Promotic

FindViewers - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca listę przeglądarek obiektów według określonych kryteriów.
Lista jest stosowna zwłaszcza dla Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu. Umożliwia wygodne wytwarzanie listy wyboru użytkownika o zmiennej i parametryzowanej zawartości. Listy wyboru mogą mieć charakter globalny z listą wszystkich dostępnych obiektów aplikacji oraz/lub można wytwarzać listy wyboru orientowane tylko do ograniczonej części aplikacji (technologii) przy pomocy grup logicznych.
Składnia:
Array FindViewers(String sFilter, String sExpression, String sParams)
Parametry:
sFilter(String) Umożliwia wyfiltrowanie obiektów i ich przeglądarek. Na przykład "groups:menu;viewers:panel,alarm_state,alarm_history;viewertype:0;".
Domyślną wartością jest "viewers:all;viewertype:0;"
groups - Filtracja według logicznej grupy przeglądarek (obiektów). Na przykład "groups:menu;".
viewers (opcjonalne) - Filtracja według rodzaju wymaganych przeglądarek. Na przykład "viewers:panel,alarm_state,alarm_history;".
all (domyślnie) - Dowolna przeglądarka.
workspace - Przeglądarka obiektu PmaWorkspace z obszarem roboczym.
panel - Przeglądarka obiektu PmaPanel z grafiką użytkownika.
report - Przeglądarka obiektu PmaReport z raportami preglądowymi i do wydruku.
alarm_state - Przeglądarka obiektu PmaAlarmGroup - stany alarmów.
alarm_history - Przeglądarka obiektu PmaAlarmGroup - historia alarmów.
event - Przeglądarka obiektu PmaEventGroup - historia eventów.
viewertype (opcjonalne) - Typ filtracji według tego, czy przeglądarki są przeznaczone do wyświetlenia w aplikacji lokalnej lub dla Webu.
Jeżeli nie jest określone, wtedy jest ustawiana automatycznie według tego, czy metoda ta jest wywołana w aplikacji lokalnej lub w Webie - i dlatego zazwyczanj opcja ta nie musi być ustawiana.
1 - Tylko przeglądarki przeznaczone dla aplikacji lokalnej.
Na razie w przeglądarkach (np. w obiektach PmaPanel) nie można ustawić że nie są przeznaczone do zastosowania lokalnego i dlatego opcja ta niczego nie odfiltruje.
2 - Tylko przeglądarki przeznaczone dla Webu.
W wytworzonej liście znajdą się wyłącznie te przeglądarki, które mają ustawione oferowanie do Webu. Standardowo w obiekcie (np. PmaPanel) oferowanie do Webu ustawia się w konfiguratorze "Zezwól jako komponent WEBowy" w karcie "Web serwer".
sExpression(String) Zarezerwowane. Musi być wprowadzony pusty łańcuch ("").
sParams(String) Określa format danych wyjściowych. Na przykład "headers:title;columns:path,title;lang:cs;".
Domyślną wartością jest "headers:title;columns:path,title;"
headers (opcjonalne) - Określa, czy lista wynikowa będzie zawierać (w pierwszym wierszu) również nazwy kolumn (lokalizowane teksty) do następującego wyświetlenia.
title (domyślnie) - Pierwszy wiersz listy wynikowej będzie zawierać nazwy kolumn (lokalizowane teksty) do następującego wyświetlenia.
columns (opcjonalne) - Lista identyfikatorów kolumn listy wynikowej (separator jest przecinek ',').
path (domyślnie) - Pełna ścieżka do przeglądarki obiektu (z ewentualnym sprecyzowaniem przeglądarki na przykład #state, umożliwiająca otwarcie przeglądarki przy pomocy metody CreateView). Opisywana kolumna na potrzeby następującego wyświetlenia listy wyboru jest zawsze zapisana na pierwszym miejscu a podczas wyświetlenia listy wyboru jest niewidoczna. Następne kolumny w liście są już wyświetlane.
title (domyślnie) - Lokalizowany tekst połączony z daną przeglądarką odnalezionego obiektu (Title), przeznaczony do wyświetlenia w ofercie.
alstate3 - Ilość alarmów w stanie aktywny niepotwierdzony (czerwony) w grupie alarmów.
alstate2 - Ilość alarmów w stanie aktywny potwierdzony (żółty) w grupie alarmów.
alstate1 - Ilość alarmów w stanie nieaktywny niepotwierdzony (niebieski) w grupie alarmów.
alhoot - Ilość buczących alarmów w grupie alarmów.
lang (opcjonalne) - Określa język narodowy, dla którego będą wytworzone lokalizowane teksty. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zastosowany bieżący język przeglądarki - zazwyczaj opcja ta nie musi być ustawiona.
Patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
Wartość zwrotna:
Wynikowa lista jest tablica 2-wymiarowa (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript), w której każdy wiersz przedstawia poszczególną odnalezioną przeglądarkę obiektów.
Notatka:
Wiersze odpowiadają poszczególnym odnalezionym przeglądarkom obiektów według określonych kryteriów filtrujących. Kolumny są określone przy pomocy pozycji columns w parametrze sParams.
Podstawowy format wytworzonej listy jest taki, że w pierwszej kolumnie znajduje się pełna ścieżka do odnalezionej przeglądarki obiektu (z ewentualnym sprecyzowaniem przeglądarki na przykład #state, umożliwiający otworzenie przeglądarki przy pomocy metody CreateView) natomiast w drugiej kolumnie lokalizowany tekst połączony z daną przglądarką odnalezionego obiektu (do wyświetlenia w ofercie). Odpowiada ustawieniu "columns:path,title;", co jest wartością domyślną tej pozycji. Pierwszy wiersz będzie zawierać nagłówki (lokalizowany tekst) z nazwami kolumn. Odpowiada ustawieniu "headers:title;", co jest wartością domyślną tej pozycji.

Metoda ta działa także w Web panelach. Wołanie tej metody w Webie spowoduje wewnętrzną komunikację XML z serwerem, czyli metoda rzeczywiście jest wywołana na serwerze i tylko dane wejściowe i wyjściowe są transmitowane.
Przykład1:
Uzyska listę wszystkich przeglądarek grafiki użytkownika, które są zaoferowane do globalnej oferty w ramach grupy logicznej menu, z wyświetleniem podstawowym (ścieżka do przeglądarki i lokalizowany nazwa). Oferta będzie zawierać w pierwszym wierszu wytworzone nazwy kolumn.
Skrypt ten zostanie wywołany w zdarzeniu Pmg obiektu (np. w zdarzeniu PmgButton.onButtonUp). Przy pomocy właściwości PmgRoot.ClientType można osiągnąć to, że w panelu lokalnym będzie wyświetlana oferta wszystkich paneli lokalnych natomiast w Web panelu będzie wyświetlana oferta wszystkich Web paneli.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:panel;", "", "");
Przykład2:
Uzyska listę wszytkich przeglądarek stanu alarmów, które są zaoferowane do globalnej oferty w ramach grupy logicznej menu, ze szczegółowym wyświetleniem ilości alarmów w poszczególnych stanach.
Oferta będzie zawierać w pierwszym wierszu wytworzone nazwy kolumn.
Lokalizowane teksty zostaną wygenerowane w języku angielskim.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:alarm_state;", "", "columns:path,title,alstate3,alstate2,alstate1,alhoot;lang:en;");
Następne przykłady:
Patrz: Przykład2

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindViewers
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.