted, in order to set the starting window in the corresponding configurator.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice