Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindViewers - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca listę przeglądarek obiektów wg. określonych kryteriów.

Lista jest stosowna zwłaszcza do wyświetlenia oferty przy pomocy metody SelectionDialog. Umożliwia wygodne wytwarzanie oferty użytkownika ze zmienną zawartością możliwą do parametryzacji. Oferty mogą mieć charakter globalny z listą wszystkich dostępnych obiektów aplikacji oraz/lub można wytwarzać oferty orientowane tylko do ograniczonej części aplikacji (technologii) przy pomocy grup logicznych.

Składnia:
Array FindViewers(String sFilter, String sExpression, String sParams)
Wołanie:
data = Pm.FindViewers(sFilter, sExpression, sParams)
Parametry:
sFilter(String) Umożliwia wyfiltrowanie obiektów i ich przeglądarek. Na przykład "groups:menu;viewers:panel,alarm_state,alarm_history;viewertype:0;". Wstępnie ustawioną wartością jest "viewers:all;viewertype:0;"
groups - Filtracja według logicznej grupy przeglądarek (obiektów). Na przykład "groups:menu;".
viewers (opcjonalne) - Filtracja według rodzaju wymaganych przeglądarek. Na przykład "viewers:panel,alarm_state,alarm_history;".
all (domyślnie) - Dowolna przeglądarka.
workspace - Przeglądarka obiektu PmaWorkspace z obszarem roboczym.
panel - Przeglądarka obiektu PmaPanel z grafiką użytkownika.
report - Przeglądarka obiektu PmaReport z raportami preglądowymi i zestawami do wydruku.
alarm_state - Przeglądarka obiektu PmaAlarmGroup - stan alarmów.
alarm_history - Przeglądarka obiektu PmaAlarmGroup - historia alarmów.
event - Przeglądarka obiektu PmaEventGroup - historia eventów.
viewertype (opcjonalne) - Typ filtracji według tego, czy przeglądarki są przeznaczone do wyświetlenia w aplikacji lokalnej czy też dla Webu.

Jeżeli nie jest określone, wtedy jest ustawiana automatycznie według tego, czy metoda jest wywołana w aplikacji lokalnej lub z Webu - a więc zazwyczanj opcja ta nie musi być ustawiana.

1 - Tylko przeglądarki przeznaczone dla aplikacji lokalnej.

Na razie w przeglądarkach (np. w obiektach PmaPanel) nie można ustawić że nie są przeznaczone do zastosowania lokalnego i opcja ta niczego nie odfiltruje.

2 - Tylko przeglądarki przeznaczone dla Webu.

W wytworzonej liście znajdą się wyłącznie te przeglądarki, które mają ustawione oferowanie do Webu. Standardowo w obiekcie (np. PmaPanel) oferowanie do Webu ustawia się w konfiguratorze "Udostępnić obiekt do Webu" w zakładce "Web serwer".

sExpression(String) Zarezerwowane, musi być wprowadzony pusty łańcuch ("").
sParams(String) Określa format danych wyjściowych. Na przykład "headers:title;columns:path,title;lang:cs;". Wstępnie ustawioną wartością jest "headers:title;columns:path,title;"
headers (opcjonalne) - Określa, czy lista wynikowa będzie zawierać (w pierwszym wierszu) również lokalizowane nazwy do następującego wyświetlenia.
title (domyślnie) - Pierwszy wiersz listy wynikowej będzie zawierać lokalizowane nazwy kolumn do następującego wyświetlenia.
columns (opcjonalne) - Lista identyfikatorów kolumn listy wynikowej (separator jest przecinek ',').
path (domyślnie) - Pełna ścieżka do przeglądarki obiektu (z ewentualnym sprecyzowaniem przeglądarki na przykład #state, umożliwiająca otwarcie przeglądarki przy pomocy metody Otwarcie przeglądarki obiektu). Opisywana kolumna jest dla potrzeb następującego wyświetlenia oferty przy pomocy metody SelectionDialog przedstawiona na pierwszym miejscu i przy wyświetleniu oferty jest niewidzialna. Następne kolumny w liście są już wyświetlane.
title (domyślnie) - Lokalizowany tekst połączony z daną przeglądarką odnalezionego obiektu (Title), przeznaczony do wyświetlenia w ofercie.
alstate3 - Ilość alarmów w stanie aktywny oraz niepotwierdzony (czerwony) w grupie alarmowej.
alstate2 - Ilość alarmów w stanie aktywny oraz potwierdzony (żółty) w grupie alarmowej.
alstate1 - Ilość alarmów w stanie nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski) w grupie alarmowej.
alhoot - Ilość buczących alarmów w grupie alarmowej.
lang (opcjonalne) - Określa język, dla którego będą wytworzone teksty lokalizowane. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zastosowany bieżący język przeglądarki - zazwyczaj opcja ta nie musi być ustawiona. Patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
Wartość zwrotna:
Wynikowa lista ma formę 2-wymiarowej tablicy, w której każdy wiersz przedstawia poszczególną odnalezioną przeglądarkę obiektów.
Notatka:
Wiersze odpowiadają poszczególnym odnalezionym przeglądarkom według określonych kryteriów filtrujących. Kolumny są określone przy pomocy pozycji columns w parametrze sParams.

Podstawowy format wytworzonej listy jest taki, że w pierwszej kolumnie znajduje się pełna ścieżka do odnalezionej przeglądarki obiektu (z ewentualnym sprecyzowaniem przeglądarki na przykład #state, umożliwiający otworzenie przeglądarki przy pomocy metody Otwarcie przeglądarki obiektu) natomiast w drugiej kolumnie tekstolokalizowany połączony z daną przglądarką odnalezionego obiektu (do wyświetlenia w ofercie). ODpowiada ustawieniu "columns:path,title;", co jest wartością domyślną tej pozycji. Pierwszy wiersz będzie zawierać lokalizowane nagłówki z nazwami kolumn. Odpowiada ustawieniu "headers:title;", co jest wartością domyślną tej pozycji.

 
Metoda ta działa także w Web panelach. Wywołanie niniejszej metody pod Webem spowoduje wewnętrzną komunikację XML z serwerem, czyli metoda rzeczywiście jest wywołana na serwerze i tylko dane wejściowe i wyjściowe są transmitowane.
Patrz również:
Przykład1:
Uzyska listę wszystkich przeglądarek grafiki użytkownika, które są zaoferowane do globalnej oferty w ramach grupy logicznej menu, z wyświetleniem podstawowym (ścieżka do przeglądarki i lokalizowany nazwa). Oferta będzie zawierać w pierwszym wierszu wytworzone nazwy kolumn.

Skrypt ten zostanie wywołany w zdarzeniu Pmg obiektu (np. w zdarzeniu PmgButton.onButtonUp). Przy pomocy właściwości PmgRoot.ClientType można osiągnąć to, że w panelu lokalnym będzie wyświetlana oferta wszystkich paneli lokalnych natomiast w Web panelu będzie wyświetlana oferta wszystkich Web paneli.

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:panel;", "", "");
Przykład2:
Uzyska listę wszytkich przeglądarek stanu alarmów, które są zaoferowane do globalnej oferty w ramach grupy logicznej menu, ze szczegółowym wyświetleniem ilości alarmów w poszczególnych stanach.

Oferta będzie zawierać w pierwszym wierszu wytworzone nazwy kolumn.

Lokalizowane teksty zostaną wygenerowane w języku angielskim.

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:alarm_state;", "", "columns:path,title,alstate3,alstate2,alstate1,alhoot;lang:en;");
Następne przykłady:

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindViewers
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice